Tsamba Kuna Akristu a ku Roma 11:1-36

  • Adakhondwa si Aizraeli onsene tayu (1-16)

  • Nsangani wa muti wa mulivera (17-32)

  • Kukula kwa udziwisi wa Mulungu (33-36)

11  Natenepa, ine ndiri kubvundza: Kodi Mulungu akhonda mbumba yace?+ Nee pangʼono pene! Thangwi ine ndinembo Muizraeli wa dzindza* ya Abhrahamu, wa mbumba ya Bhenjamini.  Mulungu nee akhonda mbumba yace idadziwa iye kalene.+ Kodi imwe nee musadziwa pidalonga Eliya kuna Mulungu thangwi ya Aizraeli ninga munalongwa ipyo pa lemba inango? Iye alonga kuti:  “Yahova,* iwo apha aprofeta anu, mbafudza maguwa anu a ntsembe, natenepa ndasala ndekha, pontho cincino iwo asafunambo kundipha.”+  Mphapo Mulungu antawira tani? Antawira tenepa: “Ndiciri na anthu 7.000 akuti adzati kugodamira Bhaale.”+  Munjira ibodzi ene, alipombo mu ndzidzi uno Aizraeli adasala+ akuti asankhulwa na Mulungu thangwi ya kukoma ntima kwace kukulu.  Pyenepi pisabveka kuti iye aasankhula thangwi ya kukoma ntima kwace,+ tayu thangwi ya mabasa adacita iwo.+ Khala iwo akhafunika kuphata basa toera kusankhulwa, nee mbapidakhalabve thangwi ya kukoma ntima kukulu kwa Mulungu.  Mphapo tinalonganji? Tinalonga kuti cinthu cakuti Aizraeli akhacisaka na ntima onsene nee acigumana, mbwenye ale adasankhulwa acigumana.+ Anango onsene aumisa mitima yawo,+  ninga mudalemberwa ipyo kuti: “Mulungu aacitisa kugona citulo cikulu kakamwe cauzimu.+ Iye aapasa maso akuti nkhabe kuona na makutu akuti nkhabe kubva. Iwo ali tenepo mpaka lero.”+  Pontho Dhavidhi alonga kuti: “Meza yawo mbikhale nsampha, mwala wakuagwegwedusa na cakuatcunyusa. 10  Maso awo mbakhale na cidima toera akhonde kuona, pontho ndzidzi onsene kotamisani misana yawo.”+ 11  Natenepa, ine ndiri kubvundza: Kodi iwo agwegweduka, agwa mbacimwana kulamuka pontho? Mwandimomwene nkhabe, mbwenye nakuti iwo adawa, anthu a madzindza anango mbapulumuswa, pyenepi pisaacitisa kukhala na bibvu.+ 12  Khala kudawa kwawo kusabveka mpfuma kuna dziko, pontho khala kupunguka kwawo kusabveka mpfuma kuna anthu a madzindza anango,+ kunadzaoneka kupfuma kukulu kakamwe thangwi yakunjipa kwawo. 13  Cincino ndikulonga kuna imwe anthu a madzindza anango. Thangwi ndine mpostolo adatumwa kuna anthu a madzindza anango,+ ndisalemedza basa inaphatira ine Mulungu,+ 14  toera panango Ayuda akuti ndi sawasawa na ine, akhale na bibvu na anthu a madzindza anango mbandipulumusa anango mwa iwo. 15  Khala kukhondwa kwawo+ kusabveka kukhazikisa ntendere na dziko, mphapo kutambirwa kwawo kunadzabvekanji? Pinadzakhala ninga kuti iwo alamuswa muli akufa mbatambira umaso. 16  Khala phindi ya nkate idaperekwa ninga misapo yakutoma ndi yakucena, nkate onsene ndi wakucenambo; pontho khala ntcitci ndi wakucena, nthawi zace ndi zakucenambo. 17  Mbwenye khala nthawi zinango za muti wa mulivera zagwandwa, iwe maseze ndiwe nthawi ya mulivera wa ntsanga, wakwatwa mbupfekwa pa nthawi zidasala toera uphedzekembo na nthombvu za ntcitci wa mulivera, 18  leka kudzikuza* mbupwaza nthawi zidagwandwa. Ungadzikuza* mbupwaza nthawi zidagwandwa,+ kumbuka kuti siwe tayu anatsidzikiza ntcitci, mbwenye iwe usatsidzikizwa na ntcitci. 