Esdhra 9:1-15

  • Aizraeli asemberana na anthu a madziko acifupi (1-4)

  • Phembero ya Esdhra toera kubweka madawo (5-15)

9  Pidamala ife kucita pinthu pyenepi, atsogoleri abwera kuna ine mbandipanga: “Mbumba ya Izraeli, anyantsembe na Alevi nee acalira anthu a madziko acifupi na macitiro awo akunyanyasa,+ macitiro a Akanani, Aeti, Aperesi, Ayebusi, Aamoni, Amoabhe, Aejitu+ na Aamori.+  Iwo akwata anango mwa anawo akazi toera akhale akazawo na akazi a anawo.+ Cincino, iwo akuti ndi dzindza* yakucena,+ abvungazikana na anthu a madziko acifupi.+ Atsogoleri na atongi ang’ono ndiwo adatoma kucita madawo anewa.”  Pidabva ine pyenepi, ndapandula nguwo zanga, ndadula tsisi ya munsolo mwanga na ndebvu zanga, mbandikhala pantsi mwakutsukwala.  Buluka penepo, onsene akhagopa* mafala a Mulungu wa Izraeli agumanyikana n’khundu mwanga thangwi ya madawo a mbumba idabuluka ku ubitcu. Ine ndapitiriza kukhala pantsi mwakutsukwala kakamwe mpaka mu ndzidzi wakupereka ntsembe za pyakudya cakumaulo.+  Pidafika ndzidzi wakupereka ntsembe za pyakudya namaulo,+ pidamala ine kucepeseka munjira ineyi, ndalamuka na nguwo zanga zakupanduka, ndagodama mbandilamusa manja anga kuna Yahova Mulungu wanga.  Ine ndalonga: “Imwe Mulungu wanga, ine ndiri na manyadzo, pontho ndine wakukhonda thema toera kulamusa nkhope yanga kuna imwe Mulungu wanga, thangwi madawo athu anjipa mpaka padzulu pa misolo yathu, pontho mulando wathu wathimizirika mpaka kudzulu.+  Kutomera mu ntsiku za ambuyathu mpaka lero, mulando wathu ndi ukulu;+ pontho thangwi ya madawo athu, ife, amambo athu na anyantsembe athu, taperekwa m’manja mwa amambo a madziko anango, taphiwa na supada,+ taendeswa ku ubitcu,+ tapokoserwa pinthu pyathu,+ mbatipasika manyadzo ninga pinaona ife lero.+  Mbwenye cincino imwe Yahova Mulungu wathu, mwapangiza kukoma ntima kuna ife mbamutawirisa kuti anango a ife apulumuke; imwe Mulungu wathu mwatipasa mbuto yakutsidzikizika mu templo yanu+ toera tikhale akutsandzaya,* pontho toera mutibalangaze mu ubitcu wathu.  Maseze ndife mabitcu,+ Mulungu wathu nee atisiya mu ubitcu. Mbwenye thangwi ya ufuni wace kuna ife, iye atibvera ntsisi mbatibalangaza kubulukira kwa amambo a ku Persya,+ toera kumanga nyumba ya Mulungu wathu+ na kusasanyira madembe, pontho toera kutipasa mipanda ya miyala* ku Yuda na ku Yerusalemu. 10  “Mbwenye cincino Mulungu wathu, tinalonganji pontho thangwi ya pyonsene pidamala kucitika? Thangwi ife tasiya mitemo yanu, 11  idatipasa imwe kubulukira kuna atumiki anu, akuti ndi aprofeta, mbamulonga: ‘Dziko inafuna imwe kupita toera ikhale yanu, ndi dziko yakuipa thangwi ya macitiro akuipa a mbumba za madziko acifupi, pontho thangwi ya macitiro awo akunyanyasa. Iwo adzadza dziko yonsene na macitiro awo akuipa+ mpaka kunkhomo. 12  Natenepa, lekani kupereka ananu akazi kuna anawo amuna, peno kukwata anawo akazi mbamuapereka kuna ananu amuna.+ Pontho lekani kuaphedza toera akhale muntendere peno athambaruke.+ Mungacita pyenepi, munakhala amphambvu mbamudya pinthu pyadidi pya dziko ineyi, mbamuikwata toera ikhale ya ananu kwenda na kwenda.’ 13  Pakumala kwa pyonsene pidaticitikira thangwi ya macitiro athu akuipa na mulando wathu ukulu, imwe Mulungu wathu nee mwatitcunyusa mwakubverana na madodo+ athu, pontho mwatawirisa kuti ife tipulumuke,+ 14  kodi tinapwaza pontho mitemo yanu mbaticita cibverano toera kusemberana na mbumba zinacita pinthu pyenepi pyakuipa?+ Kodi nee munaipirwa kakamwe na ife mbamutifudza tonsene, nee kusiya m’bodzi wa ife? 15  Imwe Yahova Mulungu wa Izraeli, ndimwe wakulungama,+ thangwi angasi a ife apulumuka mpaka lero. Ife tiri pano ninga anthu a mulando pamaso panu, maseze nkhabe kwanisika kulimira pamaso panu thangwi ya makhaliro athu.”+

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “mbeu.”
Fala na Fala: “akhatetemera thangwi ya.”
Fala na Fala: “toera maso athu ayetime.”
Peno: “mpanda wacitsidzikizo.”