Esdhra 6:1-22

  • Dhariyo asaka mphangwa mbakhazikisa ntemo (1-12)

  • Templo yamala kumangwa mbitoma kuphatisirwa (13-18)

  • Kucita phwando ya Paskwa (19-22)

6  Pa ndzidzi unoyu, Mambo Dhariyo apanga anthu ace toera aende kasake pyenepi n’nyumba ikhakoyera iwo mabukhu a mphangwa na pinthu pya mpfuma ku Bhabhilonya.  Iwo agumana bukhu* mu nzinda wa Ekibhatana ku provinsya ya Medhya; m’bukhu ineyi mukhadalembwa mphangwa izi:  “Mu caka cakutoma ca utongi wa Mambo Siro, Mambo Siro akhazikisa ntemo thangwi ya nyumba ya Mulungu ku Yerusalemu:+ ‘Nyumba ya Mulungu isafunika kumangwa pontho toera ikhale mbuto yakuperekera ntsembe, pontho pantsi pace pasafunika kumangwa mwakuwanga; cengo cace cikhale ca makhono 60,* ugugumi wace ukhale wa makhono 60,+  ikhale na mizera mitatu ya miyala mikulu na nzera ubodzi wa matabwa.+ Pyonsene pisafunika kulipwa na kobiri ya panyumba ya Mambo.+  Kusiyapo pyenepi, pyombo pya ouro na pya parata pya n’nyumba ya Mulungu pidabulusa Nabhukodhonozore mu templo ku Yerusalemu mbapibweresa ku Bhabhilonya,+ pisafunika kubwezwa toera piikhwe pa mbuto yapyo mu templo ku Yerusalemu, mbapikoyiwa n’nyumba ya Mulungu.’+  “Natenepa, iwe Tatenai ntongi wa kuntunda unango wa Nkulo wa Eufrate,* Setari-Bhozinai na andzako akuti ndi atongi ang’ono a kuntunda unango wa Nyandza ya Eufrate,+ lekani kuadzudzumisa kweneko.  Lekani kupingiza basa yakumanga nyumba ya Mulungu. Atongi a Ayuda na atsogoleri a Ayuda anadzamanga papswa nyumba ineyi ya Mulungu pa mbuto ikhali iyo kale.  Kusiyapo pyenepi, ndiri kukhazikisa ntemo thangwi ya pinafunika imwe kucita kuna atsogoleri anewa a Ayuda toera akwanise kumanga papswa nyumba ya Mulungu: Ndzidzi onsene musafunika kupasa amuna anewa kobiri ya Mambo,+ yakuti ndi misonkho inaperekwa na anthu a kuntunda unango wa Nkulo wa Eufrate,* toera basa yakumanga ikhonde kulimira.+  Ndzidzi onsene iwo asafunika kupaswa pyonsene pinafuna iwo pa ntsiku, ninga anang’ombe,+ mabira makulu+ na anamabira+ toera apereke kuna Mulungu wakudzulu ntsembe zakupiswa, asafunikambo kupaswa tirigu,+ munyu,+ vinyu+ na mafuta+ mwakubverana na pinafuna kulonga anyantsembe ali ku Yerusalemu, 10  toera akwanise kupereka ntsembe zakukomeresa Mulungu wakudzulu, pontho acite phembero thangwi ya umaso wa Mambo na wa anace.+ 11  Kusiyapo pyenepi, ine ndatonga kuti ule anakhonda kubvera ntemo unoyu, mbibuluswe mphalupalu ya tabwa ya nyumba yace toera akhomerwe* penepo, pontho nyumba yace inadzakhala cimbuzi ca* anthu onsene thangwi yakukhonda kubvera kwace. 12  Pontho Mulungu adasankhula mbuto ineyi toera kudziwika na dzina yace,+ afudze amambo onsene peno mbumba yonsene inakhonda kubvera ntemo unoyu na ale anafuna kufudza nyumba ya Mulungu ku Yerusalemu. Ine Dhariyo, ndine adakhazikisa ntemo unoyu. Usafunika kubverwa mwakucimbiza.” 13  Natenepa, Tatenai ntongi wa kuntunda unango wa Nkulo wa Eufrate, Setari-Bhozinai+ na andzace, acita mwakucimbiza pyonsene pidapangwa iwo na mambo Dhariyo. 14  Thangwi yakuwangiswa na mafala a mprofeta Ajeu+ na Zakariya+ ndzukulu wa Idho, atsogoleri a Ayuda apitiriza kumanga, basa mbifamba mwadidi.+ Iwo amalisa kumanga mwakubverana na ntemo wa Mulungu wa Izraeli,+ pontho mwakubverana na ntemo wa Siro,+ wa Dhariyo+ na wa Mambo Artaxerxe+ wa ku Persya. 15  Iwo amalisa kumanga nyumba ineyi pa ntsiku yacitatu ya mwezi wa Adhari* wa caka cacitanthatu ca utongi wa Mambo Dhariyo. 16  Natenepa, Aizraeli, a­nyantsembe, Alevi+ na onsene adabuluka ku ubitcu, acita phwando mwakutsandzaya toera kutoma kuphatisira* nyumba ya Mulungu. 17  Pa ntsiku ineyi idatoma iwo kuphatisira nyumba ya Mulungu, apereka anang’ombe 100, mabira makulu 200 na anamabira 400; pontho ninga ntsembe thangwi ya madawo, iwo aperekambo mabokho 12 mwakubverana na madzindza a Izraeli.+ 18  Iwo akhazikisa anyantsembe na Alevi mwakubverana na misoka yawo toera aphate basa ya Mulungu ku Yerusalemu,+ ninga pidalembwa m’bukhu ya Mose.+ 19  Ale adabuluka ku ubitcu acita phwando ya Paskwa pa ntsiku 14 ya mwezi wakutoma.+ 20  Anyantsembe na Alevi akhali akucena thangwi onsene akhadaceneseka.+ Alevi apha mwanabira wa ntsembe ya Paskwa thangwi ya onsene adabuluka ku ubitcu, anyantsembe andzawo pabodzi na iwo ene. 21  Penepo Aizraeli adabuluka ku ubitcu adya nyama ineyi pabodzi na anthu onsene adasankhula kukhala kukhundu yawo, akuti akhadasiya macitiro akuipa a anthu a madziko acifupi toera kulambira* Yahova Mulungu wa Izraeli.+ 22  Iwo acitambo mwakutsandzaya Phwando ya Mikate Yakusowa Pyakutupisa+ mu ntsiku zinomwe, thangwi Yahova akhadaacitisa kuti atsandzaye, pontho acitisa kuti Mambo wa Asirya apangize kukoma ntima kuna iwo+ mbaaphedza* m’basa yakumanga nyumba ya Mulungu wandimomwene, Mulungu wa Izraeli.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “mpukutu.”
Metru 26,7. Onani Apendise B14.
Peno: “pisa pya kuntunda unango wa Nkulo.”
Peno: “pisa pya kuntunda unango wa Nkulo.”
Peno: “khuku ya.”
Peno: “amanikwe.”
Fala na Fala: “toera kudzimula.”
Fala na Fala: “kusaka.”
Fala na Fala: “mbaawangisa manja awo.”