Tsamba Kuna Akristu a ku Roma 12:1-21

  • Mupereke manungo anu ninga ntsembe za mʼmaso (1, 2)

  • Miyoni ndi yakusiyana, mbwenye manungo ndi mabodzi ene (3-8)

  • Uphungu unalonga pya umaso wa Akristu andimomwene (9-21)

12  Natenepa abale anga, ndisakuphembani na ntsisi za Mulungu toera mupereke manungo anu+ ninga ntsembe za mʼmaso, zakucena+ na zakutawirika kuna Mulungu, mbamuphata basa yakucena na luso yanu yakunyerezera.+  Lekani kupitiriza kutowezera anthu a dziko, mbwenye cinjani manyerezero anu+ toera mukwanise kudziwa mwadidi pinafuna Mulungu,+ pyakuti ndi pyadidi, pyakuthema na pyakutawirika kwa iye.  Thangwi kubulukira mu kukoma ntima kukulu kudapangizwa ine, ndiri kupanga imwe monsene kuti mukhonde kunyerezera kupiringana pinafunika imwe kunyerezera thangwi ya imwe ene,+ mbwenye pangizani kuti muli na manyerezero adidi mwakubverana na cikhulupiro cidapereka Mulungu kuna mʼbodzi na mʼbodzi wa imwe.+  Thangwi ninga manungo athu ali na makhundu mazinji,+ mbwenye iwo nee asaphata basa ibodzi ene,  pyenepi ndi sawasawa na ife, maseze ndife azinji, ndife manungo mabodzi ene mwakuphatana na Kristu, thangwi mʼbodzi na mʼbodzi asacita khundu ya ndzace.+  Nakuti tiri na miyoni yakusiyana idapaswa ife mwakubverana na kukoma ntima kukulu kudapangizwa ife,+ khala tapaswa muoni wakulonga profesiya, tendeni tilonge profesiya mwakubverana na cikhulupiro cathu;  khala tapaswa basa yakutumikira, tendeni titumikire;* peno ule anapfundzisa, mbapfundzise;+  ule adapaswa muoni wakuwangisa,* mbapereke ciwangiso;*+ ule anapasa,* mbapase na ntima onsene;+ ule anatsogolera, mbatsogolere mwaphinga;*+ ule anabvera ntsisi, mbacite pyenepi mwakutsandzaya.+  Ufuni wanu ukhale wakusowa umpfakafaka.+ Idani pinthu pyakuipa,+ pontho wangisirani toera kufuna pinthu pyadidi. 10  Ninga abale, funanani unango na ndzace na ntima onsene. Khalani akutoma pakupangiza cilemedzo kuna unango na ndzace.+ 11  Khalani aphinga, tayu akupolola.*+ Khalani akuwanga mukutsogolerwa na nzimu wakucena.+ Tumikirani Yahova* ninga mabitcu.+ 12  Tsandzayani thangwi ya cidikhiro canu. Pirirani pakuthimbana na nyatwa.+ Pitirizani kucita* phembero.+ 13  Phedzani abale na pinthu piri na imwe, mbamuapasa pidasowa iwo.+ Ndzidzi onsene khalani na nsambo wakutambira alendo.*+ 14  Pitirizani kupasa nkhombo ale anakutcingani;+ pasani nkhombo, lekani kupasa dzedze.+ 15  Tsandzayani na ale anatsandzaya; lirani na ale analira. 16  Onani andzanu ninga munaonekera imwe mwekhene; lekani kukhala na manyerezero akudzikuza,* mbwenye tsogolerwani na manyerezero akucepeseka.+ Lekani kunyerezera kuti ndimwe audziwisi kakamwe.+ 17  Lekani kubwezera pyakuipa kuna munthu adakucitirani pyakuipa.+ Sakani kucita pinthu pyadidi pamaso pa anthu onsene.* 18  Pingakwanisika, citani pyonsene pinakwanisa imwe toera mukhale muntendere na anthu onsene.+ 19  Abale anga, lekani kubwezera pyakuipa pinacitirwa imwe, mbwenye siyani kuti Mulungu apangize ukali wace kuna anthu anacita pyakuipa,+ thangwi pyalembwa kuti: “‘Kubwezera ndi kwanga; ine ndinadzabwezera,’ alonga Yahova.”*+ 20  Mbwenye “khala nyamalwa wako* ali na njala, mpase cakudya; khala iye ali na nyota, mpase madzi toera amwe; thangwi ungacita pyenepi ndi ninga ukugumanya makala a moto pa nsolo pace.”*+ 21  Lekani kukundwa na pinthu pyakuipa, mbwenye pitirizani kukunda pinthu pyakuipa mukucita pinthu pyadidi.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “khala tapaswa utumiki, tendeni tipitirize kucita utumiki unoyu.”
Peno: “na ntima onsene.”
Peno: “anapereka.”
Peno: “cenjezo.”
Peno: “wakucenjeza.”
Peno: “Lekani kukhala akupolola pakuphata mabasanu.”
Peno: “Pirirani pakucita.”
Peno: “wakupangiza khodzo.”
Fala na Fala: “lekani kuikha manyerezero anu mu pinthu pikulu.”
Peno: “pyakuti anthu onsene anapiona kuti ndi pyadidi.”
Fala na Fala: “khala ule anakuida.”
Pyenepi pisabveka kufewesa ntima wa munthu na kukhurudza kuipirwa kwace.