Tsamba Kuna Akristu a ku Roma 1:1-32

  • Mwanyikiro (1-7)

  • Paulu asafuna kuenda ku Roma (8-15)

  • Munthu wakulungama anadzakhala na umaso thangwi ya cikhulupiro (16, 17)

  • Anyakuipa nkhabe mathangwi toera kukhonda khulupira Mulungu (18-32)

    • Makhaliro a Mulungu asapangizika mu pinthu pidacita iye (20)

1  Ndine Paulu, ntumiki wa Kristu Yezu, adacemerwa toera kukhala mpostolo, pontho adasankhulwa toera kumwaza mphangwa zadidi za Mulungu,+  zidalonga iye mwanyapantsi kubulukira mwa aprofeta ace mʼMalemba akucena.  Mphangwa zadidi zenezi zisalonga pya Mwanace adabalwa* mu dzindza* ya Dhavidhi,+  mbwenye na mphambvu ya nzimu wakucena, Mwana alamuswa muli akufa,+ pyenepi pyapangiza kuti iye akhali Mwana wa Mulungu.+ Mwana unoyu ndi Yezu Kristu Mbuyathu.  Kubulukira mwa iye, ife tatambira kukoma ntima kukulu kwa Mulungu mbatisankhulwa toera kukhala apostolo+ toera anthu a madzindza onsene+ akhale akubvera thangwi yakukhulupira dzina yace.  Imwembo muli pakati pa anthu anewa a madzindza onsene adacemerwa toera kukhala atowereri a Yezu Kristu . . .  ndiri kulembera imwe monsene munakhala ku Roma akuti musafuniwa na Mulungu, mudacemerwa toera mukhale anthu akucena: Mulungu Babathu pabodzi na Mbuya Yezu Kristu apangize kukoma ntima kukulu kuna imwe, pontho akupaseni ntendere.  Pakutoma, ndisapereka takhuta kuna Mulungu wanga mu dzina ya Yezu Kristu thangwi ya imwe monsene, thangwi pa dziko yonsene anthu asalonga pya cikhulupiro canu.  Mulungu anatumikira ine na ntima wanga onsene, mbandimwaza mphangwa zadidi thangwi ya Mwanace, ndiye ali na umboni wakuti ndzidzi onsene unacita ine maphembero anga, ine ndisalonga pya imwe,+ 10  mbandidembetera Mulungu toera pingakwanisika mwakubverana na cifuniro cace, ndikwanise kudza kuna imwe. 11  Thangwi ndisafuna kakamwe kukuonani toera ndikupaseni nkhombo zauzimu,* kuti imwe mukhale akuwanga; 12  peno, munjira inango, toera tiwangisane+ cikhulupiro unango na ndzace, imwe na ine. 13  Abale, ndisafuna mudziwe kuti ndikhafuna kakamwe kudza kuna imwe toera basa yanga yakumwaza mphangwa ibale misapo pakati panu, ninga pidacita ine pakati pa anthu a madzindza anango; mbwenye ndisapingizwa mpaka lero. 14  Ine ndiri na mangawa kuna Agerego na ale akuti nee ndi Agerego, kuna anthu adapfundza na ale akuti nee apfundza. 15  Natenepa, ndisafuna kakamwe kumwazambo mphangwa zadidi kuna imwe anakhala ku Roma.+ 16  Ine nkhabe manyadzo na mphangwa zadidi;+ thangwi mwandimomwene izo ndi cipangizo ca mphambvu ya Mulungu toera kupulumusa munthu wakuti ali na cikhulupiro,+ pakutoma kuna Muyuda,+ pakumalisa kuna Nʼgerego.+ 17  Thangwi ale anakhulupira asaona kuti kubulukira mu mphangwa zadidi, Mulungu asapangiza ulungami wace, pyenepi pisawangisa cikhulupiro cawo+ ninga mudalemberwa ipyo kuti: “Mbwenye munthu wakulungama anadzakhala na umaso thangwi ya cikhulupiro cace.”