Esteri 5:1-14

  • Esteri aenda kuna mambo (1-8)

  • Kuipirwa na kugaya kwa Amani (9-14)

5  Pa ntsiku yacitatu,+ Esteri abvala nguwo zinabvala nyanyi mbaenda kalimira pa kintalo yankati ya nyumba ya mambo, yakuti ikhali kutsogolo kwa nyumba ya mambo. Mu ndzidzi unoyu mambo akhali nawa n’nyumba mwace pa mpando wace waumambo mbakayang’ana ku nsuwo.  Mambo akomerwa pidaona iye Nyanyi Esteri ali dzololo pa kintalo. Natenepa, mambo athonya Esteri na ndodo ya ouro+ ikhali m’manja mwace. Penepo Esteri afendedza dhuzi mbaphata kunkhomo kwa ndodo ineyi.  Mambo ambvundza: “Nyanyi Esteri, ninji cidanentsa? Ndi ipi phembo iri na iwe? Maseze ufune hafu ya umambo wanga, unadzaipaswa!”  Esteri atawira: “Khala mphyakuthema kuna imwe mambo, bwerani lero pabodzi na Amani+ kuphwando idakukhunganyirani ine.”  Penepo mambo apanga atumiki ace: “Pangani Amani toera abwere mwakucimbiza, mwakubverana na phembo ya Esteri.” Natenepa mambo na Amani aenda kuphwando idakhunganya Esteri.  Mu ndzidzi ukhamwa iwo vinyu, mambo abvundza Esteri: “Ndi ipi phembo iri na iwe? Unadzapaswa cinafuna iwe. Ninji cinafuna iwe? Ngakhale phembo yako ikhale hafu ya umambo wanga, unadzapaswa!”+  Esteri atawira: “Phembo iri na ine ndi iyi:  Khala ndine wakutawirika kuna imwe, pontho khala musafuna kundipasa pinafuna ine kuphemba, ndisaphemba toera imwe mambo na Amani mubwere kuphwando inafuna ine kukhunganya mangwana. Penepo ine ndinadzalonga phembo yanga kuna imwe mambo.”  Pa ntsiku ineyi Amani abuluka pa phwando mbaenda kunyumba kwace wakutsandzaya kakamwe. Mbwenye Amani pidaona iye Mordhekai pansuwo ukulu wa panyumba ya mambo, mbadzindikira kuti iye nee alamuka, pontho nee an’gopa, Amani aipirwa kakamwe na Mordhekai.+ 10  Mbwenye Amani ayesera kukhurudzika mbaenda kunyumba kwace. Buluka penepo iye acemeresa axamwali ace na nkazace wakuti ndi Zeresi.+ 11  Amani alonga mwakugaya thangwi ya mpfuma zace zizinji, anace azinji,+ pontho kuti mambo athimizira tani cidzo cace mbampasa cidzo cikulu kupiringana atsogoleri na atumiki anango a mambo.+ 12  Amani athimiza: “Kusiyapo pyenepi, Nyanyi Esteri nee acemera munthu unango, mbwenye acemera ine basi toera kuperekera mambo kuphwando idakhunganya iye.+ Iye andicemera pontho toera mangwana ndikadye pabodzi na iye na mambo.+ 13  Mbwenye pyenepi pyonsene nkhabe kunditsandzayisa ndingaona Muyuda Mordhekai mbakakhala pansuwo ukulu wa panyumba ya mambo.” 14  Natenepa Zeresi wakuti ndi nkazace na axamwali ace onsene ampanga: “Sasanyisani muti wa makhono* 50 aulaphi. Mangwana namacibese pangani mambo toera Mordhekai amanikwe pamuti unoyu.+ Buluka penepo ndokoni pyanu mukatsandzaye pabodzi na mambo kuphwando.” Amani akomerwa na maonero anewa, natenepa iye asasanyisa muti.

Pidzindikiro Pyapantsi

Khono ibodzi ndi masentimetru 44 na hafu. Onani Apendise B14.