Esdhra 10:1-44

  • Cibverano toera kuendesa akazi a madziko anango (1-14)

  • Akazi a madziko anango aendeswa kwawo (15-44)

10  Pikhacita Esdhra phembero+ mbalonga* madawo a mbumba yace, iye akhalira mu ndzidzi wakuti akhadagodama panyumba ya Mulungu wandimomwene, mbakotamisa nsolo wace mpaka pantsi. Mwinji ukulu wa Aizraeli, amuna, akazi na ana agumanyikana n’khundu mwace; pontho mbumba ikhalira kakamwe.  Penepo, Sekaniya mwana wa Jeiyeli+ wa ana a Elami+ apanga Esdhra: “Ife tasiya kukhala akukhulupirika kuna Mulungu wathu thangwi yakusemba* akazi a pakati pa mbumba za madziko acifupi na ife.+ Ngakhale tenepo, cidikhiro ciripo basi kuna Aizraeli.  Cincino tendeni ticite cibverano na Mulungu wathu,+ toera tisiye akazi anewa onsene na anawo, mwakubverana na citsogolero ca Yahova na ca ale anagopa* mitemo ya Mulungu wathu.+ Tendeni ticite pinthu mwakubverana na Mwambo.  Lamuka, thangwi basa ineyi ndi yako, pontho ife tinakuphedza. Khala wacipapo, mbucita pinthu.”  Penepo Esdhra alamuka, mbapanga atsogoleri a anyantsembe, Alevi na Aizraeli onsene toera adumbire kuti anacita pidamala kulongwa.+ Natenepa, iwo adumbira.  Esdhra abuluka panyumba ya Mulungu wandimomwene, mbaenda pa sala* ya Yeowanani mwana wa Eliyazibhe. Maseze aenda kweneko, iye nee adya cinthu nee kumwa madzi, toera kupangiza kuti akhali wakutsukwala thangwi yakukhonda kukhulupirika kwa mbumba idabuluka ku ubitcu.+  Buluka penepo, iwo acita cidziwiso ku Yuda na ku Yerusalemu toera onsene adabuluka ku ubitcu, agumanyikane ku Yerusalemu;  pontho mwakubverana na cisankhulo cidacita atsogoleri na akulu a mbumba, ule wakuti nee mbadabwera mpaka pa ntsiku yacitatu, mbadakwatirwa pinthu pyace pyonsene, pontho mbadathamangiswa pakati pa mbumba idabuluka ku ubitcu.+  Natenepa, mu ntsiku zitatu, pa ntsiku 20 ya mwezi wacipfemba, amuna onsene a dzindza ya Yuda na Bhenjamini agumanyikana ku Yerusalemu. Anthu onsene akhali nawa-nawa panyumba ya Mulungu wandimomwene, iwo akhatetemera* thangwi ya mphangwa zenezi, pontho thangwi madzi akhabvumba kakamwe. 10  Buluka penepo, nyantsembe Esdhra alamuka, mbaapanga: “Imwe mwasiya kukhala anthu akukhulupirika thangwi yakusemba akazi a madzindza anango,+ natenepa, mwathimizira mulando wa mbumba ya Izraeli. 11  Cincino longani kuna Yahova Mulungu wa ambuyanu kuti mwadawa, mbamucita pinafuna iye. Calirani anthu a madziko acifupi, mbamusiya akazi a madzindza anango.”+ 12  Penepo mbumba yonsene yatawira* mwakugaluza: “Ife tinacita pyonsene ninga munatipangira iwe. 13  Mbwenye pano pana anthu azinji, pontho mu ndzidzi uno madzi akubvumba. Nee tinakwanisa kupitiriza kukhala kunja, pontho nkandzo unoyu nee unamaliswa pa ntsiku ibodzi peno ziwiri, thangwi ife tadawa kakamwe kuna Mulungu. 