Tsamba Kuna Akristu a ku Roma 3:1-31

  • “Mulungu asalonga undimomwene” (1-8)

  • Ayuda na Agerego ene ali pantsi pa madawo (9-20)

  • Kuoniwa kukhala akulungama thangwi ya cikhulupiro (21-31)

    • Anthu onsene asacimwana kupangiza mbiri ya Mulungu (23)

3  Ninji cinacitisa Muyuda kukhala wakufunika kupiringana anango, peno kusidzwa kusaphedza tani?  Asapiringana anango munjira zizinji. Pakutoma, thangwi ndiwo adapaswa mafala akucena a Mulungu.+  Mphapo tinalonganji khala Ayuda anango nee akhulupira? Pisabveka kuti Mulungu nee anadzakhala wakunyindirika?  Nee pangʼono pene! Maseze anthu onsene alonga uthambi,+ anthu asafunika kudziwa kuti ndzidzi onsene Mulungu asalonga undimomwene,+ ninga mudalemberwa ipyo kuti: “Toera anthu adzindikire kuti ndimwe wakulungama mʼmafala anu, mbamuwina mu ndzidzi unatongwa imwe.”+  Mphapo tinalonganji khala tingacita pinthu pyakuipa, anthu asadzindikira kuti Mulungu ndi wakulungama? Pisabveka kuti Mulungu ndi wakukhonda kulungama angatitcunyusa? (Ndiri kulonga ninga munanyerezera anthu anango.)  Nee pangʼono pene! Mulungu angakhonda kukhala wakulungama, anadzatonga tani dziko?+  Mbwenye khala kubulukira mu uthambi wanga, undimomwene wa Mulungu usapangizika kakamwe toera kumpasa mbiri, thangwi yanji mphapo ndisakoneswa ninga nyakudawa?  Pontho thangwi yanji nkhabe kulonga ninga munalongera anango mwauthambi kuti ife tisalonga kuti: “Tendeni ticite pinthu pyakuipa toera tione pinthu pyadidi”? Kutongwa kwa anthu anewa kusabverana na ulungami.+  Mphapo tisanyerezeranji? Kuti ndife adidi kakamwe kupiringana anango? Nee pangʼono pene! Thangwi talonga kale kuti Ayuda na Agerego ene ali pantsi pa madawo;+ 10  ninga mudalemberwa ipyo kuti: “Nkhabepo munthu wakulungama, nee mʼbodzi;+ 11  nkhabepo munthu anabvesesa;* nkhabepo munthu anasaka Mulungu. 12  Anthu onsene amala kutaika, onsene adzakhala anthu akusowa basa; nkhabepo munthu anapangiza kukoma ntima, nee mʼbodzi.”+ 13  “Makholongo awo ndi ninga nthumbi zakufunguka; iwo asanyengeza anthu na malirimi awo.”+ “Pamulomo pawo pana venenu ninga ya nyoka.”+ 14  “Nkanwa mwawo mwadzala na madzedze pabodzi na mafala akuipa.”+ 15  “Miyendo yawo isathamanga kakamwe toera kuenda kapha anthu.”*+ 16  “Ndzidzi onsene iwo asafudza anthu mbaathabusa, 17  pontho iwo nkhabe kudziwa njira yantendere.”+ 18  “Iwo nkhabe kugopa Mulungu.”+ 19  Cincino ife tisadziwa kuti pinthu pyonsene pinalongwa mu Mwambo, pisaphata basa kuna anthu ali pantsi pa Mwambo, toera anthu onsene afunge milomo yawo, pontho toera dziko yonsene itcunyuswe pamaso pa Mulungu.+ 20  Natenepa, nkhabe munthu anafuna kudzaoniwa ninga wakulungama pamaso pace thangwi yakucita pinthu pinaphembwa na mwambo.+ Mbwenye mwambo usatiphedza toera kudzindikira kuti ndife anyakudawa.+ 21  Mbwenye cincino, mwakukhonda kunyindira mwambo, ulungami wa Mulungu waoneka pakweca+ ninga munapangizwa ipyo mu Mwambo wa Mose na mʼmabukhu a Aprofeta.+ 22  Anthu onsene akuti ali na cikhulupiro anakwanisa kukhala akulungama pamaso pa Mulungu thangwi yakukhulupira Yezu Kristu, thangwi kuna iye anthu onsene ndi sawasawa.+ 23  Thangwi anthu onsene adawa, mbacimwana kupangiza mbiri ya Mulungu,+ 24  Mulungu asaaona ninga akulungama thangwi ya ntengo udalipa Kristu Yezu toera kuapulumusa.+ Unoyu ndi muoni* udapereka Mulungu+ thangwi ya kukoma ntima kwace kukulu.+ 25  Mulungu ampereka ninga ntsembe yakufudza madawo* a anthu+ kubulukira mu kukhulupira ciropa cace.+ Mulungu acita pyenepi toera kupangiza ulungami wace, thangwi na kupirira kwace, iye akhalekerera madawo adacita anthu mu ndzidzi wakale. 26  Iye acita pyenepi toera kupangiza ulungami wace+ mu ndzidzi uno, toera iye akhalembo wakulungama angalonga kuti munthu anakhulupira Yezu ndi wakulungama.+ 27  Kodi pana thangwi toera kugaya? Nee pangʼono pene! Thangwi yanji?+ Thangwi mwambo wa cikhulupiro usapangiza pakweca kuti nkhabe munthu ali na mathangwi toera kugaya. 28  Thangwi ife tadzindikira kuti munthu asaoniwa kukhala wakulungama thangwi ya cikhulupiro, tayu thangwi ya mabasa anacitwa mwakubverana na mwambo.+ 29  Kodi iye ndi Mulungu wa Ayuda basi?+ Nee ndiyembo Mulungu wa anthu a madzindza anango?+ Inde, iye ndiyembo Mulungu wa anthu a madzindza anango.+ 30  Nakuti Mulungu ndi mʼbodzi basi,+ anthu akusidzwa iye anadzaacemera akulungama+ thangwi ya cikhulupiro, anthu akukhonda sidzwa iye anadzaacemera akulungama+ thangwi ya cikhulupiro cawo. 31  Mphapo tisafudza mwambo thangwi ya cikhulupiro cathu? Nee pangʼono pene! Mbwenye ife tisaupasa mphambvu.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “waudziwisi.”
Fala na Fala: “kacucisa ciropa.”
Peno: “muoni wakukhonda lipa.”
Peno: “ninga ntsembe yakuthema; ntsembe yakukhazikisa pontho ntendere.”