Esdhra 8:1-36

  • Madzina a ale adabwerera na Esdhra (1-14)

  • Kukhunganyika toera kucita ulendo (15-30)

  • Abuluka ku Bhabhilonya mbafika ku Yerusalemu (31-36)

8  Awa akhali atsogoleri a madzindza na anthu adalemberwa pabodzi na iwo banja na banja, adabuluka pabodzi na ine ku Bhabhilonya mu ndzidzi wa utongi wa Mambo Artaxerxe:+  Mwa ana a Fineya:+ Jersoni; mwa ana a Itamiri:+ Dhanyeli; mwa ana a Dhavidhi: Atuse;  mwa ana a Sekaniya, akuti ndi ana a Parosi: Zakariya, pabodzi na iye alemberwa amuna 150;  mwa ana a Paati-Moabhe:+ Eliyonai mwana wa Zakariya, pabodzi na iye akhalipo amuna 200;  mwa ana a Zatu:+ Sekaniya mwana wa Yaaziyeli, pabodzi na iye akhalipo amuna 300;  mwa ana a Adhini:+ Ebhedhi mwana wa Yonatani, pabodzi na iye akhalipo amuna 50;  mwa ana a Elami:+ Yesaiya mwana wa Ataliya, pabodzi na iye akhalipo amuna 70;  mwa ana a Sefatiya:+ Zebhadhiya mwana wa Mikaeli, pabodzi na iye akhalipo amuna 80;  mwa ana a Yoabhe: Obhadhiya mwana wa Jeiyeli, pabodzi na iye akhalipo amuna 218; 10  mwa ana a Bhani: Selomiti mwana wa Yosifiya, pabodzi na iye akhalipo amuna 160; 11  mwa ana a Bhebhai:+ Zakariya mwana wa Bhebhai, pabodzi na iye akhalipo amuna 28; 12  mwa ana a Azigadhi:+ Yowanani mwana wa Akatani, pabodzi na iye akhalipo amuna 110; 13  mwa ana a Adhonikamu,+ adamalisira kubwerera, madzina awo ndi awa: Elifeleti, Jeiyeli na Semaya, pabodzi na iwo akhalipo amuna 60; 14  mwa ana a Bhigivai:+ Utai na Zabhudhi, pabodzi na iwo akhalipo amuna 70. 15  Ine ndaagumanya n’khundu mwa nkulo unawewera ku Ava,+ mbatikhala penepo ntsiku zitatu. Mbwenye pidadinga ine mbumba na anyantsembe, nee ndagumana Alevi. 16  Natenepa ndacemeresa Eliezeri, Ariyeli, Semaya, Elnatani, Yaribhi, Elnatani, Natani, Zakariya, Mesulamu, akuti akhali atsogoleri; Joyaribhi na Elnatani, akuti akhali apfundzisi. 17  Buluka penepo, ndaatumiza kuna Idho, ntsogoleri wa cisa cinacemerwa Kasifiya. Ine ndaapanga toera aphembe Idho na abale ace, akuti akhali atumiki a mu templo* ku Kasifiya, toera abwerese atumiki kunyumba ya Mulungu wathu. 18  Nakuti Mulungu wathu akhali* na ife, iwo atibweresera amuna andzeru mwa ana a Mali,+ ndzukulu wa Levi, mwana wa Izraeli, anacemerwa Serebhiya+ pabodzi na anace na abale awo, amuna 18. 19  Akhalipombo Asabhiya pabodzi na Yesaiya a dzindza ya Merari,+ abale awo pabodzi na anawo, onsene akhali amuna 20. 20  Atumiki a mu templo* akhalipo 220, akuti Dhavidhi na atsogoleri akhadaapereka toera aphedzere Alevi m’basa yawo, onsene akuti madzina awo akhadalembwa m’bukhu. 21  Natenepa ndapanga mbumba kuti ticite jejuu pa nkulo wa Ava, toera ticepeseke pamaso pa Mulungu wathu, pontho toera kum’phemba kuti atitsogolere paulendo ukhafuna ife kucita na anathu pabodzi na pinthu pyathu pyonsene. 22  Ine ndikhali na manyadzo toera kuphemba mambo kuti atipase anyankhondo na anyamakavalo toera atitsidzikize kuna anyamalwa athu n’njira, thangwi ndikhadapanga kale mambo kuti: “Mulungu wathu ali na* anthu onsene anansaka,+ mbwenye mphambvu zace na ukali wace uli kuna anthu onsene anansiya.”