Esdhra 4:1-24

  • Mipingizo toera akhonde kumanga pontho templo (1-6)

  • Anyamalwa atumiza tsamba kuna Mambo Artaxerxe toera kusumira Yerusalemu (7-16)

  • Ntawiro wa Artaxerxe (17-22)

  • Basa yakumanga templo yalimira (23, 24)

4  Anyamalwa a Yuda na Bhenjamini+ pidabva iwo kuti anthu adabuluka ku ubitcu+ akhamanga templo ya Yahova Mulungu wa Izraeli,  aenda mwakucimbiza kuna Zorobhabhele na kuna atsogoleri a madzindza, mbaapanga: “Tisiyeni timange pabodzi na imwe; thangwi ninga imwe, ife tisalambira* Mulungu wanu,+ pontho tisapereka ntsembe kuna iye kutomera mu ntsiku za Esari-Adhoni+ Mambo wa ku Sirya, adatibweresa kuno.”+  Mbwenye Zorobhabhele, Yesuwa pabodzi na atsogoleri anango onsene a madzindza a Izraeli aapanga: “Imwe nee munamanga pabodzi na ife nyumba ya Mulungu wathu;+ ife tinamanga tekhene nyumba ya Yahova Mulungu wa Izraeli, mwakubverana na pidatipanga Siro, Mambo wa ku Persya.”+  Na thangwi ineyi, anthu a madziko acifupi akhapitiriza kufewesa manungo* anthu a ku Yuda, pontho akhaathusa toera asiye basa yakumanga.+  Iwo akhabweresa mapungu toera apingize basa yawo,+ mu ntsiku zonsene za utongi wa Siro Mambo wa ku Persya mpaka mudatoma Mambo Dhariyo+ kutonga dziko ya Persya.  Pakutoma kwa utongi wa Asuwero, iwo alemba tsamba toera kupambizira anthu a ku Yuda na a ku Yerusalemu.  Mu ntsiku za Artaxerxe Mambo wa ku Persya, Bhisilamu, Mitiredhati, Tabheli na andzawo onsene alembera tsamba Mambo Artaxerxe. Iwo athumburuza tsamba ineyi Muciaramaki,+ mbaphatisira maletra Aciaramaki.*  * Reumi nkulu wa utongi na mulembi Simisai, alembera tsamba Mambo Artaxerxe toera kusumira Yerusalemu; tsamba ikhalonga tenepa:  (Tsamba ineyi ikhali ya Reumi nkulu wa utongi, mulembi Simisai na andzawo onsene akuti ndi anyakutonga miseru na atongi ang’ono, alembi, anthu a ku Ereki,+ a ku Bhabhilonya, anthu a ku Suza+ akuti ndi Aelami,+ 10  na anthu a madzindza anango adaendeswa ku ubitcu na Asinapa, wakuti ndi nkadamu na wakulemedzwa, iye aakhazika m’mizinda ya Samariya+ na mupisa pinango pya kuntunda unango wa Nkulo wa Eufrate.* Natenepa, 11  izi ndi mphangwa za tsamba idantumizira iwo.) “Ife atumiki anu, amuna a kuntunda unango wa Nkulo wa Eufrate, tiri kulembera imwe Mambo Artaxerxe: 12  Mambo, dziwani kuti Ayuda adabuluka kweneko mbabwera kucisa cathu, afika ku Yerusalemu. Iwo akumanga pontho nzinda wa anthu akukhonda bvera na akuipa, akumalisa kumanga mipanda+ na kuikha pontho miyala pantsi toera kumanga nzinda. 13  Mambo, dziwani kuti nzinda unoyu ungamangwa papswa, mipanda yace mbimala kumangwa, anthu anewa nee analipabve misonkho, nee nsonkho-nsonkho,+ nee misonkho inalipwa thangwi yakuphatisira miseu; pontho pyenepi pinabweza nduli mpfuma ya amambo. 14  Nakuti kobiri inatambira ife isabuluka* panyumba ya Mambo, taona kuti si pyadidi tayu kumatama mu ndzidzi unaona ife kuti mpfuma ya mambo iri kubvungika, natenepa tatumiza tsamba iyi toera imwe mambo mudziwe pyenepi, 15  pontho toera musake m’mabukhu mphangwa zinalonga pya ambuyanu.+ Imwe munadzaona pidalembwa m’bukhu kuti unoyu ndi nzinda wa anthu akukhonda bvera, akuti asabweza nduli amambo na maprovinsya, pontho kutomera kale, mwenemu mukhali na anthu akhakulumiza andzawo toera kukhonda bvera utongi. Na thangwi ineyi, nzinda unoyu wafudzwa.+ 16  Ife tiri kukudziwisani Mambo kuti nzinda unoyu ungamangwa papswa, mipanda yace mbimala kumangwa, nee munakwanisabve kutonga pisa pya kuntunda unango wa Nkulo wa Eufrate.*+ 17  Mambo atumiza mafala awa kuna Reumi nkulu wa utongi, mulembi Simisai na andzawo onsene akuti akhali ku Samariya na pisa pinango pya kuntunda unango wa Nkulo wa Eufrate:* “Tambirani mwanyikiro wanga! 18  Tsamba idatumiza imwe kuna ife yalerwi mwakubveka* pamaso panga. 19  Ine ndapanga atumiki anga toera asake mphangwa zenezi m’mabukhu, mbatidzindikira kuti kutomera kale kakamwe, nzinda unoyu usasandukira amambo, pontho musaoneka anthu akukhonda bvera mbacita uviyaviya.+ 20  Ku Yerusalemu kukhali amambo amphambvu akhatonga pisa pyonsene pya kuntunda unango wa Nkulo wa Eufrate,* iwo akhapaswa misonkho, nsonkho-nsonkho na misonkho inalipwa thangwi yakuphatisira miseu. 21  Natenepa, khazikisani ntemo toera anthu anewa asiye basa ineyi, toera akhonde kumanga pontho nzinda unoyu, mpaka ine ndingaatawirisa. 22  Lekani kutawirisa kuti apwaze pyenepi, toera pinafuna mambo pikhonde kupitiriza kubwezwa nduli.”+ 23  Natenepa, pidamala kulerwi tsamba ya Mambo Artaxerxe pamaso pa Reumi, mulembi Simisai na andzawo, iwo aenda mwakucimbiza ku Yerusalemu kuna Ayuda, mbaakakamiza toera asiye basa yakumanga. 24  Ndi pa ndzidzi unoyu udalimira basa yakumanga nyumba ya Mulungu ku Yerusalemu, mbipitiriza tenepo mpaka pa caka caciwiri ca utongi wa Dhariyo, Mambo wa ku Persya.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “tisasaka.”
Fala na Fala: “kufewesa manja a.”
Munjira inango: “yalembwa Muciaramaki, buluka penepo mbithumburuzwa.”
Mafala anagumanika pa Esdhra 4:8 mpaka 6:18 pakutoma akhadalembwa Muciaramaki.
Peno: “pisa pya kuntunda unango wa Nkulo.”
Fala na Fala: “tisadya munyu wa.”
Peno: “pisa pya kuntunda unango wa Nkulo.”
Peno: “pisa pya kuntunda unango wa Nkulo.”
Peno: “yathumburuzwa, mbilerwi.”
Peno: “pisa pya kuntunda unango wa Nkulo.”