Tsamba Kuna Akristu a ku Roma 13:1-14

  • Kubvera mautongi (1-7)

    • Kulipa misonkho (6, 7)

  • Kupangiza ufuni ndi kubvera Mwambo (8-10)

  • Kufamba namasikati (11-14)

13  Anthu onsene asafunika kubvera mautongi,+ thangwi nkhabepo utongi udakhonda kutawiriswa na Mulungu;+ mautongi anaoneka awa ali mu mbuto zawo zakusiyana-siyana thangwi asatawiriswa na Mulungu.+  Natenepa, munthu anakhonda kubvera utongi ali kuthimbana na masasanyiro a Mulungu; ale anathimbana na masasanyiro anewa anadzatongwa na iwo.  Thangwi mautongi nee asagopiwa na ale anacita pinthu pyadidi, mbwenye asagopiwa na ale anacita pinthu pyakuipa.+ Khala nee usafuna kugopa utongi, pitiriza kucita pinthu pyadidi,+ natenepa iwo anadzakusimba;  thangwi iwo ndi atumiki a Mulungu toera kukuphedzani. Mbwenye khala ukucita pinthu pyakuipa, khala mbugopa, thangwi iwo ali na mphambvu* toera kutcunyusa, tayu toera kusendzeka nazo. Mautongi ndi atumiki a Mulungu toera kutcunyusa ale anacita pinthu pyakuipa.  Natenepa, imwe musafunika kubvera mautongi, tayu basi thangwi yakugopa kutcunyuswa, mbwenye muabverembo thangwi ya cikumbuntima canu.*+  Na thangwi ineyi, imwe musalipambo misonkho; thangwi ndzidzi onsene mautongi asaphata basa toera kuphedza anthu; munjira ineyi, iwo ndi atumiki a Mulungu.  Pasani onsene pinthu pyawo: Ale anaphemba nsonkho, apaseni nsonkho;+ ale anaphemba nsonkho-nsonkho, apaseni nsonkho-nsonkho; ale anaphemba kugopiwa, agopeni;+ ale anaphemba kulemedzwa, alemedzeni.+  Lekani kukhala na mangawa nee na munthu mʼbodzi, mbwenye mufunane unango na ndzace;+ thangwi ule anafuna ndzace, akucita pinalonga mwambo.+  Thangwi Mwambo usalonga: “Leka kucita upombo,+ leka kupha munthu,+ leka kuba,+ leka kusirira.”+ Matongero anewa na anango onsene, asaphatanizwa pa mafala awa: “Funa ndzako ninga iwe ene.”+ 10  Munthu waufuni nkhabe kucitira ndzace pinthu pyakuipa,+ natenepa munthu anafuna ndzace asabvera mwambo.+ 11  Citani pyenepi thangwi imwe musadziwa ndzidzi, kuti uno ndi ndzidzi toera imwe mulamuke ncitulo,+ thangwi cipulumuso cathu ciri cifupi kakamwe kupiringana mu ndzidzi udatoma ife kukhulupira. 12  Masiku ali cifupi na kumala; kunja kuli dhuzi na kuca. Natenepa, tendeni titaye mabasa a ncidima,+ mbatibvala pida pya ceza.+ 13  Tendeni tifambe mwakuthema+ ninga tiri kufamba namasikati, tayu kucita maphwando akukhonda thema,* kuledzera, ulukwali, makhaliro akupasa manyadzo,*+ pontho tikhonde kucita pya nthonga, nee ntcanje.*+ 14  Mbwenye towezerani* Mbuya Yezu Kristu,+ pontho lekani kunyerezera mwanyapantsi toera kucita pinthu pinafuna manungo.*+

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “supada.”
Peno: “thangwi mitima yanu isakupangani kuti kucita pyenepi mphyadidi.”
Peno: “bibvu.”
Peno: “kucita pinthu mwakusowa manyadzo.”
Peno: “kucita maphwando mwandzayaya.”
Fala na Fala: “bvalani.”
Peno: “pifuno pyakuipa.”