Tsamba Kuna Ahebheri 4:1-16

  • Ngozwi yakukhonda kupita mu mbuto idakhunganya Mulungu toera kupuma (1-10)

  • Kuwangiswa toera kupita mu mbuto idakhunganya Mulungu toera kupuma (11-13)

    • Mafala a Mulungu ndi a mʼmaso (12)

  • Yezu ndi nyantsembe wankulu kakamwe (14-16)

4  Natenepa, nakuti iciripo pikiro toera kupita mu mbuto idakhunganya iye toera kupuma, citani mphole-mphole toera pakati panu pakhonde kuoneka munthu wakuti anaoniwa kukhala wakukhonda thema toera kupitamo.+  Thangwi ife tamwazirwambo mphangwa zadidi ninga mudamwazirwa iwo;+ mbwenye mphangwa zidabva iwo nee zaaphedza, thangwi iwo nee akhali akuphatana mu cikhulupiro na ale akuti mwandimomwene azibvesera.  Thangwi ife akuti tiri na cikhulupiro, tisapita mu mbuto idakhunganya iye toera kupuma, ire idalonga iye kuti: “Natenepa, ine ndadumbira mu ukali wanga kuti: ‘Iwo nkhabe kudzapita mu mbuto idakhunganya ine toera kupuma,’”+ maseze iye akhadamalisa kale mabasace kubulukira pa ndzidzi udacitwa dziko.+  Thangwi pa khundu inango ya Malemba, iye alonga mafala awa thangwi ya ntsiku yacinomwe: “Mulungu apuma pa ntsiku yacinomwe, pidamala iye kuphata mabasace onsene,”+  pontho iye alongambo kuti: “Iwo nkhabe kudzapita mu mbuto idakhunganya ine toera kupuma.”+  Natenepa, nakuti aciripo anthu anango toera kupitamo, pontho ale adamwazirwa mphangwa zadidi pakutoma nee apitamo thangwi yakukhonda kubvera kwawo,+  iye asankhula pontho ntsiku inango pidalonga iye fala yakuti “Lero” mu salmo ya Dhavidhi, pidapita ndzidzi uzinji kakamwe, ninga mudalongwa ipyo kale mu tsamba ino kuti: “Lero, imwe mungabvesera fala yace, lekani kuumisa mitima yanu.”+  Thangwi, mbidakhala kuti Yoswa+ aatsogolera toera kupita mu mbuto yakupuma, patsogolo pace Mulungu nee mbadalonga pontho pya ntsiku inango.  Natenepa, kuna mbumba ya Mulungu, iciripo ntsiku ya Sabudu toera kupuma.+ 10  Thangwi munthu adapita mu mbuto idakhunganya Mulungu toera kupuma, iye apumambo mʼmabasace, ninga Mulungu apuma pidamala iye kuphata mabasace.+ 11  Natenepa, tendeni ticite pyonsene pinakwanisa ife toera tipite mu mbuto ineyi yakupuma, toera akhonde kuoneka munthu anafuna kugwa mʼmakhaliro mabodzi ene akukhonda bvera.+ 12  Thangwi mafala a Mulungu ndi a mʼmaso na amphambvu,+ pontho ndi akutwa kakamwe kupiringana supada yakuceka uku na uku.+ Asapita nkati kakamwe mwa munthu mpaka kusiyanisa piri kunja kwa munthu* na piri nkati mwa munthu,* pontho iwo asapita nkati mwa mphindo na mʼmafuta a mʼmagogodo a munthu, mbakwanisa kupangiza manyerezero a munthu na pifuno pya muntima mwace. 13  Nkhabepo munthu peno cinthu cidacitwa cakuti ndi cakubisika pamaso pace,+ mbwenye pinthu pyonsene piri pakweca, mbapioniwa na ule wakuti ife tinadzatawirira pamaso pace.+ 14  Natenepa, nakuti ife tiri na nyantsembe wankulu kakamwe adakwira kudzulu, wakuti ndi Yezu Mwana wa Mulungu,+ tendeni tipitirize kulonga pakweca cikhulupiro cathu mwa iye.+ 15  Thangwi ife nee tiri na nyantsembe wankulu wakuti nee anakwanisa kutibvera ntsisi thangwi yakufewa kwathu,+ mbwenye tiri na nyantsembe wankulu wakuti ayeserwa mʼmakhundu onsene ninga ife, mbwenye iye apitiriza kukhala wakusowa madawo.+ 16  Natenepa, tendeni tifendedzere ku mpando waumambo wa Mulungu, wakuti asapangiza kukoma ntima kukulu; tiphembere kuna iye na cinyindiro*+ toera atibvere ntsisi, pontho apangize kukoma ntima kukulu kuna ife toera atiphedze pa ndzidzi wakuthema.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “umaso.”
Fala na Fala: “nzimu.” Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “ufulu wakulonga.”