Esdhra 5:1-17

  • Ayuda atoma kumanga pontho templo (1-5)

  • Tsamba idatumiza Tatenai kuna Mambo Dhariyo (6-17)

5  Mukupita kwa ndzidzi, mprofeta Ajeu na mprofeta Zakariya ndzukulu wa Idho, alonga na Ayuda akhali ku Yuda na ku Yerusalemu, iwo alonga mu dzina ya Mulungu wa Izraeli, wakuti akhali na iwo.  Pa ndzidzi unoyu, Zorobhabhele mwana wa Salatiyeli na Yesuwa mwana wa Yeozadhaki, atoma pontho kumanga nyumba ya Mulungu ku Yerusalemu; pontho aprofeta a Mulungu akhali pabodzi na iwo, mbaaphedza.  Penepo, Tatenai ntongi wa kuntunda unango wa Nkulo wa Eufrate,* Setari-Bhozinai na andzace abwera, mbaabvundza: “Mbani adakutawirisani toera kumanga nyumba iyi na kumalisa kuikha matabwa anewa?”  Iwo abvundza pontho: “Ndi api madzina a amuna anaphata basa ineyi yakumanga?”  Mbwenye Mulungu akhaonera atsogoleri a Ayuda, pontho iwo nee akhondeswa basa yakumanga mpaka mudatumizwa tsamba kuna Dhariyo, buluka penepo iye mbatumizambo tsamba ikhalonga pya basa ineyi.  Izi ndi mphangwa za tsamba idatumiza Tatenai ntongi wa kuntunda unango wa Nyandza ya Eufrate* pabodzi na Setari-Bhozinai na andzace, akuti ndi atongi ang’ono a kuntunda unango wa Nkulo wa Eufrate,* iwo aitumiza kuna Mambo Dhariyo;  Iwo atumiza mphangwa kuna iye, ipi ndi pidalemba iwo: “Tiri kulembera mambo Dhariyo: “Ntendere mbukhale na imwe!  Tisafuna kudziwisa mambo kuti taenda ku provinsya ya Yuda kunyumba ya Mulungu wankulu, iyo iri kumangwa papswa na miyala mikulu na matabwa akuti ali kuikhwa m’mapfufu.* Anthu akuphata basa ineyi mwaphinga, pontho ikufamba mwadidi thangwi yakuwangisira kwawo.  Buluka penepo, ife tabvundza atsogoleri awo: ‘Mbani adakutawirisani toera kumanga nyumba iyi na kumalisa kuikha matabwa anewa?’ 10  Ife taabvundzisambo madzina awo toera tikwanise kukulemberani, pontho toera mudziwe madzina a amuna anatsogolera basa ineyi. 11  “Uyu ndi ntawiro udatipasa iwo: ‘Ife ndife atumiki a Mulungu wakudzulu na wa dziko yapantsi, pontho tiri kumanga nyumba yakuti ikhadamangwa kale kakamwe nduli; iyo ikhadamangwa na mambo wankulu wa Izraeli. 12  Mbwenye nakuti ambuyathu atsukwalisa Mulungu wakudzulu, iye aapereka m’manja mwa Nabhukodhonozore wa ku Kaldheya, Mambo wa ku Bhabhilonya, adafudza nyumba ineyi mbaendesa anthu ku ubitcu ku Bhabhilonya. 13  Mbwenye mu caka cakutoma ca utongi wa Mambo Siro wa ku Bhabhilonya, Mambo Siro akhazikisa ntemo toera nyumba ya Mulungu imangwe pontho. 14  Kusiyapo pyenepi, pyombo pya ouro na pya parata pidakwata Nabhukodhonozore n’nyumba ya Mulungu ku Yerusalemu mbapibweresa mu templo ku Bhabhilonya, Mambo Siro apibulusa mu templo ya ku Bhabhilonya mbapiperekwa kuna mamuna anacemerwa Sezibhazari, adakhazikiswa na Siro ninga ntongi. 15  Siro ampanga: “Kwata pyombo ipi. Ndoko kapiikhe mu templo ku Yerusalemu; pontho nyumba ya Mulungu isafunika imangwe pa mbuto ikhali iyo kale.” 16  Natenepa, Sezibhazari abwera, mbatoma kumanga nyumba ya Mulungu ku Yerusalemu; iyo isapitiriza kumangwa kutomera mu ndzidzi unoyu mpaka lero, mbwenye idzati kumala.’ 17  Natenepa Mambo, mungaona kuti mphyakuthema, sankhulani anthu toera asake mphangwa zenezi n’nyumba inakoyerwa mpfuma ya Mambo ku Bhabhilonya, toera kuona khala Siro akhazikisadi ntemo toera nyumba ya Mulungu imangwe papswa ku Yerusalemu; buluka penepo Mambo, tidziwiseni cisankhulo canu thangwi ya pyenepi.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “pisa pya kuntunda unango wa Nkulo.”
Peno: “pisa pya kuntunda unango wa Nkulo.”
Peno: “pisa pya kuntunda unango wa Nkulo.”
Peno: “m’maparedhi.”