Esdhra 1:1-11

  • Mambo Siro akhazikisa ntemo toera kumanga pontho templo (1-4)

  • Kukhunganyika toera kubuluka mu ubitcu ku Bhabhilonya (5-11)

1  Pa caka cakutoma ca utongi wa Siro+ Mambo wa ku Persya, toera akwanirisike mafala a Yahova adalongwa na Yeremiya,+ Yahova akulumiza ntima wa Siro Mambo wa ku Persya toera akhazikise ntemo mu umambo wace onsene, mbaulembambo m’matsamba.+ Ntemo unoyu ukhalonga tenepa:  “Ipi ndi pinalonga Siro Mambo wa ku Persya: ‘Yahova Mulungu wakudzulu andipasa maumambo onsene a pa dziko yapantsi,+ iye andisankhula toera ndim’mangire nyumba ku Yerusalemu,+ mu dziko ya Yuda.  Mbani mwa imwe wakuti ndi wa mbumba yace? Mulungu wace mbakhale na iye. Natenepa, mbaende ku Yerusalemu mu dziko ya Yuda, toera amange pontho nyumba ikhali ku Yerusalemu,* yakuti ndi nyumba ya Yahova Mulungu wa Izraeli, Mulungu wandimomwene.  Ayuda onsene anakhala muno ninga alendo,+ mwakukhonda tsalakana kunakhala iwo, andzawo a pacisa* asafunika kuapasa parata, ouro, pifuyo na pinthu pinango, kuphatanizambo miyoni toera kuipereka kunyumba ya Mulungu wandimomwene,+ inagumanika ku Yerusalemu.’”  Penepo, atsogoleri a dzindza ya Yuda na ya Bhenjamini, kuphatanizambo anyantsembe na Alevi, onsene akuti mitima yawo yakulumizwa na Mulungu wandimomwene, akhunganyika toera kuenda kamanga pontho nyumba ya Yahova, ikhagumanika ku Yerusalemu.  Andzawo a pacisa aaphedza, mbaapasa pyombo pya parata na pya ouro, pifuyo na pinthu pinango pya ntengo ukulu, kuphatanizambo miyoni yonsene.  Pontho, Mambo Siro atuma anthu toera abwerese pyombo pya n’nyumba ya Yahova pikhadakwata Nabhukodhonozore ku Yerusalemu mbapiikha n’nyumba ya mulungu wace.+  Siro, Mambo wa ku Persya asankhula Mitiredhati nyakuonera mpfuma, mbampasa basa yakubulusa pyombo pyenepi, iye apilengesa mbapipereka kuna Sezibhazari*+ ntsogoleri wa Ayuda.  Pyombo pidalengeswa ndi ipi: Pyombo 30 pya ouro pikhaoneka ninga pitundu, pyombo 1.000 pya parata pikhaoneka ninga pitundu na pyombo pinango 29, 10  mbale zing’ono 30 za ouro, mbale zing’ono 410 za parata na pyombo pinango pyakukwana 1.000. 11  Pyombo pyonsene pya ouro na pya parata pikhali 5.400. Sezibhazari akwata pinthu pyenepi mu ndzidzi wakuti ale akhali mu ubitcu+ ku Bhabhilonya abwerera ku Yerusalemu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Munjira inango: “toera kumanga pontho nyumba ya Yahova, wakuti ali ku Yerusalemu.”
Fala na Fala: “amuna a pacisa cawo.”
Panango ndiye anacemerwa Zorobhabheli pa Esdhra 2:2; 3:8.