Tsamba Kuna Akristu a ku Roma 4:1-25

  • Abhrahamu aoniwa kuti ndi wakulungama thangwi ya cikhulupiro (1-12)

    • Abhrahamu ndi baba wa onsene ali na cikhulupiro (11)

  • Kutambira pikiro kubulukira mu cikhulupiro (13-25)

4  Khala ndi tenepo, mphapo tinalonga kuti mbuyathu Abhrahamu awinanji?  Mbidakhala Abhrahamu aoniwa kuti ndi munthu wakulungama thangwi ya mabasace, iye mbadakhala na mathangwi toera kugaya, mbwenye tayu pamaso pa Mulungu.  Kodi lemba inango isalonganji? Isalonga kuti: “Abhrahamu akhulupira Yahova,* pyenepi pyancitisa kuoniwa ninga munthu wakulungama.”+  Nyabasa angatambiriswa kobiri yace, nee pisabveka kuti mbuyace ndi wakukoma ntima, mbwenye ndi thangwi yakuti iye athema kutambiriswa.*  Mbwenye munthu anakhonda kunyindira mabasace, mbakhulupira Ule analungamisa nyakuipa, cikhulupiro cace cisancitisa kuoniwa ninga wakulungama.+  Ninga mudalongambo Dhavidhi pya kutsandzaya kwa munthu wakuti Mulungu asamuona ninga wakulungama, tayu thangwi ya mabasace:  “Anyakutsandzaya ndi ale adalekererwa macitiro awo akuipa, na ale akuti madawo awo afudzwa;*  anyakutsandzaya ndi ale akuti Yahova* cipo anadzakumbuka pontho madawo awo.”+  Kodi kutsandzaya kweneku ndi kwa anthu akusidzwa basi, peno ndi kwa alembo akukhonda sidzwa?+ Thangwi ife tisalonga: “Cikhulupiro ca Abhrahamu cancitisa kuoniwa ninga munthu wakulungama.”+ 10  Ndi mu ndzidzi upi udamuona Mulungu ninga wakulungama? Pidamala iye kusidzwa peno mbadzati kusidzwa? Mulungu amuona kuti ndi wakulungama pa ndzidzi wakuti iye akhadzati kusidzwa. 11  Mulungu ampanga toera asidzwe ninga cidzindikiro+ toera kupangiza kuti iye akhali wakulungama thangwi ya cikhulupiro cidapangiza iye mbadzati kusidzwa; natenepa, iye adzakhala baba wa anthu onsene ali na cikhulupiro+ maseze nee asidzwa, toera iwo aoniwe kuti ndi anthu akulungama; 12  pontho toera iye akhale baba wa anthu akusidzwa, tayu basi wa ale anatoweza mwambo unalonga pya kusidzwa, mbwenye kwa alembo anafamba mwakubverana na cikhulupiro ninga cikhali na babathu Abhrahamu+ mbadzati kusidzwa. 13  Nee ndi thangwi yakubvera mwambo pidacitisa kuti Abhrahamu peno dzindza yace* apikirwe kuti mbadatambira dziko ninga unthaka wawo,+ mbwenye ndi thangwi yakuti iye akhali wakulungama kubulukira mu cikhulupiro.+ 14  Khala ale anatowezera mwambo ndiwo anafuna kutambira unthaka unoyu, cikhulupiro nkhabe basa, pontho pikiro ineyi yafudzwa. 15  Mwandimomwene, Mwambo usabweresa ukali wa Mulungu,+ mbwenye panasoweka mwambo, nkhabe kuswiwa mwambo.+ 16  Na thangwi ineyi, Abhrahamu atambira pikiro thangwi ya cikhulupiro cace, ninga cipangizo ca kukoma ntima kukulu kwa Mulungu.+ Natenepa, dzindza yace* yatambirambo pikiro ineyi,+ tayu basi ale anatoweza Mwambo, mbwenye alembo akuti ali na cikhulupiro ninga cidapangiza Abhrahamu, wakuti ndi baba wa ife tonsene.+ 17  (Ninga mudalemberwa ipyo kuti: “Ine ndakucitisa kukhala baba wa madzindza mazinji.”)+ Nakuti Mulungu ndiye adacita pikiro ineyi, pinthu pidapikira iye mbapidacitika, pontho Abhrahamu akhulupira Mulungu, wakuti asapasa pontho umaso anthu adafa, mbalonga pinthu pyakuti pidzati kucitika ninga kuti piripo.* 18  Maseze nee akhali na mathangwi toera kukhala na cidikhiro, mbwenye thangwi ya cidikhiro, iye akhulupira kuti mbadakhala baba wa madzindza mazinji mwakubverana na pidapangwa iye kuti: “Dzindza* yako inadzanjipa tenepa.”+ 19  Maseze cikhulupiro cace nee cafewa, iye akhanyerezera pya manungo ace, akuti akhali ninga akufa, (thangwi akhali cifupi na pyaka 100 pyakubalwa),+ iye akhadziwa kuti Sara nee mbadabalabve,*+ pontho akhadakalamba kakamwe. 20  Mbwenye thangwi ya pikiro ya Mulungu, iye nee afewesa cikhulupiro cace mbabwerera nduli; mbwenye akhala wakuwanga thangwi ya cikhulupiro cace, mbapasa mbiri Mulungu, 21  pontho iye akhanyindira na ntima onsene kuti Mulungu mbadacita pidapikira iye.+ 22  Natenepa, “pyenepi pyancitisa kuoniwa ninga munthu wakulungama.”+ 23  Mbwenye mafala akuti “pyenepi pyancitisa” nee alembwa thangwi ya iye basi,+ 24  mbwenye alembwambo thangwi ya ife, akuti tinadzaoniwa ninga akulungama thangwi tisakhulupira Ule adalamusa Mbuyathu Yezu muli akufa.+ 25  Iye aperekwa thangwi ya madawo athu,+ mbalamuswa muli akufa toera tikhale akulungama kuna Mulungu.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “akhali mangawa.”
Peno: “alekererwa.”
Fala na Fala: “mbeu yace.”
Fala na Fala: “mbeu yace.”
Munjira inango: “pinthu pyakuti nee piripo iye asapicitisa kuti pikhalepo.”
Fala na Fala: “Mbeu.”
Peno: “nee akhabala.”