Esdhra 2:1-70

  • Madzina a ale adabwerera buluka ku ubitcu (1-67)

    • Atumiki a mu templo (43-54)

    • Ana a atumiki a Salomoni (55-57)

  • Miyoni toera kuipereka mu templo (68-70)

2  Awa ndi anthu a mu provinsya* adabuluka ku ubitcu, akuti akhadaendeswa ku ubitcu+ ku Bhabhilonya na Nabhukodhonozore mambo wa ku Bhabhilonya.+ Iwo abwerera ku Yerusalemu na ku Yuda, m’bodzi na m’bodzi ku nzinda wace.+  Iwo abwerera pabodzi na Zorobhabhele,+ Yesuwa,+ Neemiya, Seraya, Relaya, Mordhekai, Bhilsani, Misipare, Bhigivai, Reumi na Bhana. Numero ya amuna a Aizraeli adabwerera ndi iyi:+  Ana a Parosi, 2.172;  ana a Sefatiya, 372;  ana a Araa,+ 775;  ana a Paati-Moabhe,+ akuti ndi ana a Yesuwa na Yoabhe, 2.812;  ana a Elami,+ 1.254;  ana a Zatu,+ 945;  ana a Zakai, 760; 10  ana a Bhani, 642; 11  ana a Bhebhai, 623; 12  ana a Azigadhi, 1.222; 13  ana a Adhonikamu, 666; 14  ana a Bhigivai, 2.056; 15  ana a Adhini, 454; 16  ana a Ateri, a dzindza ya Ezekiya, 98; 17  ana a Bhezai, 323; 18  ana a Yora, 112; 19  ana a Asumi,+ 223; 20  ana a Jibhari, 95; 21  ana a Bhetelehemu, 123; 22  amuna a ku Netofa, 56; 23  amuna a ku Anatote,+ 128; 24  ana a Azimaveti, 42; 25  ana a Kiriyati-Jearimu, a Kefira na a Bheroti, 743; 26  ana a Rama+ na a Jebha,+ 621; 27  amuna a ku Mikimasi, 122; 28  amuna a ku Bheteli na a ku Ai,+ 223; 29  ana a Nebho,+ 52; 30  ana a Madjibisi, 156; 31  ana a Elami unango, 1.254; 32  ana a Arimu, 320; 33  ana a Lodhi, a Adhidhe na a Ono, 725; 34  ana a Yeriko, 345; 35  ana a Senaya, 3.630. 36  Anyantsembe:+ Ana a Yedhaiya+ a dzindza ya Yesuwa,+ 973; 37  ana a Imeri,+ 1.052; 38  ana a Pasuri,+ 1.247; 39  ana a Arimu,+ 1.017. 40  Alevi:+ Ana a Yesuwa na a Kadhimiyeli,+ akuti ndi ana a Odhaviya, 74. 41  Anyakuimba:+ Ana a Azafe,+ 128. 42  Ana a anyakuonera misuwo:+ Ana a Salumu, ana a Ateri, ana a Talimoni,+ ana a Akubhi,+ ana a Atita, ana a Sobhai, onsene akhali 139. 43  Atumiki a mu templo:*+ Ana a Ziya, ana a Asufa, ana a Tabhaoti, 44  ana a Kerosi, ana a Siya, ana a Padhoni, 45  ana a Lebhana, ana a Agabha, ana a Akubhi, 46  ana a Agabu, ana a Salimai, ana a Anane, 47  ana a Jidheli, ana a Gari, ana a Reaya, 48  ana a Rezini, ana a Nekodha, ana a Gazamu, 49  ana a Uza, ana a Paseya, ana a Bhesai, 50  ana a Azena, ana a Meyuni, ana a Nefusimu, 51  ana a Bhakibhuki, ana a Hakufa, ana a Aruri, 52  ana a Bhaziluti, ana a Meidha, ana a Arsa, 53  ana a Bhar­ko, ana a Sizera, ana a Tema, 54  ana a Neziya, ana a Atifa. 55  Ana a atumiki a Salomoni: Ana a Sotai, ana a Sofereti, ana a Perudha,+ 56  ana a Yaala, ana a Dharkoni, ana a Jidheli, 57  ana a Sefatiya, ana a Atili, ana a Pokereti-Azebhaimu, ana a Ami. 58  Atumiki onsene a mu templo* na ana a atumiki a Salomoni akhali 392. 59  Adabuluka ku Tele-Mela, Tele-Arisa, Kerubhi, Adhoni na Imeri, akuti nee akwanisa kupangiza kuti ndi akupi, peno kuti ambuyawo akhali a dzindza ya Izraeli, ndi awa:+ 60  Ana a Dhelaya, ana a Tobhiya na ana a Nekodha, 652. 61  Ana a anyantsembe: Ana a Abhaiya, ana a Akozi,+ ana a Bharzilai, adasemba mwana wa Bharzilai+ wa ku Jiliyadhi, mbasankhula kucemerwa na dzina ya tebzwalace. 62  Anewa asaka madzina a madzindza awo m’mabukhu toera kudziwa madzindza awo, mbwenye nee agumana madzina awo. Natenepa iwo nee akhali akuthema toera kutumikira ninga anyantsembe.*+ 63  Ntongi* aapanga toera akhonde kudya pyakudya pidaceneswa+ mpaka angaoneka nyantsembe anafuna kuphatisira Urimi na Tumimi*+ toera kudziwa khala iwo ndi anyantsembe. 64  Nsoka* onsene ukhali na anthu akukwana 42.360,+ 65  kusiyapo amuna na akazi akukwana 7.337 akuti akhali mabitcu, iwo akhalimbo na amuna na akazi akukwana 200 akuti akhali anyakuimba. 66  Iwo akhali na makavalo 736, maburu awo makulu akhalipo 245, 67  makamelo awo akhalipo 435, maburu awo akhalipo 6.720. 68  Pidafika iwo kunyumba ya Yahova ku Yerusalemu, atsogoleri anango a madzindza apereka miyoni+ kunyumba ya Mulungu wandimomwene, toera imangwe pontho pa mbuto ikhali iyo.+ 69  M’bodzi na m’bodzi apereka pidakwanisa iye toera kuphedzera basa yakumanga, onsene apereka madhrakima* akukwana 61.000 a ouro, kobiri za parata* zakukwana 5.000+ na nguwo 100 za anyantsembe. 70  Natenepa, anyantsembe, Alevi, anthu anango, anyakuimba, anyakuonera misuwo na atumiki a mu templo* aenda kakhala m’mizinda yawo. Aizraeli anango onsene aendambo kakhala m’mizinda yawo.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “dhistritu.” Pisaoneka kuti ikhali dhistritu ya Bhabhilonya.
Peno: “Anitineu.” Fala na Fala: “Adaperekwa.”
Peno: “Anitineu.” Fala na Fala: “Adaperekwa.”
Peno: “iwo akhondeswa kutumikira ninga anyantsembe thangwi aoniwa ninga akukhonda cena.”
Peno: “Tirisata,” cidzo ca ntongi wa provinsiya mu dziko ya Persya.
Fala na Fala: “Mpingo.”
Kazinji kene ikhali sawasawa na dhariko, kobiri ya ouro ya ku Persya yakuti ikhali na magrama akupiringana 8. Ndi yakusiyana na dhrakima ya m’Malemba Acigerego. Onani Apendise B14.
Kobiri ineyi isacemerwa mina. M’malemba Acihebheri mina ibodzi isalemera magrama 570. Onani Apendise B14.
Peno: “Anitineu.” Fala na Fala: “Adaperekwa.”