Tsamba Kuna Akristu a ku Roma 2:1-29

  • Mulungu atonga Ayuda na Agerego (1-16)

    • Cikumbuntima cisaphata tani basa (14, 15)

  • Ayuda na Mwambo (17-24)

  • Kusidzwa muntima (25-29)

2  Natenepa, iwe unatonga ndzako, mwakukhonda tsalakana kuti ndiwe ani,+ nkhabepo mathangwi toera kubvunulirika; thangwi iwe unatonga ndzako, usacitambo pinthu pinacita iye.+  Cincino ife tisadziwa kuti Mulungu asatonga mwakubverana na undimomwene, iye asatonga anthu anacita pyenepi mbapangiza kuti iwo athema kutcunyuswa.  Iwe usatonga anthu anacita pinthu pyenepi, mu ndzidzi ubodzi ene mbucitambo pinthu pinacita iwo, kodi usanyerezera kuti unakwanisa kubisala mbukhonda kutongwa na Mulungu?  Peno usapwaza kukoma ntima kukulu kwa Mulungu+ na kupirira kwace,+ thangwi iwe nkhabe dziwa kuti Mulungu ndi wadidi, pontho akuyesera kukuphedza toera utcunyuke?+  Mbwenye thangwi yakukhonda cinja kwako mbukhonda kupangiza ntima wakutcunyuka, ukubweresa wekhene ukali wa Mulungu kuna iwe. Mulungu anadzapangiza ukali unoyu pa ntsiku yakutonga kwace mwakulungama.+  Iye anadzabwezera mʼbodzi na mʼbodzi mwakubverana na mabasace:+  Kuna ale anasaka mbiri, cilemedzo na manungo akukhonda kubvunda+ thangwi yakupitiriza kwawo kucita pinthu pyadidi, iye anadzaapasa umaso wakukhonda mala;  mbwenye ale anasosa nthonga na ale anakhonda kubvera undimomwene mbatoweza pinthu pyakuipa, anadzaona ukali na kuipirwa kwa Mulungu.+  Kunadzaoneka nyatwa na kutsukwala kuna munthu anacita pinthu pyakuipa, pakutoma kuna Muyuda, buluka penepo kuna Nʼgerego; 10  mbwenye iye anadzapasa mbiri, cilemedzo na ntendere kuna munthu anacita pinthu pyadidi, pakutoma kuna Muyuda,+ buluka penepo kuna Nʼgerego.+ 11  Thangwi Mulungu nkhabe tsankhulo.+ 12  Onsene adadawa mwakusowa mwambo, anadzafa mwakusowa mwambo;+ mbwenye onsene adadawa mbadamala kudziwa kale mwambo, anadzatongwa mwakubverana na mwambo.+ 13  Thangwi anyakulungama pamaso pa Mulungu si ale anabva mwambo tayu, mbwenye ale anacita pinalonga mwambo, ndiwo anafuna kudzacemerwa anyakulungama.+ 14  Anthu a madzindza anango angacita pinalonga mwambo wa Mulungu+ maseze iwo nkhabe kudziwa mwambo, pisapangiza kuti iwo ali na mwambo mʼmanyerezero mwawo. 15  Iwo asapangiza na macitiro awo kuti mwambo walembwa mʼmitima yawo, mu ndzidzi wakuti cikumbuntima cawo cisapereka umboni khala pinacita iwo mphyadidi peno mphyakuipa. Munjira ineyi, manyerezero awo asaaphedza toera kudzindikira khala adawisa cinthu peno nkhabe. 16  Pyenepi pinadzacitika pa ntsiku yakuti Mulungu anadzaphatisira Kristu Yezu toera kutonga pinthu pinacita anthu ncibisobiso.+ Pyenepi pinadzacitika mwakubverana na mphangwa zadidi zinalonga ine. 17  Khala iwe usalonga kuti ndiwe Muyuda+ mbunyindira mwambo, pontho usadzikuza thangwi yakukhala mʼbodzi wa mbumba ya Mulungu, 18  iwe usadziwa pinafuna iye mbudzindikira pinthu pyadidi thangwi usapfundziswa mwakubverana na Mwambo,+ 19  pontho iwe uli na cinyindiro cakuti ndiwe ntsogoleri wa maboliboli, ceza ca anthu ali ncidima, 20  nyakulanga anthu akusowa ndzeru, mpfundzisi wa anangʼono, pontho usadziwa makhundu akufunika a cidziwiso na undimomwene unagumanika mu Mwambo, 21  mphapo iwe unapfundzisa anango, thangwi yanji nkhabe kupfundzisika wekhene?+ Iwe usapanga anango kuti: “Lekani kuba,”+ thangwi yanji usaba? 22  Iwe usalonga kuti: “Leka kucita upombo,”+ thangwi yanji usacita upombo? Iwe unaida madzimunthu, mphapo thangwi yanji usaba pinthu pya mu templo? 23  Iwe usadzikuza thangwi uli na mwambo, mphapo usapwaza Mulungu thangwi yakuswa kwako Mwambo? 24  Thangwi ninga mudalemberwa ipyo, “dzina ya Mulungu iri kupwaziwa pakati pa anthu a madzindza anango thangwi ya imwe.”+ 25  Kusidzwa+ ndi kwadidi basi ene khala iwe usabvera mwambo;+ mbwenye khala iwe nkhabe kubvera mwambo, kusidzwa kwako nkhabe basa. 26  Mbwenye khala munthu wakukhonda sidzwa+ asabvera mitemo yakulungama idalembwa mu Mwambo, maseze iye nee asidzwa, anadzaoniwa ninga munthu wakusidzwa.+ 27  Munthu wakukhonda sidzwa wakuti asabvera Mwambo anadzatonga iwe unakhonda kubvera mwambo, thangwi maseze iwe wasidzwa, pontho uli na Mwambo wakulembwa, iwe nee waubvera. 28  Thangwi kukhala Muyuda wandimomwene si maonekero a kunja tayu,+ pontho kusidzwa kwandimomwene si kule kunacitwa mʼmanungo tayu.+ 29  Pinacitisa munthu kukhala Muyuda wandimomwene ndi piri muntima mwace,+ pontho kusidzwa kwandimomwene ndi kule kunacitwa muntima+ kubulukira mu nzimu wakucena, tayu mwakubverana na Mwambo wakulembwa.+ Munthu unoyu nkhabe kusimbwa na anthu,+ mbwenye asasimbwa na Mulungu.

Pidzindikiro Pyapantsi