Tsamba Kuna Akristu a ku Roma 9:1-33

  • Kutsukwala kwa Paulu thangwi ya Izraeli waunyama (1-5)

  • Ana andimomwene a Abhrahamu (6-13)

  • Cisankhulo ca Mulungu nkhabe kupokanyika (14-26)

    • Ale adaipirwa na iye na ale adathema kubverwa ntsisi (22, 23)

  • Ndi pangʼono basi anafuna kudzapulumuswa (27-29)

  • Aizraeli agwegweduka (30-33)

9  Ndiri kulonga undimomwene mwa Kristu; nee ndiri kulonga uthambi, na ciphedzo ca nzimu wakucena cikumbuntima canga cisapereka umboni,  kuti ndiri wakutsukwala kakamwe, pontho muntima mwanga musandipha kakamwe.  Thangwi ine ndiri dzololo toera kubuluswa muna Kristu ninga munthu wakupaswa dzedze toera ndiphedze abale anga akuti ndi a dzindza yanga.  Iwo ndi Aizraeli, pontho Mulungu aasankhula toera akhale anace,+ iye aapasa mbiri, cibverano,+ Mwambo,+ basa yadidi kakamwe+ na mapikiro.+  Iwo ndi ana a ambuya+ akale akuti kubulukira mwa iwo Kristu abalwa.+ Mulungu wakuti ndi wankulu kupiringana onsene, mbapaswe mbiri kwenda na kwenda. Ameni.  Mbwenye pyenepi nee pisabveka kuti mafala a Mulungu nee akwanirisika. Thangwi si onsene tayu adabulukira mu dzindza ya Izraeli ndi “Aizraeli” andimomwene.+  Maseze iwo ndi a dzindza* ya Abhrahamu, nee pisabveka kuti onsene ndi anace;+ mbwenye: “Anafuna kucemerwa dzindza* yako anabulukira kuna Izaki.”+  Pyenepi pisabveka kuti nee ndi ana onsene a Abhrahamu akuti ndi ana andimomwene a Mulungu,+ mbwenye ale adabalwa thangwi ya pikiro,+ anewa ndi ana* andimomwene a Abhrahamu.  Thangwi Mulungu apikira tenepa: “Ine ndinabwera pa ndzidzi ninga uno, pontho Sara anadzakhala na mwana wamamuna.”+ 10  Pikiro nee yacitwa mu ndzidzi unoyu basi, yacitwambo kuna Rabheka pikhali iye na mimba ya mbuyathu Izaki toera kubala ana awiri amamphasa.+ 11  Ana anewa mbadzati kubalwa, pontho mbadzati kucita cinthu cadidi peno cakuipa, Mulungu alonga mwanyapantsi kuti mbadasankhula ani. Thangwi Mulungu asasankhula ule anafuna iye, tayu thangwi ya pinacita munthu. 12  Na thangwi ineyi, Mulungu apanga Rabheka kuti: “Mwana wankulu anadzakhala bitcu wa mwana wangʼono.”+ 13  Ninga mudalemberwa ipyo kuti: “Ine ndafuna Yakobe, mbwenye ndaida Izau.”+ 14  Tinalonganji mphapo? Kodi Mulungu ndi wakusowa ulungami? Nee pangʼono pene!+ 15  Thangwi iye apanga Mose kuti: “Ndinadzabvera ntsisi ule anafuna ine kubvera ntsisi, mbandikhala wakukoma ntima kuna ule anafuna ine kupangiza kukoma ntima.”+ 16  Natenepa, pyenepi nee pisanyindira kufuna kwa munthu peno kuwangisira kwace,* mbwenye pisanyindira Mulungu, ule anabvera anthu ntsisi.+ 17  Khundu inango ya Malemba isalonga tenepa thangwi ya Farau: “Ine ndakusiya kuti upitirize kukhala na umaso toera kubulukira mwa iwe, ndipangize mphambvu zanga, pontho toera dzina yanga idziwiswe pa dziko yonsene yapantsi.”