19  Natenepa, iwe unadzalonga: “Nthawi zagwandwa toera ine ndipfekwe.”+ 20  Pyenepi ndimodi! Thangwi yakusowa kwawo cikhulupiro, iwo agwandwa,+ mbwenye iwe usapitiriza pamuti thangwi yacikhulupiro.+ Leka kudzikuza, mbwenye ugope. 21  Khala Mulungu agwanda nthawi za mulivera zidabalwa penepo, dziwa kuti iwe unagwandwambo. 22  Natenepa, onani kukoma ntima+ na kuuma ntima kwa Mulungu. Iye ndi wakuuma ntima kuna ale adagwa,+ mbwenye kuna iwe, iye ndi wakukoma ntima, ungapitiriza kucita pinaphemba iye toera upitirize kutambira kukoma ntima kwace. Ungakhonda kucita pyenepi unadzagwandwambo. 23  Iwombo angatoma pontho kukhala na cikhulupiro, anapfekwa pontho,+ thangwi Mulungu anakwanisa kuapfeka pontho pa mbuto ikhali iwo. 24  Thangwi khala iwe wagwandwa pamuti wa mulivera wa ntsanga, mbubuluswa padamera iwe toera upfekwe pamuti wa mulivera wa mʼmudzi, pinthu pyakuti nee pisacitika, natenepa pinakhala pyakukhonda nentsa kakamwe toera kubwezera pontho nthawi zidagwandwa pamuti wawo wa mulivera. 25  Abale anga, ine ndisafuna kuti imwe mudziwe cibisobiso cikhakoya Mulungu,+ toera mukhonde kunyerezera kuti ndimwe audziwisi kakamwe. Pinthu pikhakoya Mulungu ncibisobiso ndi ipi: Aizraeli anango aumisa mitima yawo, pyenepi pinadzacitika mpaka angakwana anthu onsene adasankhulwa a madzindza anango. 26  Munjira ineyi, Aizraeli onsene+ anadzapulumuswa, ninga mudalemberwa ipyo kuti: “Mpulumusi anabulukira ku Sioni+ mbabwera kudzabulusa macitiro akuipa a dzindza ya Yakobe. 27  Ici ndi cibverano cinafuna ine kudzacita na iwo+ ndingabulusa* madawo awo.”+ 28  Ndimomwene kuti thangwi yakukhonda kwawo mphangwa zadidi, iwo ndi anyamalwa a Mulungu thangwi ya imwe; mbwenye thangwi yakusankhula kwa Mulungu, iwo ndi akufunika thangwi ya ambuyawo.+ 29  Thangwi Mulungu nkhabe kudzatsumbikika* thangwi ya pinthu pinapereka iye, pontho iye nkhabe kudzatsumbikika thangwi ya anthu anacemera iye. 30  Nakuti kale imwe nee mukhabvera Mulungu,+ mbwenye cincino mwabverwa ntsisi+ thangwi yakukhonda kubvera kwa Ayuda,+ 31  tenepambo cincino iwo nee asabvera Mulungu, pyenepi pyacitisa kuti imwe mubverwe ntsisi, pontho toera iwombo cincino abverwe ntsisi. 32  Thangwi Mulungu atawirisa kuti onsene akhale mabitcu akukhonda kubvera,+ toera iye akwanise kubvera ntsisi onsene.+ 33  Nkhombo za Mulungu ndi zizinji kakamwe, pontho udziwisi wace na ndzeru zace ndi zikulu kakamwe. Mbani anakwanisa kubvesesa kutonga kwace, pontho mbani anakwanisa kudziwa njira zace! 34  “Mbani anadziwa manyerezero a Yahova,* peno mbani anakwanisa kukhala phungu wace?”+ 35  Peno, “mbani adatoma kupasa cinthu Mulungu toera angamala, iye amʼbwezere?”+ 36  Thangwi pinthu pyonsene pyabuluka kuna iye, adapicita ndiye, pontho mphyace. Iye mbapaswe mbiri kwenda na kwenda. Ameni.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “mbeu.”
Peno: “Ungagaya.”
Peno: “kugaya.”
Peno: “ndingaalekerera.”
Peno: “kudzaphatiswa mwala.”