Esteri 10:1-3

  • Cidzo cikulu ca Mordhekai (1-3)

10  Mambo Asuwero akhazikisa basa yakukakamiza mu dziko ineyi na mu ntsuwa za m’bara.  Mphambvu zace zonsene na pinthu pyamphambvu pidacita iye, kuphatanizambo mphangwa zonsene zinalonga pya cidzo+ cikulu cidapaswa Mordhekai na mambo,+ pyalembwa m’bukhu inalonga pinthu pidacitika mu ndzidzi+ wa amambo a ku Medhya na a ku Persya.+  Mordhekai wakuti akhali Muyuda akhali waciwiri buluka Mambo Asuwero. Mordhekai akhali na cidzo cikulu pakati pa Ayuda, pontho anthu onsene akhamulemedza. Iye aphata basa toera mbumba yace ikhale mwadidi, pontho toera anawo onsene akhale muntendere.

Pidzindikiro Pyapantsi