14  Natenepa, taphata miyendo, tawirisani kuti atsogoleri athu asale kuno toera aimirire mbumba yonsene;+ pontho anthu onsene a m’mizinda yathu adasemba akazi a madzindza anango, abwere kuno pabodzi na akulu a mbumba na atongi a nzinda ubodzi na ubodzi pa ntsiku idasankhulwa, mpaka tingamalisa kuipirwa kwa Mulungu wathu thangwi ya pinthu pyakuipa pidacita ife.” 15  Yonatani mwana wa Azaeli na Yazeya mwana wa Tikiva nee atawira pyenepi, Mesulamu na Sabhetai+ akuti akhali Alevi aphedzera maonero awo. 16  Mbwenye ale adabuluka ku ubitcu acita pidapangwa iwo. Pa ntsiku yakutoma ya mwezi wacikhumi, nyantsembe Esdhra na atsogoleri a madzindza, onsene akuti madzina awo akhadalembwa m’bukhu, agumanyikana paokha toera kutsalakana pyenepi. 17  Pa ntsiku yakutoma ya mwezi wakutoma, iwo amalisa kutsalakana mulando wa amuna onsene adasemba akazi a madzindza anango. 18  Iwo adzindikira kuti ana anango a anyantsembe, akhadasemba akazi a madzindza anango;+ mwa ana a Yesuwa+ mwana wa Yeozadhaki na abale ace, akhalipo Maseya, Eliezeri, Yaribhi na Jedhaliya. 19  Mbwenye iwo apikira kuti mbadasiya akazawo; pontho, nakuti iwo akhali na mulando, m’bodzi na m’bodzi mbadapereka bira ninga ntsembe thangwi ya mulando wawo.+ 20  Mwa ana a Imeri,+ akhalipo Anani na Zebhadhiya; 21  mwa ana a Arimu,+ akhalipo Maseya, Eliya, Semaya, Jeiyeli na Uziya; 22  mwa ana a Pasuri,+ akhalipo Elioenai, Maseya, Ijimaeli, Netanaeli, Yozabhadhi na Eliaza. 23  Mwa Alevi, akhalipo Yozabhadhi, Simei, Kelaya (peno Kelita), Petaiya, Yuda na Eliezeri; 24  mwa anyakuimba, akhalipo Eliyazibhe; mwa anyakuonera misuwo, akhalipo Salumu, Telemu na Uri. 25  Mwa Aizraeli, akuti ndi ana a Parosi,+ akhalipo Ramiya, Iziya, Malkiya, Miyamini, Eleazare, Malkiya na Bhenaya; 26  mwa ana a Elami,+ akhalipo Mataniya, Zakariya, Jeiyeli,+ Abhidhi, Yeremoti na Eliya; 27  mwa ana a Zatu,+ akhalipo Elioenai, Eliyazibhe, Mataniya, Yeremoti, Zabhadhi na Aziza; 28  mwa ana a Bhebhai,+ akhalipo Yeowanani, Ananiya, Zabhai na Atalai; 29  mwa ana a Bhani, akhalipo Mesulamu, Maluke, Adhaya, Yasubhi, Seale na Yeremoti; 30  mwa ana a Paati-Moabhe,+ akhalipo Adhena, Kelali, Bhenaya, Maseya, Mataniya, Bhezaleli, Bhinui na Manase; 31  mwa ana a Arimu,+ akhalipo Eliezeri, Isija, Malkiya,+ Semaya, Simeoni, 32  Bhenjamini, Maluke na Semariya; 33  mwa ana a Asumi,+ akhalipo Matenai, Matata, Zabhadhi, Elifeleti, Yeremai, Manase na Simei; 34  mwa ana a Bhani, akhalipo Madhai, Amiramu, Ueli, 35  Bhenaya, Bhedheya, Kelui, 36  Vaniya, Meremoti, Eliyazibhe, 37  Mataniya, Matenai na Yaasu; 38  mwa ana a Bhinui, akhalipo Simei, 39  Selemiya, Natani, Adhaya, 40  Makinadhebhai, Sasai, Sarai, 41  Azareli, Selemiya, Semariya, 42  Salumu, Amariya na Zuze; 43  mwa ana a Nebho, akhalipo Jeiyeli, Matitiya, Zabhadhi, Zebhina, Yadhai, Yoeli na Bhenaya. 44  Onsene awa akhadasemba akazi a madzindza anango,+ iwo asiya akazi anewa mbaaendesa kwawo pabodzi na anawo.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “mbabweka.”
Peno: “kubweresa m’manyumba mwathu.”
Fala na Fala: “anatetemera thangwi ya.”
Peno: “mbuto yakudyera.”
Peno: “akhadzadzamira.”
Peno: “mpingo onsene watawira.”