Ekleziaste 1:1-18

  • Pinthu pyonsene ndi pyakusowa basa (1-11)

    • Dziko yapantsi inapitiriza kwenda na kwenda (4)

    • Dzuwa, mphepo na madzi a mʼmikulo nkhabe kucinja (5-7)

    • Nkhabepo cinthu cipswa pa dziko yapantsi (9)

  • Udziwisi wa anthu uli na madire (12-18)

    • Kuthamangira mphepo (14)

1  Mafala a mpfundzisi,*+ mwana wa Dhavidhi mambo wa ku Yerusalemu.+   Mpfundzisi alonga: “Pinthu pyapezi kakamwe!”“Pinthu pyapezi kakamwe! Pinthu pyonsene ndi pyakusowa basa!”+   Kodi munthu asawinanji na basa yace yonsene yakuwanga inaphata iye,Inawangisira iye kakamwe toera kuiphata pa dziko yapantsi?*+   Anthu anango asafa, anango asabalwa,Mbwenye dziko yapantsi isapitiriza kwenda na kwenda.+   Dzuwa isabuluka, dzuwa isadoka;Buluka penepo, isabwerera mwakucimbiza ku mbuto inabuluka iyo pontho.+   Mphepo isaenda kunterero, mbizungulira kuenda kunkwiriro;Isazungulira, mbizungulira, mbipitiriza kuzungulira; mphepo isapitiriza kuzungulira.   Mikulo yonsene isawewa kuenda ku bara; ngakhale tenepo, bara nkhabe kudzala.+ Madzi a mikulo asabwerera pontho ku mbuto idabuluka iwo toera atome pontho kuwewa.+   Pinthu pyonsene mphyakunetesa;Kupiringana pinakwanisa kulonga munthu. Diso nkhabe neta na kuona;Pontho khutu nkhabe neta na kubva.   Pire pidapita ndipyo pinafuna kuoneka pontho,Pire pidacitwa pinadzacitwa pontho;Nkhabepo cinthu cipswa pa dziko yapantsi.+ 10  Kodi ciripo cinthu cakuti munthu anakwanisa kucilonga kuti: “Onani, ici ndi cinthu cipswa”? Pyonsene piripo kutomera kale kakamwe;Pikhalipo kale mbudzati kufika ndzidzi wathu. 11  Nkhabepo munthu anakumbuka anthu adakhala mʼmaso mu ndzidzi wakale;Nkhabe munthu anafuna kukumbuka anthu anafuna kukhala mʼmaso kutsogolo;Pontho iwo nee anadzakumbukirwa na anthu anafuna kukhala mʼmaso patsogolo pawo.+ 12  Ine mpfundzisi, ndadzakhala mambo wa Izraeli mu Yerusalemu.+ 13  Ndawangisira toera kupfundza mbandisaka kudziwa mwaudziwisi+ pyonsene pinacitwa pa dziko yapantsi,+ mabasa akunetesa adapereka Mulungu kuna anthu toera iwo apitirize kuaphata. 14  Ine ndaona pinthu pyonsene pinacitwa pa dziko yapantsi,Mbandidzindikira kuti pyonsene mphyapezi, ninga kuthamangira mphepo.+ 15  Nkhabe kwanisika kudzongola cinthu cidagongonyeka,Pontho nkhabe kwanisika kulengesa cinthu cidacerera. 16  Ine ndalonga muntima mwanga: “Ine ndadzakhala na udziwisi kakamwe kupiringana anthu onsene adakhala mu Yerusalemu+ ine mbandidzati kubalwa, pontho ntima wanga wadzakhala na udziwisi ukulu,+ mbudziwa pinthu pizinji.” 17  Ine ndawangisira toera kudziwa udziwisi, kudziwa upswiru* na kudziwa udzemwa,+ pyenepi ndi sawasawambo na kuthamangira mphepo. 18  Thangwi udziwisi uzinji usatsukwalisa kakamwe,Natenepa, ule anathimizira cidziwiso cace, asathimizirambo nyatwa zace.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Mucihebheri dzina ya bukhu ineyi ndi Koelete, isabveka munthu anasonkhanisa anthu.
Fala na Fala: “pantsi pa dzuwa?”
Peno: “unyansala.”