+ 23  Natenepa, ife tacita jejuu mbatiphemba pyenepi kuna Mulungu wathu, penepo iye abva kudembetera kwathu.+ 24  Pakati pa akulu a anyantsembe, ndasankhula 12: Serebhiya, Asabhiya+ na abale awo akukwana khumi. 25  Buluka penepo, ndapima parata, ouro na pyombo pinango pamaso pawo, pyakuti ndi miyoni idapereka mambo, mapungu ace, atsogoleri ace na Aizraeli onsene akhali kweneko adabulusa miyoni toera kuipereka kunyumba ya Mulungu wathu.+ 26  Pidamala ine kupipima, ndaapasa matalento* 650 a parata, pyombo 100 pya parata pikhalemera matalento mawiri, matalento 100 a ouro, 27  mbale zing’ono 20 za ouro za ntengo wakukwana madhariko* 1.000 na pyombo piwiri pya nkuwa wadidi, wakuyetimira, wa ntengo ukulu ninga ouro. 28  Buluka penepo ine ndaapanga: “Imwe ndimwe akucena kuna Yahova,+ pyombo ipi ndi pyakucena, pontho parata na ouro ndi miyoni idaperekwa kuna Yahova, Mulungu wa ambuyanu. 29  Pionereni mwadidi pinthu pyenepi mpaka mungadzapipima pamaso pa akulu a anyantsembe, Alevi na atsogoleri a madzindza a Izraeli ku Yerusalemu,+ m’masala a* nyumba ya Yahova.” 30  Anyantsembe na Alevi akwata parata, ouro na pyombo pidamala kupimwa toera aende napyo ku Yerusalemu, kunyumba ya Mulungu wathu. 31  Pakumalisa, pa ntsiku 12 ya mwezi wakutoma,+ tabuluka pa nkulo wa Ava+ mbatienda ku Yerusalemu. Mulungu wathu akhali* na ife, pontho iye atipulumusa m’manja mwa anyamalwa na mwa ale anabisalira anthu n’njira toera kuabera. 32  Buluka penepo ife tafika ku Yerusalemu+ mbatipuma mu ntsiku zitatu. 33  Pa ntsiku yacinai, ife tapima parata, ouro na pyombo n’nyumba ya Mulungu wathu+ mbatipipereka kuna nyantsembe Meremoti,+ mwana wa Uriya. Iye akhali na Eleazare mwana wa Fineya, pabodzi na Alevi Yozabhadhi+ mwana wa Yesuwa na Noadhiya mwana wa Bhinui.+ 34  Pinthu pyonsene pyalengeswa mbapipimwa, buluka penepo talemba kulemera kwa pinthu pyenepi. 35  Ale adabuluka ku ubitcu, apereka kuna Mulungu wa Izraeli ntsembe izi zakupiswa: Ng’ombe 12+ kuna Aizraeli onsene, mabira makulu 96,+ anamabira 77, na mabokho 12+ ninga ntsembe thangwi ya madawo; pyonsene pyaperekwa kuna Yahova ninga ntsembe zakupiswa.+ 36  Buluka penepo, tapereka mitemo ya mambo+ kuna aimiriri a mambo na atongi a kuntunda unango wa Nkulo wa Eufrate,*+ natenepa iwo aphedzera mbumba mbapereka pinthu pikhafunika panyumba ya Mulungu wandimomwene.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “Anitineu.” Fala na Fala: “Adaperekwa.”
Fala na Fala: “Nakuti djanja yadidi ya Mulungu wathu ikhali.”
Peno: “Anitineu.” Fala na Fala: “Adaperekwa.”
Fala na Fala: “Djanja yadidi ya Mulungu wathu iri kuna.”
Talento ibodzi ikhalemera makilu 34,2. Onani Apendise B14.
Dhariko ikhali kobiri ya ouro ya ku Persya. Onani Apendise B14.
Peno: “Mu mbuto zinadyera anthu.”
Fala na Fala: “Djanja ya Mulungu wathu ikhali.”
Peno: “pisa pya kuntunda unango wa Nkulo.”