Ekleziaste 11:1-10

  • Bandza ndzidzi (1-8)

    • Ponya nkate wako mʼmadzi (1)

    • Bzwala mbeu namacibese, mpaka dzuwa kudoka (6)

  • Tsandzaya na mabasa a uphale wako (9, 10)

11  Ponya nkate wako mʼmadzi,+ thangwi zingapita ntsiku zizinji unaugumana pontho.+  Gawana pinthu pyako na anthu anomwe peno asere,+ thangwi iwe nkhabe kudziwa kuti ndi cidengwa cipi cinafuna kucitika pa dziko yapantsi.  Makole angalemerwa na madzi, iwo asabvumbisa madzi pa dziko yapantsi; pontho khala muti wagwera kunterero peno kunkwiriro, unapitiriza penepo pa mbuto idagwera iwo.  Ule anayangʼana* mphepo nee anabzwala mbeu, pontho ule anayangʼana* makole nee anabvuna.+  Ninga iwe nkhabe dziwa kuti mphambvu ya umaso* isaphata tani basa mʼmagogodo a mwana wakuti ali mʼmimba mwa mai wace,+ iwe nee usadziwambo mabasa a Mulungu wandimomwene anacita pinthu pyonsene.+  Bzwala mbeu yako namacibese, pontho leka kupumisa manja ako mpaka dzuwa kudoka;+ thangwi iwe nee usadziwa kuti ndi mbeu ipi inafuna kukula mwadidi, khala ndi iyi peno ire, peno ziwiri zene zinakula mwadidi.  Ceza ndi cadidi, pontho mphyadidi kuti maso aone ceza ca dzuwa.  Munthu angakhala na umaso mu pyaka pizinji, mbatsandzaye ntsiku zonsene.+ Mbwenye iye asafunika kukumbuka kuti ntsiku za nyatwa* panango zinakhala zizinji; pyonsene pinafuna kucitika ndi pyakusowa basa.+  Mʼphale, tsandzaya mbuciri mʼphale, pontho ntima wako mbutsandzaye mu ntsiku za uphale wako. Toweza njira za ntima wako, pontho ndoko kunakutsogolera maso ako; mbwenye dziwa kuti Mulungu wandimomwene anadzakutonga thangwi ya pinthu pyenepi pyonsene.+ 10  Natenepa, bulusa muntima mwako pinthu pinakudzudzumisa, pontho thawisa pinthu pyakuipa pa manungo pako, thangwi uphale na mphambvu ya uphale pinamala mwakucimbiza.*+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “anadzudzumika na.”
Peno: “anadzudzumika na.”
Fala na Fala: “nzimu.”
Peno: “ntsiku za cidima.”
Peno: “ndi pyakusowa basa.”