Tsamba Kuna Akristu a ku Roma 7:1-25

  • Nsangani unalonga pya kusudzulwa mu Mwambo (1-6)

  • Mwambo usapangiza pakweca madawo (7-12)

  • Kuthimbana na madawo (13-25)

7  Abale, kodi imwe nkhabe dziwa kuti munthu asatongwa na Mwambo mu ndzidzi unakhala iye mʼmaso? (Ndiri kulonga kuna ale anadziwa mwambo).  Pyenepi ndi sawasawa na nkazi adamanga banja, mwakubverana na mwambo, iye asafunika kukhala na mamunace mu ndzidzi wakuti mamunace aciri mʼmaso; mamunace angafa, iye asudzuka ku mwambo wa mamunace.+  Natenepa, angasembwa na mamuna unango mamunace mbaciri mʼmaso, iye anacemerwa nkazi waupombo.+ Mbwenye khala mamunace afa, iye asudzuka ku mwambo wa mamunace, natenepa iye nee anakhala nkazi waupombo angasembwa na mamuna unango.+  Natenepa abale anga, imwembo mwafa ku Mwambo kubulukira ku manungo a Kristu, kuti mukhale a unango,+ ule adalamuswa muli akufa,+ toera tibale misapo kuna Mulungu.+  Pikhali ife mwakubverana na pifuno pyaunyama, Mwambo wapangiza pakweca kuti pifuno pyenepi pyakuipa pikhacitisa manungo athu kudawa, madawo anewa asatitsogolera toera kufa.+  Mbwenye cincino tasudzulwa ku Mwambo+ thangwi iwo nee usatipingizabve. Natenepa ife tinakwanisa kukhala mabitcu a Mulungu mwakubverana na nzimu wakucena,+ tayu mwakubverana na mwambo wakale wakulembwa.+  Tinalonganji mphapo? Mwambo ndi madawo? Nee pangʼono pene! Mwandimomwene, ine nee mbandidadziwa madawo khala Mwambo nee ulipo.+ Thangwi Mwambo mbudakhonda kulonga kuti: “Leka kusirira,”+ ine nee mbandidadziwa kuti kusirira ndi kwakuipa.  Mbwenye madawo, thangwi yakuona njira idapangizwa na ntemo, abala muna ine ntundu onsene wakusirira, thangwi mwakusowa mwambo, madawo akhadafa.+  Mwandimomwene, pikhakhonda ine kutowezera Mwambo ndikhali mʼmaso. Mbwenye pidafika ntemo, madawo akhala pontho na umaso, mbwenye ine ndafa.+ 10  Ntemo wakuti ukhafunika kundipasa umaso,+ ndadzindikira kuti ukhanditsogolera toera kufa. 11  Thangwi ya ntemo, madawo agumana njira ya kundinyengeza mbandipha. 12  Natenepa, Mwambo ndi wakucena, pontho ntemo ndi wakucena, wakulungama na wadidi.+ 13  Mphapo, cinthu cadidi candibweresera kufa? Mwandimomwene nkhabe! Mbwenye toera madawo apangizike kuti ndi madawo, andibweresera kufa kubulukira ku cinthu cadidi.+ Natenepa, thangwi ya ntemo, madawo apangizika kuti ndi akuipa kakamwe.+ 14  Thangwi ife tisadziwa kuti Mwambo ndi wa Mulungu, mbwenye ine ndine munthu wakudawa, adaguliswa toera kukhala bitcu wa madawo.+ 15  Ine nkhabe dziwa pinacita ine. Thangwi nee ndisacita pinafuna ine, mbwenye ndisacita pire pinaida ine. 16  Ndingacita pinthu pinakhonda funa ine, ndisatawira kuti Mwambo ndi wadidi. 17  Natenepa, sinebve tayu anacita pyenepi, mbwenye ndi madawo ali mʼmanungo mwanga.+ 18  Thangwi ine ndisadziwa kuti muna ine, peno mʼmanungo mwanga, nkhabemo cinthu cadidi; thangwi ine ndisafuna kucita pinthu pyadidi, mbwenye ine nkhabe kwanisa kupicita.+ 19  Ine nkhabe kwanisa kucita pinthu pyadidi pinafuna ine, mbwenye pinthu pyakuipa pinakhonda ine funa, ndipyo pinacita ine. 20  Khala ndisacita pinakhonda ine funa, sine tayu anapicita, mbwenye ndi madawo ali muna ine. 21  Natenepa, muna ine ndisagumana mwambo uyu: Ndingafuna kucita cinthu cadidi, ndisaona muna ine cifuno cakucita pinthu pyakuipa.+ 22  Muntima mwanga ndisakomerwa kakamwe na mwambo wa Mulungu,+ 23  mbwenye mʼmanungo mwanga ndisaona mwambo unango mbukamenyana na mwambo wa mʼmanyerezero anga,+ mbundicitisa kukhala bitcu wa mwambo wa madawo+ uli mʼmanungo mwanga. 24  Munthu wakunentseka ninga ine! Mbani anafuna kundiombola ku manungo awa ananditsogolera toera kufa? 25  Ndisapereka takhuta kuna Mulungu kubulukira kuna Mbuyathu Yezu Kristu! Natenepa, na manyerezero anga ndine bitcu wa mwambo wa Mulungu, mbwenye na manungo anga ndine bitcu wa mwambo wa madawo.+

Pidzindikiro Pyapantsi