Esdhra 3:1-13

  • Kumanga pontho guwa na kupereka ntsembe (1-6)

  • Templo yatoma kumangwa pontho (7-9)

  • Kuikha miyala pantsi toera kumanga templo (10-13)

3  Pidafika mwezi wacinomwe,+ Aizraeli akhali m’mizinda yawo, iwo agumanyikana mu Yerusalemu na cifuniro cibodzi cene.  Yesuwa+ mwana wa Yeozadhaki na anyantsembe andzace, pabodzi na Zorobhabhele+ mwana wa Selatiyeli+ na abale ace, atoma kumanga guwa ya Mulungu wa Izraeli, toera akwanise kuperekapo ntsembe zakupiswa, mwakubverana na pidalembwa mu Mwambo wa Mose,+ ntumiki wa Mulungu wandimomwene.  Maseze iwo akhagopa anthu a madziko a cifupi,+ iwo amanga guwa pa mbuto ikhali iyo kale mbatoma kupereka kuna Yahova ntsembe zakupiswa, ntsembe zakupiswa zikhaperekwa namacibese, pontho namaulo.+  Iwo acita Phwando ya Misasa* mwakubverana na pidalembwa,+ pontho ntsiku zonsene iwo akhapereka ntsembe zakupiswa zikhaphembwa pa ntsiku ibodzi na ibodzi.+  Buluka penepo, iwo apereka ntsembe zikhaperekwa ntsiku zonsene,+ ntsembe zinaperekwa pakubalwa kwa mwezi+ na ntsembe za m’maphwando onsene akucena+ akhacitirwa Yahova, kuphatanizambo zidabwereswa na anthu onsene adapereka miyoni kuna Yahova mwakufuna kwawo.+  Kubulukira pa ntsiku yakutoma ya mwezi wacinomwe,+ iwo atoma kupereka kuna Yahova ntsembe zakupiswa, maseze miyala ikhadzati kuikhwa pantsi toera kumanga templo ya Yahova.  Iwo apereka kobiri kuna anyakuswa miyala+ na amesiri,+ aperekambo pyakudya, pyakumwa na mafuta kuna anthu a ku Sidhoni na a ku Tiro, thangwi iwo abweresa na m’bara matabwa a sedhro buluka ku Libhano mpaka ku Jope,+ mwakubverana na pidatawirisa Siro, mambo wa ku Persya.+  Mu caka caciwiri, pakumala kufika panyumba ya Mulungu wandimomwene ku Yerusalemu, pa mwezi waciwiri, Zorobhabhele mwana wa Selatiyeli pabodzi na Yesuwa mwana wa Yeozadhaki, atoma basa pabodzi na abale awo, anyantsembe na Alevi pabodzi na anthu onsene adabwerera ku Yerusalemu buluka ku ubitcu.+ Iwo asankhula Alevi a pyaka 20 kuenda kutsogolo, mbaapasa basa yakuonera kumangwa kwa nyumba ya Yahova.  Natenepa, Yesuwa na anace pabodzi na abale awo, Kadhimiyeli na anace, akuti akhali ana a Yuda, agumanyikana toera kuonera basa panyumba ya Mulungu wandimomwene; akhalipombo ana a Enadhadhi,+ anawo pabodzi na abale awo, akuti akhalimbo Alevi. 10  Anyakumanga pidamala iwo kuikha miyala pantsi toera kumanga templo ya Yahova,+ anyantsembe adabvala nguwo za unyantsembe, akuti akhali na matuluka,+ pabodzi na Alevi ana a Azafe, akuti akhali na pyakuimba napyo pya utale,* alamuka toera kusimba Yahova mwakubverana na pitsogolero pya Dhavidhi, mambo wa Izraeli.+ 11  Iwo atoma kusimba na kupereka takhuta kuna Yahova, mbaimba kuna unango na ndzace:+ “Thangwi iye ndi wadidi; ufuni wace* kuna Izraeli ndi wakukhonda mala.”*+ Penepo mbumba yonsene yatoma kukhuwa mwakugaluza mbisimba Yahova, thangwi miyala ikhadamala kuikhwa pantsi toera kumanga nyumba ya Yahova. 12  Anyantsembe azinji, akuti akhali Alevi na atsogoleri a madzindza, akulu akuti akhadaona nyumba yakale,+ alira mwakugaluza pidaona iwo miyala ya nyumba ineyi mbikaikhwa pantsi, mu ndzidzi ubodzi ene anthu anango azinji akhakhuwa mwakugaluza kakamwe thangwi yakukomerwa.+ 13  Natenepa, anthu nee akhakwanisa kusiyanisa kukhuwa kwa kukomerwa na kukhuwa kwa kulira, thangwi mbumba ikhakhuwa mwakugaluza kakamwe mpaka kubveka kutali kakamwe.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “Makumbi.”
Peno: “simbalo.”
Peno: “ufuni wace wakukhonda mala.”
Peno: “wakwenda na kwenda.”