Tsamba Kuna Ahebheri 8:1-13

  • Tabhernakulo ikhaimirira pinthu pyakudzulu (1-6)

  • Kusiyana kwa cibverano cakale na cipswa (7-13)

8  Cinthu cakufunika kakamwe mu pinthu pinalonga ife ndi ici: Ife tiri na nyantsembe wankulu ninga unoyu,+ pontho iye akhala pantsi kudzulu, kukhundu yamadyo ya mpando waumambo wa Mulungu wankulu.+  Iye ndi ntumiki wa pa mbuto yakucena+ na wa pa tabhernakulo* yandimomwene idamangwa na Yahova,* tayu na munthu.  Thangwi nyantsembe wankulu onsene asasankhulwa toera apereke miyoni na ntsembe; natenepa, iye akhafunikambo akhale na cinthu toera kucipereka.+  Mbidakhala kuti iye ali pa dziko yapantsi, nee mbadakhala nyantsembe,+ thangwi alipo kale anthu anapereka miyoni mwakubverana na Mwambo.  Basa inaphatwa na anthu anewa ndi cipangizo na nʼthundzi+ wa pinthu pyakudzulu.+ Pyenepi pyapangizwa mu ntemo udapereka Mulungu kuna Mose pikhafuna iye kumanga tabhernakulo: Thangwi iye alonga: “Cita mphole-mphole toera ucite pinthu pyonsene mwakubverana na pire pidapangizwa iwe paphiri.”+  Mbwenye cincino Yezu apaswa basa* yadidi kakamwe, thangwi iyembo ndi muimiriri+ wa cibverano cadidi kakamwe,+ cidacitwa mwakutawirika, mwakubverana na mapikiro adidi kakamwe.+  Khala cibverano cakutoma cikhali cakusowa madodo, nee mbapadafunikabve cibverano caciwiri.+  Thangwi iye asaona madodo pakati pa mbumba, angalonga kuti: “‘Onani! Ziri kufika ntsiku,’ alonga Yahova,* ‘zakuti ine ndinadzacita cibverano cipswa na dzindza ya Izraeli pabodzi na dzindza ya Yuda.  Nee cinadzakhala cibverano ninga cidacita ine na ambuyawo pa ntsiku idaaphata ine nkono toera kuabulusa mu dziko ya Ejitu,+ thangwi iwo nee apitiriza kubvera cibverano canga; natenepa, ine nee ndapitiriza kuatsalakana,’ alonga Yahova.* 10  “‘Thangwi ici ndi cibverano cinafuna kucita ine na mbumba ya Izraeli pakumala kwa ntsiku zenezi,’ alonga Yahova.* ‘Ine ndinadzaikha miyambo yanga mʼmanyerezero mwawo, pontho ndinadzailemba mʼmitima yawo.+ Ine ndinadzakhala Mulungu wawo, iwombo anadzakhala mbumba yanga.+ 11  “‘Pontho, iwo nee anadzapfundzisanabve unango na ndzace, peno mʼbale na mʼbale, mbalonga: “Dziwani Yahova!”* Thangwi onsene anadzandidziwa, kutomera wangʼono mpaka wankulu. 12  Thangwi ine ndinadzaalekerera macitiro awo akukhonda kulungama, pontho nee ndinadzakumbukabve madawo awo.’”+ 13  Pidalonga iye “cibverano cipswa,” iye acitisa kuti cakutoma cikhale cakusowa mphambvu.+ Mphapo khala ndi cakusowa mphambvu, pontho ciri kukhala cakale, ciri cifupi toera kufudzika.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “nsasa.”
Peno: “utumiki.”