Esteri 4:1-17

  • Mordhekai alira mwakugaluza (1-5)

  • Mordhekai aphemba Esteri toera acite pinthu (6-17)

4  Mordhekai+ pidadziwa iye pyonsene pidacitika,+ apandula nguwo zace, abvala sakha mbaikha dotha m’manungo mwace. Buluka penepo iye aenda pakati pa nzinda uku mbakalira mwakugaluza kakamwe.  Iye aenda mpaka pansuwo ukulu wa panyumba ya mambo, thangwi nkhabepo munthu akhatawiriswa kupita na pansuwo ukulu wa panyumba ya mambo mbadabvala sakha.  Ayuda akakhala m’maprovinsya+ akuti ntemo wa mambo wadziwiswa, akhatsukwala kakamwe, akhacita jejuu,+ akhadungunya, pontho akhalira. Azinji akhathasika masakha, kuwazapo dotha mbagona penepo.+  Atumiki akazi na amuna* a Esteri pidabwera iwo kudzampanga pyenepi, nyanyi atsukwala kakamwe. Buluka penepo iye akwata nguwo mbazitumiza kuna Mordhekai toera azibvale m’mbuto mwakubvala sakha, mbwenye Mordhekai azikhonda.  Penepo Esteri acemeresa Ataki, m’bodzi mwa atumiki* a mambo, ule adasankhulwa toera kutumikira Esteri toera akabvundze Mordhekai kuti ninji pidacitika.  Natenepa Ataki aenda kalonga na Mordhekai wakuti akhali pa mbuto yapakweca ya nzinda, kutsogolo kwa nsuwo ukulu wa panyumba ya mambo.  Mordhekai ampanga pyonsene pidacitika kuna iye, pontho ampanga kobiri yonsene+ yakuti Amani apikira toera kuipereka ku mbuto yakukoyera mpfuma ya mambo toera kupha Ayuda.+  Pontho iye ampasa tsamba ya ntemo udadziwiswa ku Suza,+ unalonga pya kuphiwa kwa Ayuda. Iye akhafunika kuenda kapangiza Esteri tsamba ineyi ya ntemo na kunfokotozera.+ Iye akhafunikambo kupanga Esteri toera aende kaonana nkhope na nkhope na mambo, mban’dembetera toera abvere ntsisi mbumba yace.  Ataki aenda kapanga Esteri pidalonga Mordhekai. 10  Esteri atuma Ataki toera kuenda kapanga Mordhekai kuti:+ 11  “Atumiki onsene a mambo na anthu onsene a m’maprovinsya ace asadziwa kuti mamuna peno nkazi angapita mu kintalo yankati ya mambo+ nee kucemerwa, mwakubverana na mwambo, iye asafunika kuphiwa. Mbwenye mambo angan’thonya na ndodo yace ya ouro, iye nee anadzaphiwa.+ Cincino papita ntsiku 30 ine mbandidzati kucemerwa toera kuenda kaonana na mambo.” 12  Mordhekai pidapangwa iye pinthu pidalonga Esteri, 13  iye atumiza mphangwa izi kuna Esteri: “Leka kunyerezera kuti mwa Ayuda onsene ndiwe basi anafuna kupulumuka thangwi uli panyumba ya mambo. 14  Thangwi iwe ungakhonda kucita pinthu mu ndzidzi uno, Ayuda anaphedzwa mbapulumuswa munjira inango,+ mbwenye iwe na anthu a panyumba ya babako munadzaphiwa. Pontho mbani anapidziwa khala iwe wakhazikiswa ninga nyanyi toera uphedze pa ndzidzi ninga uno?”+ 15  Buluka penepo Esteri atumiza mphangwa izi kuna Mordhekai: 16  “Ndokoni, cemeresani Ayuda onsene akuti ali ku Suza mbamucita jejuu+ thangwi ya ine. Lekani kudya peno kumwa mu ntsiku zitatu,+ masiku na masikati. Ine pabodzi na atumiki anga akazi tinacitambo jejuu. Maseze mwambo usakhondesa, ine ndinaenda kaonana na mambo. Pingafunika kuti ndiphiwe, ndiri dzololo toera kufa.” 17  Natenepa Mordhekai abuluka mbaenda kacita pyonsene pidapangwa iye na Esteri.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “amuna akukapalwi.”
Fala na Fala: “m’bodzi wa amuna akukapalwi.”