Tsamba Kuna Ahebheri 7:1-28

  • Melekizedheki ndi mambo na nyantsembe wakusiyana na onsene (1-10)

  • Unyantsembe wa Kristu ndi ukulu kakamwe (11-28)

    • Kristu anakwanisa kupulumusa mwakukwana (25)

7  Thangwi Melekizedheki unoyu, mambo wa ku Salemu, nyantsembe wa Mulungu Wankulu Kakamwe, aenda kagumanikana na Abhrahamu wakuti akhabwerera buluka kakunda amambo, mbampasa nkhombo,+  Abhrahamu ampasa* khundu yacikhumi ya pinthu pyonsene pidatapata iye. Pakutoma dzina yace isabveka “Mambo Waulungami,” kusiyapo pyenepi, iye ndi mambo wa ku Salemu, pisabveka, “Mambo Wantendere.”  Nkhabepo padalembwa dzina ya babace, nee ya mai wace, nkhabe dziwika dzindza yace, nkhabe dziwika ntsiku idabalwa iye, nee idafa iye, mbwenye nakuti acitwa mwakulandana na Mwana wa Mulungu, iye asapitiriza ninga nyantsembe kwenda na kwenda.*+  Onani kuti munthu unoyu akhali wankulu, wakuti mbuyathu Abhrahamu ampasa phindi yacikhumi ya pinthu pyadidi pidatapata iye.+  Ndimomwene kuti mwakubverana na Mwambo, pakati pa ana a Levi,+ ale akhasankhulwa toera atumikire ninga anyantsembe, akhafunika kuphemba phindi yacikhumi kuna mbumba,+ yakuti ndi abale awo, maseze iwo ndi a dzindza ibodzi ene ya Abhrahamu.  Mbwenye munthu unoyu wakuti nee akhali wa dzindza ya Levi, atambira phindi yacikhumi idapaswa iye na Abhrahamu, pontho apasa nkhombo ule adacitirwa mapikiro.+  Anthu onsene asatawira kuti wangʼono asapaswa nkhombo na wankulu.  Alevi akhatambira phindi yacikhumi akhali anthu akuti mbadafa, mbwenye munthu unango adatambira phindi yacikhumi, ndi munthu wakuti asacitirwa umboni kuti iye asapitiriza na umaso.+  Pontho tinakwanisa kulonga kuti Levi, wakuti ndiye anatambira phindi yacikhumi, aperekambo phindi yacikhumi kubulukira mwa Abhrahamu, 10  thangwi pidaenda Melekizedheki kagumanikana na Abhrahamu, iye akhadzati kubalwa ninga mwana wa dzindza ya mbuyace.+ 11  Unyantsembe wa dzindza ya Levi+ ukhali khundu ya Mwambo wa Mose udaperekwa kuna Aizraeli. Khala anyantsembe anewa mbadakwanisa kuphedza anthu toera kukhala akusowa madawo, mphapo thangwi yanji mbadafunika nyantsembe unango ninga Melekizedheki,+ tayu ninga Aroni? 12  Thangwi basa ya unyantsembe ingacinjwa, pisafunikambo kucinja Mwambo.+ 13  Thangwi munthu analongwa mu pinthu pyenepi ndi wa dzindza inango, yakuti nee munthu mʼbodzi wa dzindza ineyi atumikira pa guwa ya ntsembe.+ 14  Tonsene tisadziwa mwadidi kuti Mbuyathu abalwa mu dzindza ya Yuda,+ mbwenye Mose nee alonga cinthu cinapangiza kuti anyantsembe mbadabalwa mu dzindza ineyi. 15  Pontho pyenepi pisaoneka pakweca kakamwe, thangwi alipo nyantsembe+ unango ninga Melekizedheki,+ 16  wakuti adzakhala nyantsembe, tayu thangwi yakubalwa mu dzindza ninga pinaphemba Mwambo, mbwenye thangwi iye ali na mphambvu ya umaso wakukhonda kufudzika.+ 17  Thangwi ya iye, waperekwa umboni kuti: “Iwe ndiwe nyantsembe wakwenda na kwenda ninga Melekizedheki.”+ 18  Natenepa, ntemo wakale wabuluswa thangwi ndi wakufewa, pontho nee unakwanisa kutiphedza.+ 19  Thangwi Mwambo nee walungamisa cinthu,+ mbwenye Mulungu apereka cidikhiro cadidi kakamwe+ cakuti cinakwanisa kulungamisa pinthu pyonsene; pontho na cidikhiro ceneci, ife tisakwanisa kufendedzera Mulungu.+ 20  Pyenepi nee pyacitwa mwakukhonda kudumbira, 21  (thangwi mwandimomwene alipo anthu adakhala anyantsembe mwakukhonda kucitirwa dumbiro, mbwenye unoyu akhala nyantsembe kubulukira mu dumbiro idacitwa thangwi ya iye, idacitwa na Ule adalonga kuti: “Yahova* adumbira, pontho iye nkhabe kudzacinja manyerezero ace:* ‘Iwe ndiwe nyantsembe wakwenda na kwenda’”),+ 22  natenepa, Yezu adzakhala cinyindiro ca cibverano cadidi kakamwe.+ 23  Kusiyapo pyenepi, pakhafunika anthu azinji toera apite pa mbuto ya nyantsembe,+ thangwi kufa kukhaapingiza toera apitirize kutumikira ninga anyantsembe, 24  mbwenye nakuti iye asapitiriza kukhala mʼmaso kwenda na kwenda,+ nkhabe munthu anafuna kupita pa mbuto yace ninga nyantsembe. 25  Natenepa, iye anakwanisambo kupulumusa mwakukwana ale anafendedzera Mulungu mu dzina yace, thangwi ndzidzi onsene iye ali mʼmaso toera kuabvunulira.+ 26  Thangwi mphyakuthema kwa ife kukhala na nyantsembe wankulu ninga unoyu: Wakukhulupirika, wakusowa mulando, wakusowa midonthi,+ wakusiyana na anyakudawa, wakuti akwizwa kudzulu kakamwe.+ 27  Mwakusiyana na anyantsembe akulu anewa, iye nee asafunika kupereka ntsembe ntsiku zonsene,+ pakutoma thangwi ya madawo ace, buluka penepo thangwi ya madawo a mbumba;+ thangwi iye acita pyenepi kabodzi basi mudaperekeka iye ninga ntsembe, pontho ntsembe yace inaphedza anthu kwenda na kwenda.+ 28  Thangwi Mwambo usasankhula anthu akufewa+ toera akhale anyantsembe akulu, mbwenye dumbiro idacitwa+ pakumala kukhazikiswa kwa Mwambo, isasankhula Mwana, ule adalungamiswa+ kwenda na kwenda.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “anʼgawira.”
Peno: “ndzidzi onsene.”
Fala na Fala: “nee anadzatsumbikika.”