+ 18  Natenepa, iye asabvera ntsisi ule anafuna iye, mbwenye asatawirisa kuti anango aumise mitima yawo.+ 19  Imwe munadzalonga kuna ine: “Thangwi yanji Mulungu asasaka madodo kuna anthu? Mbani anakwanisa kupokanya pinafuna iye?” 20  Ndiwe ani iwe toera kuketesana na Mulungu?+ Kodi combo cisalonga kuna ule adacicita kuti: “Thangwi yanji wandicita tenepa?”+ 21  Kodi imwe nkhabe dziwa kuti nyakuumba+ anakwanisa kuphatisira dongo ibodzi ene mbaumba pyombo piwiri, cibodzi toera kuciphatisira pa ntsiku yadidi kakamwe, cinango toera kuciphatisira ndzidzi onsene? 22  Pyenepi ndi sawasawa na Mulungu. Iye asafuna kupangiza kuipirwa kwace kuna anthu akuipa, pontho asafuna kupangiza mphambvu zace. Ngakhale tenepo, iye asapangiza kupirira kuna anthu adaipirwa na iye,* akuti athema kufudzwa. 23  Iye acita pyenepi toera kupangiza mbiri yace kuna anthu adathema kutambira ntsisi zace,+ akuti ndi ninga pyombo pidacita iye mwanyapantsi toera kutambira mbiri, 24  anthu anewa ndife, ale adacemera iye, tayu basi a mu dzindza ya Ayuda, mbwenye kuphatanizambo anthu a madzindza anango.+ 25  Ndi ninga mudalonga iye mʼbukhu ya Ozeya kuti: “Ale akuti nee ndi a mbumba yanga+ ndinadzaacemera ‘mbumba yanga,’ pontho nkazi wakuti nee akhafuniwa ndinadzancemera ‘nkazi anafuna ineʼ;+ 26  pa mbuto idapangwa iwo kuti: ‘Imwe nee ndimwe mbumba yanga,’ pa mbuto ineyi iwo anadzacemerwa ‘ana a Mulungu wa mʼmaso.’”+ 27  Kusiyapo pyenepi, Izaiya alonga thangwi ya Izraeli kuti: “Maseze Aizraeli anjipe ninga matcetca a nʼkhundu mwa bara, ndi pangʼono basi anafuna kudzapulumuswa.+ 28  Yahova* anadzatonga ale anakhala pa dziko yapantsi, pontho anadzacita pyenepi mwakucimbiza.”+ 29  Ninga mudalonga Izaiya mwanyapantsi kuti: “Yahova* wa anyankhondo mbadakhonda kutisiyira dzindza,* ife mbatidakhala ninga Sodhoma; pontho mbatidakhala sawasawa na Gomora.”+ 30  Mphapo tinalonganji? Maseze anthu a madzindza anango nee asaka ulungami, iwo akhala akulungama pamaso pa Mulungu+ thangwi ya cikhulupiro;+ 31  mbwenye Aizraeli, maseze awangisira toera kukhala akulungama mwakubverana na mwambo, iwo nee atoweza mwambo. 32  Thangwi yanji? Thangwi iwo nee awangisira toera kukhala akulungama kubulukira mu cikhulupiro, mbwenye kubulukira mʼmabasa awo. Iwo agwegweduka na “mwala wakugwegwedusa”;+ 33  ninga mudalemberwa ipyo kuti: “Onani! Ine ndiri kuikha mu Sioni mwala+ wakugwegwedusa na mwala wakugwisa,* mbwenye ule anakhulupira mwala unoyu nee anadzatsumbikika.”*+

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “mbeu.”
Fala na Fala: “mbeu.”
Fala na Fala: “mbeu.”
Fala na Fala: “nee pisanyindira ule anafuna peno ule anathamanga.”
Fala na Fala: “pyombo pidaipirwa na iye.”
Fala na Fala: “mbeu.”
Peno: “wakutsukwalisa.”
Peno: “nee anadzaphatiswa mwala.”