Esteri 2:1-23

  • Kusakwa kwa nyanyi mupswa (1-14)

  • Esteri adzakhala nyanyi (15-20)

  • Mordhekai alonga pyakuipa pikhafuna kucitwa (21-23)

2  Buluka penepo, pidathowa ukali wa Mambo Asuwero,+ iye akumbuka pidacita Vasti+ na pidatonga iye kucita toera kutcunyusa Vasti.+  Penepo atumiki a mambo alonga: “Mambo asafunika kusakirwa atsikana akubalika akuti ndi amiyali.  Pontho mambo asafunika kusankhula anthu m’maprovinsya onsene anatonga iye+ toera abwerese n’nyumba ya akazi ya ku Suza, nzinda wa citsidzikizo cakuwanga,* atsikana onsene akubalika akuti ndi amiyali. Atsikana anewa asafunika kuperekwa kuna Egai,+ ntumiki wa mambo* wakuti akhali na basa yakuonera akazi apakhundu a mambo, pontho iwo anadzapaswa mafuta akubalikisa toera adzole.  Ntsikana anafuna kukomerwa na mambo ndiye anafuna kukhala nyanyi pa mbuto ya Vasti.”+ Mambo akomerwa na maonero anewa, pontho iye acita pyenepi.  Ku Suza,+ nzinda wa citsidzikizo cakuwanga,* kukhali Muyuda m’bodzi akhacemerwa Mordhekai+ mwana wa Yaire, mwana wa Simei, mwana wa Kisi wa dzindza ya Bhenjamini.+  Iye akwatwa ku Yerusalemu mbaendeswa ku ubitcu pabodzi na mbumba yakuti ikhadakwatwa pabodzi na Mambo Yekoniya*+ wa ku Yuda, wakuti akhadaendeswa ku ubitcu na Mambo Nabhukodhonozore wa ku Bhabhilonya.  Mordhekai akuza* Adhasa,* wakuti ndi Esteri, mwana wa m’bale wa babace,+ thangwi iye nee akhali na baba, pontho nee akhali na mama. Ntsikana unoyu akhali na maonekero adidi na wakubalika kakamwe, pontho pidafa babace na mai wace, Mordhekai ankwata mbakhala naye ninga mwanace.  Anthu pidapangwa iwo pya ntemo wa mambo, atsikana azinji mbaendeswa ku Suza, nzinda wa citsidzikizo cakuwanga* mbasiyiwa m’manja mwa Egai,+ Esteri aendeswambo kunyumba ya mambo mbasiyiwa m’manja mwa Egai nyakuonera akazi.  Egai akomerwa kakamwe na ntsikana unoyu mbacita pinthu mwakukoma ntima kuna iye. Mwakukhonda dembuka, iye acita masasanyiro toera Esteri apaswe mafuta akubalikisa toera adzole,+ pontho toera apaswe cakudya cadidi. Kusiyapo pyenepi, iye asankhula atsikana anomwe a panyumba ya mambo toera atumikire Esteri. Buluka penepo, iye anfulusa pabodzi na atumiki ace mbaenda kaaikha pa mbuto yadidi kakamwe ya nyumba ya akazi. 10  Esteri nee alonga cinthu thangwi ya mbumba yace+ peno abale ace, thangwi Mordhekai+ akhadampanga toera akhonde kulonga pyenepi kuna anango.+ 11  Ntsiku zonsene Mordhekai akhafamba kutsogolo kwa kintalo ya nyumba ya akazi toera kudziwa kuti Esteri ali tani, pontho toera kudziwa pikhancitikira. 12  Mbadzati kuenda kaonana na Mambo Asuwero, ntsikana m’bodzi na m’bodzi akhafunika kutsalakanwa miyezi 12 mwakubverana na ntemo udakhazikiswa kuna atsikana anewa. Iwo akhatsalakanwa tenepa: Miyezi mitanthatu akhadzola mafuta a mira,+ miyezi inango mitanthatu akhadzola mafuta a bhalsamu+ na mitundu inango ya mafuta akubalikisa. 