Tsamba Kuna Ahebheri 9:1-28

  • Ulambiri mu mbuto yakucena pa dziko yapantsi (1-10)

  • Kristu akwira kudzulu na ciropa cace (11-28)

    • Muimiriri wa cibverano cipswa (15)

9  Thangwi cibverano cakutoma cikhali na mitemo yakutawirika ya ulambiri,* pontho cikhali na mbuto yakucena+ pa dziko yapantsi.  Tabhernakulo idamangwa ikhali na mbuto ziwiri. Mbuto yakutoma ikhali na cakuikhira nyale,+ meza na mikate ya ntsembe;+ ineyi isacemerwa Mbuto Yakucena.+  Mbwenye kuntsi kwa nguwo yaciwiri+ kukhali na mbuto inacemerwa Yakucena Kakamwe.+  Mwenemu mukhali na combo ca ouro cakupisira insenso,+ pontho mukhali na bokosi ya cibverano+ yakuti yonsene ikhadamala kukhwazwa ouro,+ mʼbokosi ineyi mukhali na khomitco ikulu ya ouro yakuti ikhali na mana.+ Mukhalimbo na ndodo ya Aroni, ire yakuti ikhadaphukira,+ pontho mukhali na matabwa*+ a cibverano;  pontho padzulu pa bokosi pakhali na akerubhi ambiri akuti maphapido awo akhaphimbira pa mbuto ikhaperekwa ntsembe+ toera kukhala pontho na uxamwali na Mulungu. Mbwenye uno nee ndi ndzidzi toera kufokotoza pinthu pyenepi cibodzi na cibodzi.  Pidamala kucitwa pinthu pyenepi munjira ineyi, anyantsembe akhapita mwakukhonda phonya mu mbuto yakutoma ya tabhernakulo toera kuphata mabasa aulambiri;+  mbwenye mu mbuto yaciwiri, basi ene nyantsembe wankulu ndiye akhapitamo kabodzi pa caka,+ iye akhafunika kukwata ciropa+ cakuti mbadacipereka thangwi ya iye,+ pontho thangwi ya madawo akuti mbumba+ aacita mwakukhonda dziwa.  Natenepa, nzimu wakucena wapangiza pakweca kuti nkhabepo adapangizwa njira yakuenda ku mbuto yakucena mu ndzidzi wakuti tabhernakulo yakutoma ikhalipo.+  Tabhernakulo ineyi ndi cipangizo ca mu ndzidzi uno.+ Mwakubverana na masasanyiro anewa, isaperekwa miyoni na ntsembe.+ Mbwenye pyenepi nkhabe kwanisa kucenesa mwakukwana cikumbuntima ca munthu analambira Mulungu.+ 10  Pinthu pyenepi basi ene pisaphataniza pyakudya, pyakumwa na misambo yakusiyana-siyana yakucenesa anthu na pinthu.*+ Pinthu pyenepi pikhaphembwa na mwambo thangwi ya manungo,+ pontho pikhafunika kucitwa mpaka pa ndzidzi udakhazikiswa toera kusasanyira pinthu. 11  Mbwenye pidabwera Kristu ninga nyantsembe wankulu wa pinthu pyadidi piri na ife cincino, iye apita mu tabhernakulo ikulu na yadidi kakamwe, yakuti nee yacitwa na manja a anthu, pyenepi pisabveka kuti nee ndi ya pa dziko yapantsi. 12  Iye apita mu mbuto yakucena na ciropa cace,+ tayu na ciropa ca mabokho peno ca anangʼombe acimuna; iye apitamo kabodzi basi, mbatiombola* kwenda na kwenda.+ 13  Khala ciropa ca mabokho na ca ngʼombe,+ pabodzi na madotha a mwanangʼombe wacikazi akhawazirwa ale akuti akhali na midonthi, pikhacenesa manungo awo,+ 14  mphapo ndiye tani ciropa ca Kristu,+ wakuti atsogolerwa na nzimu wakucena wakwenda na kwenda mbaperekeka ekhene kuna Mulungu ninga munthu wakusowa midonthi? Ciropa cace cisacenesa pikumbuntima pyathu ku mabasa akufa+ toera tikwanise kulambira Mulungu wa mʼmaso.