Esdhra 7:1-28

  • Esdhra afika ku Yerusalemu (1-10)

  • Tsamba idatumiza Artaxerxe kuna Esdhra (11-26)

  • Esdhra asimba Yahova (27, 28)

7  Mukupita kwa ndzidzi, pa utongi wa Artaxerxe+ Mambo wa ku Persya, Esdhra*+ abwerera. Iye akhali mwana wa Seraya,+ mwana wa Azariya, mwana wa Ilkiya,+  mwana wa Salumu, mwana wa Zadhoke, mwana wa Aitubhe,  mwana wa Amariya, mwana wa Azariya,+ mwana wa Merayoti,  mwana wa Zeraiya, mwana wa Uzi, mwana wa Bhuki,  mwana wa Abhisua, mwana wa Fineya,+ mwana wa Eleazare,+ mwana wa Aroni+ nkulu wa anyantsembe.  Esdhra abuluka ku Bhabhilonya. Iye akhali mulembi* wakuti akhadziwa mwadidi* Mwambo wa Mose,+ udapereka Yahova Mulungu wa Izraeli. Mambo ampasa pyonsene pidaphemba iye, thangwi Yahova Mulungu wace akhali* na iye.  Aizraeli anango, anyantsembe, Alevi,+ anyakuimba,+ anyakuonera misuwo+ na atumiki a mu templo,*+ aenda ku Yerusalemu pabodzi na Esdhra mu caka cacinomwe ca utongi wa Mambo Artaxerxe.  Esdhra afika ku Yerusalemu pa mwezi wacixanu wa caka cacinomwe ca utongi wa Mambo.  Pa ntsiku yakutoma ya mwezi wakutoma, iye abuluka ku Bhabhilonya mbafika ku Yerusalemu pa ntsiku yakutoma ya mwezi wacixanu, thangwi Mulungu wace akhali* na iye.+ 10  Esdhra akhadakhunganya ntima wace* toera kupfundza* Mwambo wa Yahova na kucita pinalonga iwo,+ pontho toera kupfundzisa mitemo yace na matongero ace mu Izraeli.+ 11  Izi ndi mphangwa za tsamba idapereka Mambo Artaxerxe kuna Esdhra, wakuti akhali nyantsembe na mulembi. Iye akhadziwa mwadidi* mitemo ya Yahova na matongero ace adapereka iye kuna Aizraeli: 12  * “Ine Artaxerxe,+ Mambo wa amambo, ndiri kulembera nyantsembe Esdhra, wakuti ndi mulembi* wa Mwambo wa Mulungu wakudzulu: Ntendere mbukhale na iwe. 13  Ine ndakhazikisa ntemo mu utongi wanga toera anthu onsene akuti ndi a mbumba ya Izraeli, kuphatanizambo anyantsembe awo na Alevi, aende pabodzi na iwe ku Yerusalemu, khala iwo asafuna.+ 14  Thangwi adakutuma ndi Mambo na mapungu ace anomwe toera uende kaona khala anthu a ku Yuda na ku Yerusalemu asabvera Mwambo wa Mulungu wako uli m’manja mwako. 15  Pontho usafunika kukwata parata na ouro yakuti Mambo na mapungu ace aipereka na ntima onsene kuna Mulungu wa Izraeli, wakuti nyumba yace iri* ku Yerusalemu, 16  kwatambo parata yonsene na ouro yonsene inafuna kutambira* iwe mu provinsya yonsene ya Bhabhilonya, kuphatanizambo miyoni yakuti mbumba na anyantsembe anaipereka na ntima onsene kunyumba ya Mulungu wawo ku Yerusalemu.+ 17  Na kobiri ineyi, mwakucimbiza usafunika kugula ng’ombe,+ mabira makulu,+ anamabira,+ ntsembe za pyakudya+ na za pyakumwa,+ pontho usafunika kupereka ntsembe zenezi pa guwa ya nyumba ya Mulungu wako ku Yerusalemu. 18  “Pontho, parata na ouro inafuna kusala, iwe na abale ako munakwanisa kucita nayo pinthu pyonsene pinaona imwe kuti mphyadidi, mwakubverana na pinafuna Mulungu wanu. 19  Pyombo pyonsene pinafuna kupaswa iwe toera kuphatisirwa m’basa ya panyumba ya Mulungu wako, usafunika kupipereka kuna Mulungu ku Yerusalemu.+ 20  Pontho pinthu pinango pyonsene pinafunika iwe kupereka toera kuphatisirwa panyumba ya Mulungu wako, unapilipa na mpfuma ya Mambo.+ 21  “Ine Mambo Artaxerxe, ndakhazikisa ntemo kuna onsene anakoya mpfuma kuntunda unango wa Nkulo wa Eufrate,* toera mucite mwakucimbiza pyonsene pinafuna kukuphembani nyantsembe Esdhra,+ wakuti ndi mulembi* wa Mwambo wa Mulungu wakudzulu, 22  musafunika kumpasa mpaka matalento* 100 a parata, makilu 16.000 a tirigu,* malitru 2.200 a vinyu,*+ malitru 2.200 a mafuta+ na munyu+ uzinji ninga munafunira iye. 23  Pyonsene pinafuna kulonga Mulungu wakudzulu thangwi ya nyumba yace, pisafunika kucitwa mwaphinga, toera Mulungu wakudzulu+ akhonde kuipirwa na anthu a mu utongi wa Mambo na anace.+ 24  Dziwanimbo kuti anyantsembe, Alevi, anyakuimba,+ anyakuonera misuwo, atumiki a mu templo*+ na anyabasa a panyumba ya Mulungu, nee asafunika kulipa nsonkho,+ kucita nsonkho-nsonkho, peno misonkho inalipwa thangwi yakuphatisira miseu. 25  “Iwembo Esdhra, mwakubverana na udziwisi udakupasa Mulungu wako,* khazikisa atsogoleri na anyakutonga miseru toera atonge mbumba yonsene inagumanika kuntunda unango wa Nkulo wa Eufrate,* onsene anadziwa miyambo ya Mulungu wako; pontho musafunika kupfundzisa anthu onsene anakhonda kuidziwa.+ 26  Ule anakhonda kubvera Mwambo wa Mulungu wako na mwambo wa mambo, asafunika kutongwa mwakucimbiza, toera muone khala asafunika kuphiwa, kutcunyuswa, kulipiswa kobiri peno kuikhwa nkaidi.” 27  Mbasimbwe Yahova Mulungu wa ambuyathu, adaikha muntima mwa mambo, cifuno cakubalikisa nyumba ya Yahova ku Yerusalemu!+ 28  Thangwi ya ufuni wace kuna ine, iye acitisa kuti Mambo,+ mapungu ace+ na atsogoleri ace amphambvu, apangize kukoma ntima kuna ine. Nakuti Yahova Mulungu wanga akhali* na ine, ndakhala na cipapo,* mbandigumanya atsogoleri a* Aizraeli toera aende pabodzi na ine.