+ 18  Thangwi kubulukira kudzulu, Mulungu asapangiza kuipirwa kwace+ kuna anthu anakhonda kumbvera na akukhonda kulungama. Iwo asacita pinthu pyakukhonda kulungama mbapingiza anthu toera akhonde kudziwa undimomwene.+ 19  Iwo akhafunika kudziwa Mulungu, thangwi iye apangiza kale kuna iwo pinthu pizinji.+ 20  Makhaliro ace akukhonda kuoneka, ninga mphambvu zace zakukhonda mala+ na pinapangiza kuti iye ndi Mulungu,+ pisaoneka pakweca kubulukira pa ndzidzi udacitwa dziko, thangwi pisapangizika kubulukira mu pinthu pidacita iye,+ natenepa iwo nkhabe mathangwi toera kukhonda kukhulupira Mulungu. 21  Maseze iwo akhadziwa Mulungu, iwo nee ampasa mbiri ninga Mulungu, pontho nee apereka takhuta kuna iye, mbwenye iwo atoma kunyerezera pinthu pyakusowa basa, mitima yawo yakusowa ndzeru mbikhonda kubvesesa pinthu.+ 22  Maseze asalonga okhene kuti ndi audziwisi, iwo adzakhala mapswiru, 23  pontho iwo asanduza mbiri ya Mulungu wakukhonda kufa, mbailandanisa na dzimunthu ya munthu wakuti asafa, ya mbalame, ya pinyama pya miyendo minai na ya pinyama pinafamba na mimba.+ 24  Natenepa, mwakubverana na pifuno pya mitima yawo, Mulungu aasiya kuti acite pinthu pyakunyanyasa, toera iwo anyadzise okhene manungo awo. 25  Iwo asiya undimomwene wa Mulungu, mbakhulupira uthambi, iwo alambira mbatumikira pinthu pidacitwa na Mulungu, mbakhonda kulambira Nciti wa pinthu pyonsene, wakuti asasimbwa kwenda na kwenda. Ameni. 26  Na thangwi ineyi, Mulungu aasiya toera acite pifuno pyawo pyakupita mʼmabonde mwakupasa manyadzo,+ thangwi pakati pawo, akazi asiya kupita mʼmabonde mwacibaliro, mbacita pinango pyakusiyana na pyacibaliro;+ 27  munjira ibodzi ene, amuna asiya njira yacibaliro yakupita mʼmabonde na akazi basi, mbasirirana kakamwe unango na ndzace, amuna na amuna.+ Iwo asacita pinthu pyakupasa manyadzo, mbatambira okhene nyatwa zakuthema mwakubverana na madawo awo.+ 28  Nakuti iwo akhonda kudzindikira Mulungu,* Mulungu aasiya toera akhale na manyerezero awo akuipa, natenepa iwo asacita pinthu pyakukhonda thema.+ 29  Iwo akhadadzala na pinthu pyonsene pyakukhonda kulungama,+ pyakuipa, kusirira,*+ na uipi onsene. Mitima yawo ikhadadzala na bibvu,+ uphanga,+ nthonga, kunyengeza+ na kufuna kuthabusa andzawo,+ pontho iwo akhali anyamapsweda, 30  na anyakupambizira.+ Iwo akhaida Mulungu, akhali akusowa cilemedzo, akudzikuza, akugaya, anyakusaka njira zakucita pinthu pyakuipa, anyakukhonda kubvera anyakubala,+ 31  akukhonda kudzindikira,+ akukhonda kucita pinapikira iwo, akukhonda kufuna abale awo na akusowa ntsisi. 32  Maseze iwo asadziwa mwadidi ntemo wakulungama wa Mulungu, wakuti anthu anacita pinthu pyenepi athema kuphiwa,+ iwo nee asapitiriza kucita pinthu pyenepi basi, mbwenye asakomerwambo na ale anapicita.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “adabalwa pa dziko yapantsi ninga wa dzindza ya Dhavidhi.”
Fala na Fala: “mbeu.”
Peno: “miyoni yauzimu.”
Peno: “Nakuti iwo akhonda cidziwiso candimomwene ca Mulungu.”
Peno: “kufuna pizinji.”