Ekleziaste 5:1-20

  • Kugopa Mulungu munjira yadidi (1-7)

  • Ntongi wangʼono asaoniwa na ntongi wankulu (8, 9)

  • Mpfuma ndi zakusowa basa (10-20)

    • Munthu anafuna kakamwe kobiri cipo anakwana nayo (10)

    • Ule anatumikira ndzace asagona mwadidi (12)

5  Cita mphole-mphole na mathanyo ako ndzidzi onsene unaenda iwe kunyumba ya Mulungu wandimomwene;+ mphyadidi kakamwe kuenda na cifuno cakubvesera+ kupiringana kupereka ntsembe ninga pinacita madzemwa,+ thangwi iwo nkhabe dziwa kuti ali kucita pinthu pyakuipa.  Leka kucimbiza na kulonga, pontho leka kutawirisa kuti ntima wako ukucitise kulonga mwakukhonda kunyerezera pamaso pa Mulungu wandimomwene,+ thangwi Mulungu wandimomwene ali kudzulu, mbwenye iwe uli pa dziko yapantsi. Na thangwi ineyi, mafala ako asafunika kukhala akucepa.+  Anthu asalota thangwi yakudzudzumika na pinthu pizinji,*+ pontho kunjipa kwa mafala kusacitisa munthu kulonga pinthu pyakusowa basa.+  Ungacita pikiro kuna Mulungu, leka kudembuka toera kucita pidapikira iwe,+ thangwi iye nkhabe kukomerwa na madzemwa.+ Cita pidapikira iwe.+  Mphyadidi kakamwe kukhonda kupikira, kupiringana kupikira mbukhonda kucita pidapikira iwe.+  Leka tawirisa kuti mulomo wako ukudawise,+ pontho leka kulonga pamaso pa anju kuti ukhadadodomeka.+ Thangwi yanji usafuna kuti Mulungu wandimomwene aipirwe na pidalonga iwe, mbafudza pinthu pidacita iwe?+  Thangwi ninga kudzudzumika na pinthu pizinji kusacitisa munthu kulota,+ munjira ibodzi ene munthu angalonga pinthu pizinji mafalace asadzakhala akusowa basa. Mbwenye gopa Mulungu wandimomwene.+  Mu provinsya yako ungaona kuti ntongi akuponderera ntcerengi, mbakhonda kucita pinthu pyakulungama na pyadidi kuna ale anatonga iye, leka kudzudzumika na pyenepi.+ Thangwi ule anatonga, asaoniwa na munthu wankulu kupiringana iye, pontho pali na anangombo akuti ali na cidzo cikulu kupiringana ciri na iwo.  Kusiyapo pyenepi, pinthu pinabvunwa mʼmunda pisagawirwa anthu onsene, na mambo ene asadyambo pinabuluka mʼmunda.+ 10  Munthu anafuna parata cipo anakwana na parata, munthu anafuna mpfuma cipo anakwana na pinthu pinawina iye.+ Pyenepi ndi pyakusowambo basa.+ 11  Pinthu pyadidi pingathimizirika, ale anapidya asathimizirikambo.+ Kodi mwanaciro anawinanji, kusiyapo kupiyangʼana na maso ace?+ 12  Ule anatumikira ndzace asagona mwadidi, mwakukhonda tsalakana khala pinadya iye ndi pyakucepa peno pizinji, mbwenye nyakupfuma nkhabe gona thangwi ya kunjipa kwa pinthu pyace. 13  Pali na cinthu cakutsukwalisa kakamwe cinaona ine pa dziko yapantsi: Munthu asagumanya mpfuma mbathabuka nayo pontho. 14  Mpfuma zenezi zisaluzika thangwi ya cinthu cinango cakuipa cidacitika, pontho iye asabala mwana pa ndzidzi wakuti iye nkhabebve cinthu toera kupasa mwanace ninga unthaka.+ 15  Munthu angabalwa asabuluka cipezipezi mʼmimba mwa mai wace, munjira ibodzi ene iye anaenda ninga mudabwera iye.+ Pontho nkhabe cinafuna iye kukwata ninga muoni wace thangwi ya basa yace yakuwanga.+ 16  Ceneci ndi cinthu cinango cakutsukwalisa kakamwe: Munthu asaenda ninga mudabwera iye; kodi ule anapitiriza kuphata basa mwakuwanga anawinanji? Kuwangisira kwace konsene ndi ninga kuthamangira mphepo.+ 17  Kusiyapo pyenepi, ntsiku zonsene iye nkhabe kudya mwakutsandzaya,* asakhala wakutsukwala, wakuduwala na wakuipirwa.+ 18  Cinthu cidaona ine cakuti ndi cadidi na cakuthema ndi ici: Kuti munthu asafunika adye, amwe, pontho atsandzaye na basa yakuwanga+ inaphata iye mwakuwangisira pa dziko yapantsi, mu ntsiku zakucepa za umaso udapaswa iye na Mulungu wandimomwene, thangwi unoyu ndi muoni wace.+ 19  Pontho Mulungu wandimomwene angapasa munthu mpfuma,+ pinthu pizinji na luso ya kupiphatisira, iye asafunika kutawira muoni wace mbatsandzaya na basa yace yakuwanga. Unoyu ndi muoni wa Mulungu.+ 20  Natenepa iye nee ananyerezera pizinji thangwi ya umaso wace wa ntsiku zakucepa, thangwi Mulungu wandimomwene asacitisa ntima wace kukhala wakutsandzaya.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “Ndoto zisabwera thangwi ya kutsalakana pinthu pizinji.”
Fala na Fala: “ntsiku zonsene iye asadya ncidima.”