+ 15  Na thangwi ineyi, iye ndi muimiriri wa cibverano cipswa,+ toera ale adacemerwa atambire pikiro ya unthaka wakwenda na kwenda, thangwi iye afa ninga ciomboli+ toera kuasudzula mʼmadawo adacita iwo pikhali iwo mu cibverano cakale.+ 16  Thangwi pangakhazikiswa cibverano na Mulungu, pisafunika kuti munthu adaimirira cibverano ceneci afe, 17  thangwi cibverano cisaphata basa munthu angafa, ico nkhabe kuphata basa khala munthu adaciimirira aciri mʼmaso. 18  Munjira ibodzi ene, cibverano cakutoma nee cakhazikiswa* mwakukhonda kuphatisira ciropa. 19  Thangwi Mose pidamala iye kudziwisa mitemo yonsene ya Mwambo kuna mbumba yonsene, akwata ciropa ca anangʼombe acimuna na ca mabokho, pabodzi na madzi, akwatambo maweya akufuira kakamwe a bira mbaamangirira pa matsandzo a muti wa isopo, awazira bukhu* na mbumba yonsene, 20  mbalonga: “Ici ndi ciropa ca cibverano, cibverano cidakupangani Mulungu toera mucikoye.”+ 21  Munjira ibodzi ene, iye awazirambo ciropa tabhernakulo na pyombo pyonsene pinaphatisirwa mʼbasa yaulambiri.*+ 22  Inde, mwakubverana na Mwambo, pinthu pizinji kakamwe pisaceneswa na ciropa,+ pontho pangakhonda kucuciswa ciropa, anthu nkhabe kulekererwa madawo awo.+ 23  Na thangwi ineyi, pikhafunika kuti pinthu pyapantsi pano pyakuti ndi cipangizo+ ca pinthu pyakudzulu, piceneswe munjira ineyi,+ mbwenye pinthu pyakudzulu pisaceneswa na ntsembe zadidi kakamwe kupiringana ntsembe zenezi. 24  Thangwi Kristu nee apita mu mbuto yakucena idacitwa na manja a anthu,+ yakuti ndi cipangizo ca mbuto yandimomwene,+ mbwenye iye apita kudzulu,+ cincino iye asaonekera pamaso pa Mulungu thangwi ya ife.+ 25  Pyenepi nee pyacitwa toera iye aperekeke kazinji kene, ninga pikhacita nyantsembe wankulu pa caka+ mu ndzidzi ukhapita iye mu mbuto yakucena na ciropa cakuti nee ndi cace. 26  Mbapidakhala tenepo, iye akhafunika kuona nyatwa kazinji kene kubulukira pa ndzidzi udacitwa dziko. Mbwenye cincino, kunkhomo kwa midzidzi ino,* iye aonekera kabodzi basi, toera afudze madawo thangwi yakuperekeka kwace ninga ntsembe.+ 27  Ninga anthu akuti asadikhira kufa kabodzi basi, mbwenye buluka penepo anadzatongwa, 28  tenepambo Kristu aperekwa kabodzi basi toera abuluse madawo a anthu azinji;+ mbwenye angadzaonekera kaciwiri nee ndi toera kubulusa* madawo, pontho iye anadzaoniwa na ale ananʼdikhira na cifuno cikulu toera kupulumuswa.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “basa yakucena.”
Peno: “miyala ya matabwa.”
Fala na Fala: “ubatizo wakusiyana-siyana.”
Peno: “mbatisudzula.”
Fala na Fala: “nee catoma kuphata basa.”
Peno: “mpukutu.”
Fala na Fala: “mʼbasa yakucena.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “kutsalakana.”