Tsamba Kuna Akristu a ku Roma 5:1-21

  • Kukhala pontho muntendere na Mulungu kubulukira mwa Kristu (1-11)

  • Kufa thangwi ya Adhamu, umaso thangwi ya Kristu (12-21)

    • Madawo na kufa pyamwazika kwa anthu onsene (12)

    • Cinthu cibodzi basi cakulungama (18)

5  Nakuti cincino taoniwa kuti ndife akulungama thangwi ya cikhulupiro,+ tendeni tikhale muntendere* na Mulungu kubulukira mwa Mbuyathu Yezu Kristu,+  wakuti kubulukira mwa iye, ife tiri na ufulu wakufendedzera Mulungu thangwi ya cikhulupiro toera kutambira kukoma ntima kukulu kuli na ife cincino;+ natenepa, tendeni titsandzaye* na cidikhiro cakuti tinadzatambira mbiri ya Mulungu.  Si pyenepi basi tayu, mbwenye tendeni titsandzaye* pakuthimbana na nyatwa,+ thangwi tisadziwa kuti nyatwa isabala* kupirira;+  kupirira kusatiphedza toera kukhala akutawirika kuna Mulungu;+ kutawirika kusatipasa cidikhiro,+  pontho cidikhiro nkhabe kutiphatisa mwala;*+ thangwi ufuni wa Mulungu wadzadzwa mʼmitima yathu kubulukira mu nzimu wakucena udapaswa ife.+  Thangwi mwandimomwene, pikhali ife akufewa,+ Kristu afera anthu akudawa pa ndzidzi udakhazikiswa.  Thangwi mphyakunentsa kuti munthu afere munthu wakulungama; mbwenye thangwi ya munthu wadidi, panango munthu anaperekeka toera kunfera.  Mbwenye Mulungu apangiza ufuni wace kuna ife munjira iyi: Kristu atifera mu ndzidzi ukhali ife anyakudawa.+  Nakuti cincino taoniwa kuti ndife akulungama thangwi ya ciropa cace,+ mwakukhonda penula ife tinadzapulumuswa mu ukali wa Mulungu kubulukira mwa iye.+ 10  Khala mu ndzidzi ukhali ife anyamalwa takhazikiswa pontho muntendere na Mulungu thangwi yakuti Mwanace atifera,+ tinakwanisambo kukhala na cinyindiro consene cakuti tinadzapulumuswa thangwi cincino iye ali mʼmaso. 11  Si pyenepi basi tayu, mbwenye ife tisatsandzayambo na Mulungu thangwi ya Mbuyathu Yezu Kristu, wakuti kubulukira mwa iye, ife takhala pontho muntendere na Mulungu.+ 12  Ninga mudapita madawo pantsi pano thangwi ya munthu mʼbodzi basi, mbakupitambo kufa thangwi ya madawo,+ natenepa kufa kwamwazika kwa anthu onsene thangwi anthu onsene adawa+. 13  Mwambo mbudzati kuoneka, madawo akhalipo kale pa dziko, mbwenye khala nkhabepo mwambo,+ nkhabe munthu anapambizirwa kuti adawa. 14  Ngakhale tenepo, kufa kwatonga anthu onsene ninga mambo kutomera mu ndzidzi wa Adhamu mpaka mu ndzidzi wa Mose, maseze iwo nee acitambo madawo ninga adacita Adhamu, wakuti alandana na ule akhadikhirwa.+ 15  Mbwenye muoni wa Mulungu wasiyana na madawo.* Khala kubulukira mʼmadawo a munthu mʼbodzi basi anthu azinji afa, kukoma ntima kukulu kwa Mulungu na muoni udapereka iye, pinaphedzambo anthu azinji kakamwe. Muoni unoyu waperekwa kubulukira mu kukoma ntima kukulu kwa munthu mʼbodzi basi,+ Yezu Kristu.+ 16  Nkhombo zidaoneka thangwi ya muoni unoyu zasiyana na nyatwa zidaoneka thangwi ya kudawa kwa munthu mʼbodzi.+ Thangwi madawo mabodzi abweresa kutongwa kwa anthu,+ mbwenye muoni udapereka Mulungu pakumala kudawa kwa anthu azinji, usacitisa kuti anthu aoniwe kukhala akulungama.+ 17  Khala madawo a munthu mʼbodzi basi acitisa kuti kufa kutonge ninga mambo,+ tisanyindira kuti ale adatambira kukoma ntima kukulu kwa Mulungu na muoni wace wakulungama,+ anadzakhalambo na umaso mbatonga ninga amambo+ thangwi ya munthu mʼbodzi, Yezu Kristu!+ 18  Natenepa, ninga madawo mabodzi basi acitisa kuti anthu onsene akhale na mulando,+ tenepambo, thangwi yakucita cinthu cibodzi basi cakulungama, pisacitisa kuti anthu a mitundu yonsene+ aoniwe kukhala akulungama toera kutambira umaso.+ 19  Thangwi ninga kukhonda bvera kwa munthu mʼbodzi basi anthu azinji adzakhala anyakudawa,+ tenepambo thangwi yakubvera kwa munthu mʼbodzi basi, anthu azinji anadzakhala akulungama.+ 20  Mulungu apereka Mwambo toera anthu adzindikire kuti iwo akhali anyakudawa kakamwe.+ Mbwenye pale padanjipa madawo, kukoma ntima kukulu kwa Mulungu kwathimizirikambo kakamwe. 21  Thangwi yanji? Toera ninga mudatonga madawo na kufa ninga mambo,+ kukoma ntima kukulu kwa Mulungu kutongembo ninga mambo kubulukira mu ulungami toera anthu atambire umaso wakukhonda mala kubulukira mwa Mbuyathu Yezu Kristu.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Munjira inango: “tiri muntendere.”
Munjira inango: “natenepa tisatsandzaya.”
Munjira inango: “mbwenye tisatsandzaya.”
Peno: “isatiphedza toera.”
Peno: “nkhabe kutinyengeza.”
Madawo anewa ndi a Adhamu.