Tsamba Kuna Akristu a ku Roma 8:1-39

  • Umaso na ufulu kubulukira mu nzimu wakucena (1-11)

  • Nzimu unacitisa anthu kukhala ana a Mulungu usapereka umboni (12-17)

  • Pinthu pidacitwa na Mulungu pisadikhira ufulu wa ana a Mulungu (18-25)

  • ‘Nzimu usadembetera thangwi ya ifeʼ (26, 27)

  • Mulungu alonga mwanyapantsi kuti panadzakhala nsoka wa anyakusankhulwa (28-30)

  • Kuwina kubulukira mu ufuni wa Mulungu (31-39)

8  Natenepa, ale adaphatana na Kristu Yezu nkhabe mulando.  Thangwi mwambo wa nzimu wakucena unapasa umaso mwakubverana na Kristu Yezu, wakusudzulani+ ku mwambo wa madawo na wa kufa.  Pinthu pikhacimwana Mwambo kucita+ thangwi yakufewa+ kwa manungo, Mulungu apicita pidatumiza iye Mwanace+ mwakulandana na munthu*+ toera kufudza madawo. Natenepa iye atonga madawo ali mʼmanungo,  toera pinthu pyakulungama pinaphembwa na Mwambo picitike kuna ife+ anakhonda kufamba mwakubverana na manungo, mbwenye anafamba mwakubverana na nzimu wakucena.+  Thangwi ale anakhala mwakubverana na manungo, ndzidzi onsene asanyerezera pinthu pinafuna manungo awo,+ mbwenye ale anakhala mwakubverana na nzimu wakucena, asanyerezera pinthu pya nzimu wakucena.+  Thangwi kunyerezera pinthu pinafuna manungo kusabweresa kufa,+ mbwenye kunyerezera pinthu pya nzimu wakucena kusabweresa umaso na ntendere;+  pontho kunyerezera pinthu pinasirira manungo, kusacitisa anthu kukhala anyamalwa a Mulungu,+ thangwi manungo nkhabe kutoweza mwambo wa Mulungu. Mwandimomwene, manungo nee anakwanisa kubvera mwambo.  Natenepa, ale anakhala mwakubverana na pinafuna manungo, nee anakwanisa kukomeresa Mulungu.  Mbwenye khala mwandimomwene nzimu wa Mulungu uli muna imwe,+ imwe musakhala mwakubverana na nzimu wakucena, tayu mwakubverana na manungo. Mbwenye khala munthu nkhabe manyerezero a Kristu,* munthu unoyu nee ndi wa Kristu. 10  Khala Kristu ali wakuphatana na imwe,+ maseze manungo anu ndi akufa thangwi ya madawo, nzimu wakucena usapasa umaso kubulukira mu ulungami. 11  Natenepa, khala nzimu wa Mulungu udalamusa Kristu Yezu muli akufa uli muna imwe,+ Mulungu anadzaphatisirambo nzimu wace toera kucitisa kuti manungo anu akufa akhale pontho na umaso.+ 12  Natenepa abale, ife nee tisafunika kutongwa na manungo athu mbaticita pinthu pinasirira iwo;+ 13  thangwi imwe mungakhala mwakubverana na manungo, mwakukhonda penula munadzafa;+ mbwenye mungapha pinacita manungo na ciphedzo ca nzimu wakucena, imwe munadzakhala na umaso.+ 14  Thangwi onsene anatsogolerwa na nzimu wa Mulungu, mwandimomwene ndi ana a Mulungu.+ 15  Imwe nee mwatambira nzimu wa ubitcu wakuti unakucitisani pontho kugopa, mbwenye mwatambira nzimu unakucitisani kukhala ana a Mulungu, kubulukira mu nzimu unoyu tisakhuwa kuti: “Abha,* Baba!”+ 16  Nzimu wa Mulungu usapereka umboni kuna ife*+ kuti ndife ana a Mulungu.+ 17  Natenepa, khala ndife ana a Mulungu, tinadzatambira pinafuna iye kutipasa. Iye anadzatipasa+ pinthu pibodzi pyene+ pinafuna iye kudzapasa Kristu. Tingatawira kuona nyatwa ninga Kristu, tinadzakuzwambo pabodzi na iye.+ 18  Thangwi ine ndisaona kuti nyatwa zinathimbana na ife lero, si cinthu tayu tingazilandanisa na muoni ukulu unafuna kudzatipangiza Mulungu ntsogolo.+ 19  Thangwi pinthu pyonsene pidacitwa na Mulungu pisadikhira na cifuno cikulu ndzidzi wakuti Mulungu anadzapangiza kuti anace atambira muoni wawo wadidi kakamwe.