Pidzindikiro Pyapantsi

Dzina ineyi isabveka “Ciphedzo.”
Peno: “mpfundzisi.”
Peno: “akhali na luso yakulemba mwadidi.”
Fala na Fala: “thangwi djanja ya Yahova Mulungu wace ikhali.”
Peno: “Anitineu.” Fala na Fala: “adaperekwa.”
Fala na Fala: “thangwi djanja yadidi ya Mulungu wace ikhali.”
Peno: “akhadatonga muntima mwace.”
Peno: “kudinga.”
Peno: “Iye akhali mpfundzisi wadidi wa.”
Mafala anagumanika pa Esdhra 7:12 mpaka 7:26, pakutoma akhadalembwa Muciaramaki.
Peno: “mpfundzisi.”
Fala na Fala: “wakuti asakhala.”
Fala na Fala: “kugumana.”
Peno: “pisa pya kuntunda unango wa Nkulo.”
Peno: “mpfundzisi.”
Fala na Fala: “midida 100 ya mabhato.” Bhato ibodzi ikhapita malitru 22. Onani Apendise B14.
Fala na Fala: “midida 100 ya makoro.” Koro ibodzi ikhapita malitru 220. Onani Apendise B14.
Talento ibodzi ikhalemera makilu 34,2. Onani Apendise B14.
Peno: “Anitineu.” Fala na Fala: “adaperekwa.”
Peno: “pisa pya kuntunda unango wa Nkulo.”
Fala na Fala: “mwakubverana na udziwisi wa Mulungu wako wakuti uli m’manja mwako.”
Fala na Fala: “Nakuti djanja ya Yahova Mulungu wanga ikhali.”
Fala na Fala: “ndawanga manungo.”
Fala na Fala: “misolo ya.”