13  Buluka penepo ntsikana akhali wakukhunganyika toera kuenda kaonana na mambo, pontho angabuluka kunyumba ya akazi toera kuenda kunyumba ya mambo, iye akhapaswa pyonsene pikhaphemba iye. 14  Namaulo ntsikana akhapita n’nyumba mwa mambo, mbwenye mangwana mwace namacibese akhabuluka mbaenda kunyumba yaciwiri ya akazi yakuti ikhali m’manja mwa Sasigazi, ntumiki wa mambo* wakuti akhali na basa yakuonera akazi apakhundu a mambo.+ Ntsikana angabuluka nee akhaendabve kuna mambo, kusiyapo khala mambo akomerwa naye mbalonga dzina yace pakuncemeresa.+ 15  Pidafika ndzidzi wace toera kuenda kaonana na mambo, Esteri mwana wa Abhiyaili, m’bale wa babace Mordhekai wakuti akhadankwata toera akhale naye ninga mwanace,+ nee aphemba cinthu cinango kusiyapo pire pidampanga Egai, ntumiki wa mambo* wakuti akhali na basa yakuonera akazi apakhundu a mambo. (Mu ndzidzi unoyu, anthu onsene akhaona Esteri akhakomerwa naye.) 16  Esteri aendeswa kunyumba ya Mambo Asuwero, pa mwezi wacikhumi, wakuti ndi mwezi wa Tebheti,* pa caka cacinomwe+ ca utongi wa Mambo Asuwero. 17  Mambo akomerwa na Esteri mbanfuna kakamwe* kupiringana amiyali anango. Natenepa iye ambvazika cinthu cinabvala nyanyi munsolo,* mban’khazikisa ninga nyanyi+ pa mbuto ya Vasti.+ 18  Mambo acitira phwando ikulu atsogoleri ace onsene na atumiki ace, phwando ya Esteri. Buluka penepo iye abulusa nkaidi* anthu onsene a m’maprovinsya ace, pontho iye apereka miyoni yakuti basi ene mambo ndiye akhafuna kukwanisa kupereka miyoni ninga ineyi. 19  Amiyali*+ pidacemereswa iwo paulendo waciwiri, Mordhekai akhali nawa* pansuwo ukulu wa mambo. 20  Esteri nee alonga cinthu thangwi ya abale ace na mbumba yace,+ mwakubverana na pidampanga Mordhekai; Esteri apitiriza kucita pikhampanga Mordhekai ninga pikhacita iye mu ndzidzi ukhafuyiwa* iye na Mordhekai.+ 21  Mu ntsiku zenezi, pikakhala Mordhekai pansuwo ukulu wa mambo, Bhigitani na Teresi atumiki awiri a panyumba ya mambo, akuti akhali anyakuonera pansuwo, aipirwa kakamwe mbacita masasanyiro toera kupha* Mambo Asuwero. 22  Mbwenye Mordhekai adzindikira pyenepi, mbapanga mwakucimbiza Nyanyi Esteri. Buluka penepo Esteri alonga pyenepi kuna mambo mu dzina ya Mordhekai. 23  Nkhani ineyi yafufudzwa mwadidi mbioniwa kuti ndi yandimomwene, natenepa amuna anewa amanikwa pamuti; pontho pinthu pyenepi pyonsene pyalembwa pamaso pa mambo+ m’bukhu ya pinthu pikhacitika mu ndzidzi unoyu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “nyumba ya mambo.”
Fala na Fala: “ntumiki wakukapalwi.” Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “nyumba ya mambo.”
Pa 2 Amambo 24:8, iye asacemerwambo Yeowakini.
Peno: “akhaonera.”
Dzina ineyi isabveka “Thendere.”
Peno: “nyumba ya mambo.”
Fala na Fala: “ntumiki wakukapalwi.” Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Fala na Fala: “ntumiki wakukapalwi.” Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “turbhante.”
Peno: “mbankomera ntima.”
Peno: “akhondesa kulipa nsonkho.”
Peno: “Atsikana.”
Pisaoneka kuti iye akhali penepo ninga m’bodzi wa atumiki a mambo.
Peno: “ukhakuzwa.”
Fala na Fala: “kuikha manja kuna.”