Tsamba Kuna Ahebheri 5:1-14

  • Yezu ndi nkulu kakamwe kupiringana anthu adatumikira ninga anyantsembe akulu (1-10)

    • Ninga Melekizedheki (6, 10)

    • Apfundza kukhala wakubvera kubulukira mu nyatwa (8)

    • Apaswa basa yakupereka cipulumuso cakwenda na kwenda (9)

  • Cenjezo thangwi yakukhala akukhonda kola mwauzimu (11-14)

5  Thangwi nyantsembe wankulu onsene anasankhulwa pakati pa anthu asankhulwa toera kuphedza anthu mʼmabasa a Mulungu,+ kuti apereke miyoni na ntsembe thangwi ya madawo.+  Iye anakwanisa kutsalakana mwadidi* ale akuti nkhabe cidziwiso na ale anacita madodo,* thangwi iye asathimbanambo na kufewa kwace,*  na thangwi ineyi, iye asafunika kupereka ntsembe thangwi ya madawo ace ninga pinacita iye thangwi ya madawo a mbumba.+  Nkhabe munthu anasankhulika ekhene toera atambire cilemedzo ceneci, mbwenye basi ene angasankhulwa na Mulungu, ninga mudasankhulwa Aroni.+  Munjira ibodzi ene, Kristu nee apasika mbiri ekhene+ mbakhala nyantsembe wankulu, mbwenye apaswa mbiri na Ule adampanga kuti: “Iwe ndiwe mwananga, lero ine ndadzakhala babako.”+  Ninga pinalonga iye pontho pa khundu inango kuti: “Iwe ndiwe nyantsembe wakwenda na kwenda ninga Melekizedheki.”+  Pikhali iye pa dziko yapantsi,* Kristu acita maphembero akudembetera na akuphemba pinthu kuna Ule wakuti mbadakwanisa kumpulumusa mu kufa. Iye acita maphembero anewa mwakugaluza mbagwisa misozi,+ pontho maphembero ace abviwa thangwi yakugopa kwace Mulungu.  Maseze iye akhali mwana wa Mulungu, apfundza kukhala wakubvera kubulukira mu nyatwa zidaona iye.+  Pontho, pidamala iye kuoniwa kuti athema kakamwe,+ adzapaswa basa yakupereka cipulumuso cakwenda na kwenda kuna onsene anambvera,+ 10  thangwi iye asankhulwa na Mulungu toera akhale nyantsembe wankulu ninga Melekizedheki.+ 11  Ife tiri na pizinji toera kulonga thangwi ya iye, mbwenye pisanentsa kupifokotoza, thangwi imwe mwadzakhala anthu akudembuka kubvesesa. 12  Thangwi maseze pa ndzidzi uno* mbamudakwanisa kukhala apfundzisi, imwe musafuna pontho munthu toera akupfundziseni kubulukira pakutoma pipfundziso pyakutoma+ pya mafala a Mulungu, pontho imwe mwabwerera nduli mbamufuna pontho nkaka, tayu cakudya cakuuma.* 13  Thangwi munthu anapitiriza kumwa nkaka, nkhabe kudziwa mafala aulungami, thangwi iye ndi mwanangʼono.+ 14  Mbwenye cakudya cakuuma* ndi ca anthu akukola mwauzimu, ale akuti thangwi yakuphatisira luso yawo yakudzindikira,* apfundza kusiyanisa cinthu cadidi na cakuipa.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “mwakukoma ntima; mwakukhurudzika.”
Peno: “anakhonda kubvera.”
Peno: “iye asadodomambo.”
Peno: “Pikhali iye ninga munthu pa dziko yapantsi.”
Fala na Fala: “mwakubverana na ndzidzi.”
Peno: “cakutafuna.”
Peno: “cakutafuna.”
Peno: “yakubvesesa.”