Esteri 3:1-15

  • Amani athimizirwa cidzo na mambo (1-4)

  • Amani acita masasanyiro toera kupha Ayuda (5-15)

3  Buluka penepo, Mambo Asuwero athimizira cidzo ca Amani+ mwana wa Amadhata wa dzindza ya Agagi,+ mbampasa cidzo cikulu kupiringana atsogoleri anango onsene akhali pabodzi na iye.+  Atumiki onsene a mambo akuti akhali pansuwo ukulu wa panyumba ya mambo, akhakotama mbagodamira Amani, thangwi mambo akhadapereka ntemo unoyu. Mbwenye Mordhekai akhakhonda kukotama peno kugodamira Amani.  Natenepa atumiki a mambo akuti akhali pansuwo ukulu wa panyumba ya mambo abvundza Mordhekai: “Thangwi yanji iwe nee usabvera ntemo wa mambo?”  Ntsiku zonsene iwo akhambvundza pyenepi, mbwenye iye nee akhaabvera, pontho iye aapanga kuti akhali Muyuda.+ Buluka penepo, iwo aenda kalonga pyenepi kuna Amani toera kuona khala Mordhekai mbadalekererwa pinthu pikhacita iye.+  Amani pidaona iye kuti Mordhekai akhakhonda kunkotamira na kun’godamira, iye aipirwa kakamwe.+  Mbwenye Amani aona kuti kupha* Mordhekai basi kwacepa, thangwi iye akhadapangwa pya mbumba ya Mordhekai. Natenepa Amani acita masasanyiro toera kupha mbumba yonsene ya Mordhekai, pyenepi pisabveka, kupha Ayuda onsene akhali mu umambo wa Asuwero.  Mwezi wakutoma, wakuti ndi mwezi wa Nisane* mu caka 12+ ca Mambo Asuwero, aponywa Puri+ (pyenepi pisabveka kucita pyakulotera) pamaso pa Amani toera kudziwa ntsiku na mwezi.* Pyakulotera pyenepi pyathonya mwezi 12, wakuti ndi mwezi wa Adhari.*+  Buluka penepo Amani apanga Mambo Asuwero: “Pana mbumba ibodzi idamwazika mbibalalika pakati pa anthu+ a m’maprovinsya onsene anatonga imwe.+ Mitemo ya mbumba ineyi ndi yakusiyana na ya anthu anango onsene, pontho iyo nkhabe kubvera mitemo ya mambo. Natenepa si pyadidi tayu kuti mambo musiye tenepo mbumba ineyi.  Khala ndi pyadidi kuna imwe mambo, tawirisani kuti ukhazikiswe ntemo toera kupha mbumba ineyi. Ine ndinadzapereka kuna atsogoleri matalento* 10.000 a parata toera aaikhe m’mbuto yakukoyera mpfuma ya mambo.”* 10  Penepo mambo adula m’manja mwace mphete yace yakuikha nayo cidzindikiro,+ mbaipereka kuna Amani+ mwana wa Amadhata wa dzindza ya Agagi+ wakuti akhali nyamalwa wa Ayuda. 11  Mambo apanga Amani: “Ndiri kukupasa parata na mbumba ineyi. Cita kuna mbumba ineyi pinaona iwe kukhala pyadidi.” 12  Buluka penepo alembi a mambo+ acemereswa pa ntsiku 13 ya mwezi wakutoma. Iwo alemba+ mitemo yonsene idalonga Amani kuna aimiriri a mambo, atsogoleri a m’maprovinsya na kuna atsogoleri a mbumba zakusiyana-siyana. Iwo alembera tsamba provinsya ibodzi na ibodzi mwakubverana na malembero a mu provinsya ineyi na cilongero ca anthu a mu provinsya ineyi. Matsamba anewa alembwa mu dzina ya Mambo Asuwero, mbafungwa na cidzindikiro ca mphete ya mambo.+ 13  Matsamba anewa atumizwa m’maprovinsya onsene a mambo na anyakupereka mphangwa, mbapereka ntemo toera kumalisa, kupha na kufudza Ayuda onsene, ang’ono na akulu, ana na akazi ene. Iwo akhafunika kucita pyenepi pa ntsiku ibodzi basi, ntsiku 13 ya mwezi 12, wakuti ndi mwezi wa Adhari,+ pontho toera akwate pinthu pyonsene pya Ayuda.+ 14  Mphangwa zidalembwa m’matsamba anewa zikhafunika kukhazikiswa ninga ntemo m’maprovinsya onsene, pontho ntemo unoyu ukhafunika kudziwiswa mbumba zonsene toera zikhale zakukhunganyika mbadikhira ntsiku ineyi. 15  Thangwi ya ntemo wa mambo, anyakupereka mphangwa aenda mwakucimbiza;+ ntemo wadziwiswa ku Suza, nzinda wa citsidzikizo cakuwanga.* Buluka penepo, mambo na Amani akhala toera kumwa, mbwenye anthu akhali viyaviya mu nzinda wa Suza.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “kuikha manja kuna.”
Pyenepi pisabveka, ntsiku toera kupha Ayuda.
Talento ibodzi ikhalemera makilu 34,2. Onani Apendise B14.
Munjira inango: “Ine ndinaikha m’mbuto yakukoyera mpfuma ya mambo matalento 10.000 toera kulipa ale anafuna kuphata basa ineyi.”
Peno: “nyumba ya mambo.”