Masomphenya Adaoneswa Juwau 21:1-27

  • Kudzulu kupswa na dziko yapantsi ipswa (1-​8)

    • Nkhabe kudzaonekabve kufa (4)

    • Pinthu pyonsene pinadzakhala pipswa (5)

  • Makhaliro a Yerusalemu mupswa (9-​27)

21  Ine ndaona kudzulu kupswa na dziko yapantsi ipswa;+ thangwi kudzulu kwakale na dziko yapantsi yakale pikhadapita,+ pontho bara+ nee ikhalipobve.  Ine ndaonambo nzinda wakucena, Yerusalemu Mupswa, mbukatcita buluka kudzulu kuna Mulungu,+ udakhunganywa ninga mankhadzi wankazi adabalikiswa toera kutambira mamunace.+  Penepo ine ndabva fala yakugaluza ikhabuluka pa mpando waumambo, mbilonga: “Ona! Tabhernakulo* ya Mulungu iri pakati pa anthu, iye anadzakhala pabodzi na iwo, iwo anadzakhala mbumba yace. Pontho iye ene Mulungu anadzakhala pabodzi na iwo.+  Iye anadzapukuta misozi yonsene mʼmaso mwawo,+ pontho nkhabe kudzaonekabve kufa,+ nee kutsukwala,* nee kulira, nee kubva kupha.+ Thangwi pyakale pyamala.”*  Pontho Ule akhali pa mpando waumambo+ alonga: “Ona! Ine ndiri kucita pinthu pyonsene kudza pipswa.”+ Iye alongambo: “Lemba, thangwi mafala anewa ndi akunyindirika* na andimomwene.”  Pontho iye andipanga: “Pyamala kucitika! Ine ndine Alfa na Omega,* wakutoma na wakumalisa.+ Munthu ali na nyota, ine ndinadzampasa pezi* madzi a pa mphuno ya madzi akupasa umaso.+  Ule anakunda, anadzatambira pinthu pyenepi; ine ndinadzakhala Mulungu wace, iye anadzakhala mwananga.  Mbwenye anyakugopa, anyakusowa cikhulupiro,+ anthu akuipa anacita pinthu pyakunyanyasa, mapanga,+ ale anacita ulukwali,*+ anakhulupira mizimu, analambira madzimunthu na onsene analonga uthambi,+ anadzaponywa mu thawala ya moto na enxofre.*+ Thawala ineyi isaimirira kufa kwaciwiri.”+  Mʼbodzi wa aanju anomwe akuti akhali na mbale zinomwe zidadzala na miliri minomwe yakumalisa,+ abwera mbandipanga: “Bwera, ine ndinakupangiza mankhadzi wankazi, nkazi wa Mwanabira.”+ 10  Natenepa, iye andikwata mu mphambvu ya nzimu wakucena mbandiendesa paphiri ikulu na yakulapha; penepo iye andipangiza nzinda wakucena wa Yerusalemu mbukatcita buluka kudzulu kuna Mulungu,+ 11  pontho ukhali na mbiri ya Mulungu.+ Kuyetimira kwawo kukhali ninga kwa mwala wa ntengo ukulu kakamwe, ninga mwala wa jaspe wakuphenekera ninga vidhru.+ 12  Iwo ukhali na mpanda ukulu na wakulapha, wakuti ukhali na misuwo 12, mʼmisuwo ineyi, mukhali na aanju 12; pontho mukhadalembwa madzina a madzindza 12 a Izraeli. 13  Kumabulukiro a dzuwa kukhali na misuwo mitatu; kunkwiriro kukhali na misuwo mitatu; kunterero kukhali na misuwo mitatu; kumadokero a dzuwa kukhali na misuwo mitatu.+ 14  Mpanda wa nzinda ukhadamangwa padzulu pa miyala 12; pa miyala ineyi pakhadalembwa madzina 12 a apostolo 12+ a Mwanabira. 15  Ule akhalonga na ine akhadaphatirira ntete wa* ouro toera kupima nawo nzinda, misuwo ya nzinda na mpanda wa nzinda.+ 16  Nzinda unoyu ukhali na makhundu manai, ulaphi na ugugumi wace ukhali sawasawa. Iye apima nzinda na ntete: Makilometru 2.220;* ulaphi, ugugumi na cengo, pikhali sawasawa. 17  Iye apimambo mpanda wa nzinda: makhono 144,* mwakubverana na nʼdida wa anthu, wakuti ndi nʼdida ubodzi ene udapima na anju. 18  Mpanda ukhadamangwa na mwala wa Jaspe,+ pontho nzinda ukhali wa ouro yadidi kakamwe, yakucena ninga vidhru. 19  Mpanda wa nzinda ukhadamangwa padzulu pa ntundu onsene wa miyala ya ntengo ukulu: Mwala wakutoma ukhali wa jaspe, mwala waciwiri ukhali wa safira, mwala wacitatu ukhali wa kalisedhonya, mwala wacinai ukhali wa ejimiradha, 20  mwala wacixanu ukhali wa sardhoni, mwala wacitanthatu ukhali wa sardhyo, mwala wacinomwe ukhali wa krizolito, mwala wacisere ukhali wa bherilo, mwala wacipfemba ukhali wa topazyo, mwala wacikhumi ukhali wa krizoparazo, mwala wacikhumi na ubodzi ukhali wa jasintu, mwala wacikhumi na waciwiri ukhali wa ametista. 21  Pontho misuwo 12 ikhali maperola 12; nsuwo ubodzi na ubodzi ukhadacitwa na perola ibodzi. Nseu ukulu wa nzinda ukhali wa ouro yadidi, ninga vidhru yakuphenekera. 22  Mwenemu nee ndaonamo templo, thangwi Yahova* Mulungu Wamphambvu Zonsene+ na Mwanabira ndiwo templo ya nzinda unoyu. 23  Nzinda unoyu nee usafuna dzuwa na mwezi toera kuumwanikira, thangwi iwo usamwanikirwa na mbiri ya Mulungu,+ pontho nyale yawo ndi Mwanabira.+ 24  Madzindza a anthu anadzafamba mu ceza ca nzinda unoyu,+ pontho amambo a pa dziko yapantsi anadzabweresa mbiri yawo mwenemu. 25  Misuwo ya nzinda unoyu nee inadzafungwa namasikati, thangwi mwenemu nkhabe kudzaoneka masiku.+ 26  Iwo anadzabweresa mbiri na cilemedzo ca madzindza a anthu mu nzinda unoyu.+ 27  Mbwenye pinthu pyakupswipa, munthu anacita pinthu pyakunyanyasa na pyakunyengeza, cipo anadzapita mwenemu;+ anafuna kupitamo ndi ale basi adalembwa mʼbukhu* ya umaso, yakuti ndi ya Mwanabira.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “Nsasa.”
Fala na Fala: “pyapita.”
Peno: “kutsukwala thangwi yakuferwa.”
Peno: “akukhulupirika.”
Peno: “A na Z.” Alfa na Omega ndi letra yakutoma na yakumalisa ya alfabheto Yacigerego.
Peno: “mwakukhonda lipa.”
Peno: “safuli.”
Peno: “mpswimbo ya; ndodo ya.”
Fala na Fala: “Mastadhyo 12.000.” Estadhyo ibodzi ndi metru 185. Onani Apendise B14.
Metru 64. Onani Apendise B14.
Fala na Fala: “mu mpukutu.” Phindi yakulapha ya nthembe peno tsamba yakuti isapyangirirwa pa cimuti.