Esteri 1:1-22

  • Phwando idacita mambo Asuwero ku Suza (1-9)

  • Nyanyi Vasti akhonda kubvera (10-12)

  • Mambo abvundzisa amuna audziwisi (13-20)

  • Ntemo udakhazikisa mambo watumizwa (21, 22)

1  Mu ntsiku za Asuwero,* ule akhatonga maprovinsya 127+ kutomera ku Indiya mpaka ku Etiopya,*  Mambo Asuwero akhatonga kubulukira ku Suza,+ nzinda wa citsidzikizo cakuwanga.*  Mu caka cacitatu ca utongi wace, iye acitira phwando atsogoleri ace onsene na atumiki ace. Anyankhondo a ku Persya+ na a ku Medhya,+ anthu akubvekera na atsogoleri a m’maprovinsya akhali pamaso pa mambo.  Mu ntsiku 180 iye aapangiza mpfuma ya umambo wace ukulu na pinthu pyamphambvu pidacita iye.  Pidamala ntsiku zenezi, mambo acita phwando ya ntsiku zinomwe pa kintalo ya munda wa maluwa wa panyumba ya mambo. Phwando ineyi acitira anthu onsene, akulu na ana ene, adagumanika ku Suza, nzinda wa citsidzikizo cakuwanga.*  Kintalo ya munda wa maluwa ikhadabalikiswa na nguwo zikulu* zakucena na za bhurumu* zakuti zikhadamangwa na nkhambala zakucena na maweya a mabira akukhwazwa pinthu pyakufuirira. Nguwo zenezi zikulu zikhadaikhwa mphete za parata mbazimanikwa m’mizati ya marmore. Pantsi pakhadasasanywa na miyala yakufuira, marmore, perola yakulandana na miyala na marmore akupswipa, mbaikhapo masofaa a ouro na parata.  Vinyu ikhamwerwa m’makhomitco a* ouro; khomitco ibodzi na ibodzi ikhali yakusiyana na inango. Vinyu idapereka mambo ikhali izinji kakamwe, basi ene mambo ndiye akhafuna kukwanisa kupereka vinyu ninga ineyi.  Nkhabepo munthu akhakakamizwa toera kumwa;* unoyu ukhali ntemo udakhazikiswa pa ndzidzi unoyu thangwi mambo akhadapanga atumiki ace a panyumba kuti m’bodzi na m’bodzi asafunika kumwa ninga munafunira iye.  Nyanyi Vasti+ acitirambo phwando akazi a panyumba ya Mambo Asuwero. 10  Pa ntsiku yacinomwe, ntima wa mambo pidatsandzaya iwo thangwi ya vinyu, iye apanga Meumani, Bhizita, Arbhona,+ Bhigita, Abhagata, Zetari na Karkasi, atumiki anomwe a panyumba ya Mambo Asuwero, 11  toera abwerese pamaso pa mambo Nyanyi Vasti, uku mbadabvala cinthu cinabvala nyanyi munsolo* toera adzapangize kubalika kwace kuna anthu na atsogoleri thangwi iye akhadabalika kakamwe. 12  Mbwenye Nyanyi Vasti akhonda kubwera pidacemerwa iye na mambo kubulukira kuna atumiki a panyumba ya mambo. Natenepa mambo atsukwala mbaipirwa kakamwe. 13  Buluka penepo mambo abvundzisa amuna audziwisi akuti akhadziwa mwadidi misambo ya mu ndzidzi unoyu. (Thangwi mambo angakhala na cinthu akhaenda kabvundzisa anyakudziwisa pya mwambo na ale anatsalakana pya miseru, 14  pontho anyakupereka uphungu akhanyindira iye kakamwe akhali Karsena, Setara, Adhimata, Tarsi, Meresi, Marsena na Memukani, atsogoleri anomwe+ a ku Persya na a ku Medhya akuti ndzidzi onsene akhafika pamaso pa mambo, pontho akhali na pidzo pikulu mu umambo). 15  Mambo abvundza: “Mwakubverana na mwambo, ninji cinafunika kucitwa kuna Nyanyi Vasti thangwi yakukhonda kubvera ntemo wa Mambo Asuwero udapangwa iye na atumiki a panyumba ya mambo?” 16  Penepo Memukani atawira pamaso pa mambo na pamaso pa atsogoleri onsene: “Nyanyi Vasti nee adawira mambo basi,+ mbwenye adawirambo atsogoleri onsene na mbumba yonsene iri m’maprovinsya onsene a Mambo Asuwero. 17  Thangwi akazi onsene akumanga banja anadzabva pidacita nyanyi, pontho iwo anadzapwaza amunawo mbalonga: ‘Mambo Asuwero acemeresa Nyanyi Vasti toera aende kuna iye, mbwenye iye akhonda.’ 18  Akazi a atsogoleri a ku Persya na a ku Medhya angabva pidacita nyanyi, pa ntsiku ibodzi ene iwo analongambo munjira ibodzi ene kuna amunawo, pontho pyenepi pinathimizira kusowa cilemedzo na kulongezana. 19  Khala mphyadidi kuna imwe mambo, tawirisani kuti ukhazikiswe ntemo mu dzina yanu, pontho ulembwe m’mitemo ya ku Persya na Medhya, yakuti nkhabe kucinjwa.+ Mu ntemo unoyu lekani tawirisa kuti Vasti abwere pontho kudzaonana na imwe Mambo Asuwero. Pontho sankhulani nkazi unango wadidi kakamwe kupiringana iye, toera apite pa mbuto yace. 20  Ntemo wanu mambo ungadzabveka konsene kwene mu umambo wanu ukulu, akazi onsene akumanga banja anadzalemedza amunawo, peno amunawo akhale na pidzo peno nkhabe.” 21  Mambo na atsogoleri akomerwa na maonero anewa, pontho mambo acita pidalonga Memukani. 22  Natenepa iye atumiza matsamba m’maprovinsya onsene a umambo wace.+ Iye alembera tsamba provinsya ibodzi na ibodzi mwakubverana na malembero a mu provinsya ineyi na cilongero ca anthu a mu provinsya ineyi. Tsamba ineyi ikhalonga kuti mamuna m’bodzi na m’bodzi wakumanga banja asafunika kukhala nsolo wa banja yace, pontho anthu a pabanja pace asafunika kulonga cilongero ca mamuna.

Pidzindikiro Pyapantsi

Anthu asalonga kuti iye ndi Xerxe Wakutoma, mwana wa Dhariyo Wankulu (Dhariyo Isitasipi).
Peno: “Kusi.”
Peno: “nyumba ya mambo.”
Peno: “nyumba ya mambo.”
Peno: “azuli.”
Peno: “makurtina.”
Peno: “mu pyombo pya.”
Peno: “nee akakhondeswa kumwa.”
Peno: “turbhante.”