+ 20  Thangwi pinthu pidacitwa na Mulungu pyadzakhala pyakusowa basa,+ tayu thangwi ya kufuna kwapyo, mbwenye Mulungu ndiye adatawirisa mwakufuna kwace toera pikhale pyakusowa basa, mbwenye iye apereka cidikhiro, 21  cakuti pinthu pidacita iye pinadzasudzulwa+ ku ubitcu wa madawo na kufa, mbapikhala na ufulu wa mbiri ya ana a Mulungu. 22  Thangwi ife tisadziwa kuti pinthu pyonsene pidacitwa pisapitiriza kubulira pabodzi pene, pontho pisabva kupha pabodzi pene mpaka cincino. 23  Si pyenepi basi tayu, mbwenye ifembo akuti tiri na misapo yakutoma yakuti ndi nzimu wakucena, tisabulira mʼmitima yathu+ mu ndzidzi unadikhira ife na cifuno cikulu kuti tikhale ana a Mulungu,+ toera tisudzulwe ku manungo athu kubulukira mu ciomboli. 24  Thangwi ife tapulumuswa mu ndzidzi ukhali ife na cidikhiro ceneci. Mbwenye cinthu cinadikhirwa cingatambirwa, nee cisacemerwabve cidikhiro. Mphapo munthu angatambira cinthu cikhadikhira iye, anapitiriza pontho kucidikhira? 25  Mbwenye khala tisadikhira+ cinakhonda ife kuona,+ tisapitiriza kucidikhira mwakupirira.+ 26  Munjira ibodzi ene, nzimu usatiphedza mu ndzidzi unakhala ife akufewa;+ thangwi tingafuna kucita phembero nee tisadziwa pinafuna ife kuphemba, mbwenye nzimu wakucena usadembetera thangwi ya ife na mafala akuti ife nkhabe kwanisa kualonga. 27  Mulungu wakuti asaona piri mʼmitima yathu,+ asadziwa pinafuna nzimu wakucena, thangwi iwo usadembetera thangwi ya anthu akucena mwakubverana na cifuno ca Mulungu. 28  Ife tisadziwa kuti Mulungu asabveranisa mabasace onsene toera kuphedza anthu anafuna Mulungu, ale adasankhula iye mwakubverana na cifuniro cace;+ 29  kubulukira pakutoma iye akhadziwa thangwi ya ale akhafuna iye kusankhula, mbatonga kuti iwo asafunika akhale sawasawa na Mwanace,+ ule wakuti ndi mwana wautombo*+ pakati pa abale ace azinji.+ 30  Kusiyapo pyenepi, ale adasankhula iye mwanyapantsi+ ndiwo adacemera iye;+ pontho ale adacemera iye ndiwombo adaona iye kukhala akulungama.+ Pakumalisa, ale adaona iye kukhala akulungama ndiwombo adapasa iye mbiri.+ 31  Mphapo tinalonganji thangwi ya pinthu pyenepi? Khala Mulungu ali kukhundu yathu, mbani anafuna kutikunda?+ 32  Khala iye nee akhondesa Mwanace kuthabuka, mbwenye ampereka thangwi ya ife tonsene,+ kodi iye nee anatipasambo mwakukoma ntima pinthu pinango pyonsene pabodzi na Mwanace? 33  Mbani anafuna kudzasumira anthu adasankhulwa na Mulungu?+ Thangwi Mulungu ndiye anaacemera akulungama.+ 34  Mbani anafuna kuatonga? Nee mʼbodzi, thangwi Kristu Yezu afa mbalamuswa muli akufa, iye ali kunkono wamadyo wa Mulungu,+ pontho asadembetera thangwi ya ife.+ 35  Ninji cinafuna kupingiza Kristu toera kutifuna?+ Ndi nyatwa, kutsukwala, kutcingwa, njala, usiwa, pyakugopswa, peno supada?+ 36  Malemba asalonga kuti: “Thangwi ya imwe, ndzidzi onsene iwo asafuna kutipha; pontho asationa ninga mabira anadikhira kuphiwa.”+ 37  Mbwenye na ciphedzo ca ule anatifuna, ife tisawina mu pinthu pyenepi pyonsene.+ 38  Thangwi ine ndiri na cinyindiro consene cakuti nee kufa, nee umaso, nee aanju, nee mautongi, nee pinthu pya cincino, nee pinthu pyantsogolo, nee mphambvu,+ 39  nee pinthu pyakudzulu, nee pinthu pya pantsi, nee pinthu pinango pidacitwa na Mulungu, pinakwanisa kuticimwanisa kutambira ufuni wa Mulungu, wakuti uli muna Mbuyathu Kristu Yezu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “manungo akudawa.”
Fala na Fala: “nzimu wa Kristu.”
Ndi fala Yacihebheri peno Yaciaramaki yakuti isabveka “Baba!”
Pyenepi pisabveka uunthu wathu wankati.
Peno: “wakutoma kubalwa.”