Tsamba Kuna Akristu a ku Roma 16:1-27

  • Paulu asalonga pya ntumiki anacemerwa Febhe (1, 2)

  • Mwanyikiro kuna Akristu a ku Roma (3-16)

  • Cenjezo toera kucalira kukhala akugawana (17-20)

  • Mwanyikiro udapereka ale anatumikira pabodzi na Paulu (21-24)

  • Cibisobiso cakucena cisadziwika cincino (25-27)

16  Ndisafuna kukudziwisani pya mʼbale wathu wankazi* anacemerwa Febhe, anatumikira mu mpingo wa ku Senkreya,+  toera muntambire mu dzina ya Mbuya ninga munatambira imwe abale,* perekani ciphedzo consene cinafuna iye,+ thangwi iye aphedzambo abale azinji, kuphatanizambo ine.  Perekani mwanyikiro wanga kuna Priska na Akila,+ anyabasa andzanga mwa Kristu Yezu.  Iwo aikha umaso wawo pangozwi thangwi ya ine,*+ ine pabodzi na mipingo yonsene ya anthu a madzindza anango tisapereka takhuta kuna iwo.  Ndisaperekambo mwanyikiro kuna mpingo unasonkhana panyumba pawo.+ Mbawange mʼbale wanga Epenito, wakuti ndi mʼbodzi wa anyakupfundza akutoma a Kristu ku Azya.  Perekani mwanyikiro kuna Mariya, adaphata basa mwakuwanga thangwi ya imwe.  Perekani mwanyikiro kuna mʼbale wanga Androniko na Juniya+ adakhala nkaidi pabodzi na ine, akuti asadziwika kakamwe na apostolo, iwo ndiwo adatoma kukhala anyakupfundza a Kristu kupiringana ine.  Perekani mwanyikiro wanga kuna Ampliyatu, mʼbale wanga wakufunika mwa Mbuya.  Mbawange Urbhano, nyabasa ndzathu mwa Kristu, na Estaki mʼbale wanga wakufunika. 10  Perekani mwanyikiro kuna Apele, munthu wakukhulupirika kuna Kristu. Perekani mwanyikiro kuna anthu onsene a panyumba ya Aristobhulo. 11  Perekani mwanyikiro kuna mʼbale wanga Herodhiyau. Perekanimbo mwanyikiro kuna anthu a panyumba ya Narsizo, akuti ndi anyakupfundza a Mbuya. 12  Perekani mwanyikiro kuna Trifena na Trifoza, akazi akuti asaphata basa mwaphinga mʼbasa ya Mbuya. Wangisani Persidhe, mʼbale wathu wankazi wakuti ndi wakufunika kwa ife, thangwi iye asaphata basa mwakuwanga mʼbasa ya Mbuya. 13  Perekani mwanyikiro kuna Rufo, munthu wakusankhulwa mwa Mbuya, na mai wace wakuti ndisamuonambo ninga mai wanga. 14  Perekani mwanyikiro kuna Asinkritu, Filegonte, Erme, Patrobha, Erma na abale ali pabodzi na iwo. 15  Perekani mwanyikiro kuna Filologo na Julya, Nereu na mʼbale wace wankazi, Olimpa na abale* onsene ali pabodzi na iwo. 16  Mwanyikanani unango na ndzace na mpswompswono ninga abale. Mipingo yonsene ya Kristu isapereka mwanyikiro kuna imwe. 17  Abale, cincino ndisakudembeterani toera mucite mphole-mphole na ale anacitisa anthu kugawana, mbagwegwedusa anango, thangwi iwo asapfundzisa pinthu pyakusiyana na pidapfundza imwe. Natenepa acalireni.+ 18  Thangwi anthu ninga anewa nee asatumikira Kristu Mbuyathu, mbwenye asatumikira mimba zawo,* pontho thangwi ya kutapira kwawo nkanwa na mafala akunyengerera, iwo asapeusa mitima ya anthu akusowa mulando. 19  Anthu onsene asadziwa kuti ndimwe akubvera; natenepa, ine ndisakomerwa thangwi ya imwe. Mbwenye ndisafuna kuti mukhale audziwisi mu pinthu pyadidi, mbamukhala akusowa mulando mu pinthu pyakuipa.+ 20  Mwakukhonda dembuka, Mulungu wakuti asapasa anthu ntendere anadzanyedza* Sathani+ pantsi pa manyalo anu. Kukoma ntima kukulu kwa Mbuyathu Yezu kukhale na imwe. 21  Nyabasa ndzanga Timoti asapereka mwanyikiro kuna imwe, pontho abale anga Lusyo, Yasoni na Sosipatero asaperekambo mwanyikiro kuna imwe.+ 22  Ine Tersyo, adalemba tsamba iyi, ndisapereka mwanyikiro kuna imwe mu dzina ya Mbuya. 23  Gayo,+ wakuti ndiye adanditambira panyumba pace, pabodzi na mpingo onsene unasonkhana panyumba pace, asapereka mwanyikiro kuna imwe. Erasto, wakuti ndi nyakukoya* kobiri ya mu nzinda, pabodzi na mʼbale wace anacemerwa Kwarto asaperekambo mwanyikiro kuna imwe. 24 * —— 25  Mulungu anakuphedzani toera mukhale akuwanga mwakubverana na mphangwa zadidi zinamwaza ine, pontho mwakubverana na mphangwa zinalonga pya Yezu Kristu. Mphangwa zenezi zisabverana na cibisobiso cakucena+ cidapangizwa na Mulungu, cakuti cikhali cakubisika mu ndzidzi uzinji kakamwe, 26  mbwenye cincino capangizwa pakweca, pontho cadziwiswa pakati pa anthu a madzindza onsene kubulukira mʼmaprofesiya anagumanika mʼMalemba, mwakubverana na pidalonga Mulungu wakwenda na kwenda, toera anthu ambvere mbapangiza cikhulupiro kuna iye; 27  Mulungu wakuti ndiye basi waudziwisi kakamwe,+ mbapaswe mbiri kwenda na kwenda kubulukira mwa Yezu Kristu. Ameni.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “mulongo wathu.”
Fala na Fala: “anthu akucena.”
Peno: “umaso wanga.”
Fala na Fala: “anthu akucena.”
Peno: “pifuno pyawo.”
Peno: “anadzaphwanya.”
Peno: “muyangʼaniri wa.”