Dheuteronomyo 6:1-25

  • Funa Yahova na ntima wako onsene (1-9)

    • “Bvesera Izraeli” (4)

    • Anyakubala asafunika kupfundzisa anawo (6, 7)

  • Leka kuduwala Yahova (10-15)

  • Lekani kuyesera Yahova (16-19)

  • Pangani ananu (20-25)

6  “Iyi ndi mitemo, pitsogolero na matongero adandipanga Yahova Mulungu wanu toera ndikupfundziseni, toera muabvere mungawambuka toera kupita mu dziko inafuna kukwata imwe,  toera mugope Yahova Mulungu wanu mbamutoweza pitsogolero pyace pyonsene na matongero ace anakupangani ine, imwe na ananu pabodzi na adzukulu anu,+ mu ntsiku zonsene za umaso wanu, toera mukhale na umaso mu ntsiku zizinji.+  Bveserani imwe Aizraeli, pontho bverani mwadidi toera pinthu pikufambireni mwadidi, toera munjipe kakamwe mu dziko ya nkaka na uci, ninga mudakupikirani Yahova Mulungu wa ambuyanu.  “Bvesera Izraeli: Yahova Mulungu wathu, ndi mʼbodzi basi Yahova.+  Funa Yahova Mulungu wako na ntima wako onsene, na umaso wako+ onsene na mphambvu zako zonsene.*+  Mafala awa anakupanga ine lero, asafunika akhale muntima mwako,  pontho uakhomere mʼmitima ya* anako,+ mbualonga ungakhala pantsi panyumba pako, ungafamba mu nseu, pakugona na pakulamuka.+  Amangirire mʼmanja mwako ninga cikumbuso, pontho asafunika akhale ninga cidzindikiro pa nkhope pako.+  Usafunika kualemba nʼkhundu mwa nsuwo wa nyumba yako na nʼkhundu mwa misuwo mikulu ya nzinda. 10  “Yahova Mulungu wako, angakupitisa mu dziko idapikira iye kuna ambuyako, Abhrahamu, Izaki na Yakobe, idapikira iye kuti mbadakupasa,+ dziko ya mizinda mikulu na yadidi, yakuti nee ndiwe adaimanga,+ 11  yakuti iri na nyumba zakudzala na mitundu yonsene ya pinthu pyadidi, pinthu pyakuti nee wapiphatira basa, micera yakuti nee ndiwe adaikumba, minda ya mauva na miti ya mulivera yakuti nee ndiwe adaitceka, ungapidya mbukhuta napyo,+ 12  cita mphole-mphole toera ukhonde kuduwala Yahova,+ ule adakubulusa ku Ejitu, ku dziko ya ubitcu. 13  Ndi Yahova Mulungu wako anafunika iwe kugopa,+ ndiye anafunika iwe kutumikira,+ pontho usafunika kudumbira mu dzina yace.+ 14  Leka kutowera alungu anango, nee mulungu mʼbodzi wa mbumba zinakhala cifupi na iwe,+ 15  thangwi Yahova Mulungu wako wakuti ali pakati pako, ndi Mulungu wakuti asafuna atumiki ace alambire iye basi.+ Ungakhonda kucita pyenepi, Yahova Mulungu wako anaipirwa na iwe,+ pontho anadzakufudza pa dziko yapantsi.+ 16  “Lekani kuyesera+ Yahova Mulungu wanu, ninga pidamuyesera imwe ku Masa.+ 17  Musafunika kubvera mitemo ya Yahova Mulungu wanu na ntima wanu onsene, pikumbuso pyace na matongero ace adakupangani iye toera muabvere. 18  Musafunika kucita pinthu pyadidi pamaso pa Yahova, toera pinthu pikufambireni mwadidi, mupite mu dziko yadidi idapikira Yahova kuna ambuyanu,+ pontho mukhale mwenemu, 19  mungathamangisa anyamalwa anu onsene pamaso panu ninga mudapikira Yahova.+ 20  “Kutsogolo mwanako angakubvundza kuti: ‘Kodi pikumbuso, mitemo na matongero adakupasani Yahova Mulungu wanu asabvekanji?’ 21  Penepo iwe unadzapanga mwanako: ‘Ife takhala mabitcu a Farau ku Ejitu, mbwenye Yahova atibulusa mu Ejitu na djanja yace yamphambvu. 22  Pamaso pathu, Yahova apangiza pidzindikiro mbacita pirengo pikulu na pyakufudza mu dziko ya Ejitu,+ toera kutcunyusa Farau na anthu a panyumba pace.+ 23  Iye atibulusa kweneko mbatibweresa kuno toera atipase dziko idadumbira iye kuna ambuyathu.+ 24  Penepo Yahova atipanga kuti tisafunika kubvera matongero anewa, pontho tigope Yahova Mulungu wathu toera tikhale mwadidi ndzidzi onsene,+ pontho toera tipitirize na umaso,+ ninga mudakhala ife na umaso mpaka lero. 25  Pontho ife tinadzaoniwa ninga anthu akulungama tingatoweza mitemo ineyi yonsene toera kubvera Yahova Mulungu wathu, ninga mudatipangira iye.’+

Pidzindikiro Pyapantsi

Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “uabwerezere kuna; uapfundzise.”