Tsamba Kuna Ahebheri 13:1-25

  • Macenjezo na mwanyikiro wakumalisa (1-25)

    • Lekani kuduwala kutambira alendo (2)

    • Banja isafunika kukhala yakulemedzeka (4)

    • Bverani ale anatsogolera (7, 17)

    • Tipereke ntsembe yakusimba nayo Mulungu (15, 16)

13  Pitirizani kupangiza ufuni kuna abale.+  Lekani kuduwala kutambira alendo,*+ thangwi yakucita pyenepi, anango mwakukhonda dziwa atambira aanju.+  Kumbukani ale akuti ali nkaidi,*+ ninga kuti muli pabodzi na iwo.+ Kumbukanimbo ale anathabuswa, thangwi imwembo muciri na manungo aunyama.*  Banja isafunika kukhala yakulemedzeka pamaso pa anthu onsene, pontho bonde ya anyakumanga banja isafunika kukhala yakucena,*+ thangwi Mulungu anadzatonga anthu anacita ulukwali* na upombo.+  Mu umaso wanu, khalani anthu akukhonda kufuna kakamwe kobiri,+ mbwenye mukomerwe* na pinthu piri na imwe.+ Thangwi iye alonga: “Ine cipo ndinadzakusiya, pontho cipo ndinadzakuthawa.”*+  Toera tikhale na cipapo kakamwe, mbatilonga kuti: “Yahova* ndiye anandiphedza; nee ndinadzagopa. Kodi munthu anandicitanji?”+  Kumbukani ale anatsogolera pakati panu,+ ale adakupangani mafala a Mulungu, pontho, pakuona makhaliro awo adidi, towezerani cikhulupiro cawo.+  Yezu Kristu ndi mʼbodzi ene dzulo, lero, mpaka kwenda na kwenda.  Lekani kupeuswa na pipfundziso pyakusiyana-siyana pyakuti nkhabe kubverana na pidapfundziswa ife, thangwi mphyadidi kakamwe kuti ntima uwangiswe na kukoma ntima kukulu kwa Mulungu, kupiringana kuwangiswa na pyakudya,* pyakuti nkhabe kuphedza ale anapitowezera.+ 10  Ife tiri na guwa ya ntsembe yakuti ale anatumikira pa tabhernakulo* nkhabe ufulu wakudya pinaperekwa pa guwa ineyi.+ 11  Thangwi ciropa ca pinyama, nyantsembe wankulu akhacikwata mbapita naco mu mbuto yakucena ninga ntsembe toera kulekererwa madawo, mbwenye manungo a pinyama akhapiswa kunja, kutali na misasa ya mbumba.+ 12  Na thangwi ineyi, Yezu aonambo nyatwa kunja kwa nsuwo ukulu wa nzinda,+ toera acenese mbumba na ciropa cace.+ 13  Natenepa, tendeni kuna iye kunja kwa misasa, mbatipirira kupwazwa ninga mudapwazwa iye,+ 14  thangwi pano ife nkhabe nzinda wakuti unapitiriza, mbwenye tisasaka na ntima onsene nzinda unafuna kudza.+ 15  Kubulukira mwa iye, ndzidzi onsene tendeni tisimbe Mulungu.+ Pyenepi ndi ninga ntsembe inapereka ife kuna Mulungu, yakuti ndi misapo ya milomo yathu,+ inadziwisa pakweca dzina yace.+ 16  Kusiyapo pyenepi, lekani kuduwala kucita pinthu pyadidi, mbamupasambo anango pinthu piri na imwe,+ thangwi Mulungu asakomerwa na ntsembe zenezi.+ 17  Bverani ale anatsogolera pakati panu,+ mbamutawira na ntima onsene citsogolero cawo,+ thangwi iwo asakuonerani* ninga kuti anadzatawirira mulando.+ Mungacita pyenepi, iwo anaphata basa yawo mwakukomerwa, tayu mwakudungunya, thangwi pyenepi mbapidabweresa nyatwa kuna imwe. 18  Pitirizani kuticitira phembero, thangwi ife tisanyindira kuti tiri na cikumbuntima cadidi,* pontho tisafuna kupangiza makhaliro akulungama mu pinthu pyonsene.*+ 19  Mbwenye makamaka ndisakudembeterani kuti mucite phembero toera ndibwerere kuna imwe mwakukhonda dembuka. 20  Ine ndisaphembera toera Mulungu wantendere, ule wakuti kubulukira mu ciropa ca cibverano cakwenda na kwenda, alamusa muli akufa Mbuyathu Yezu nkumbizi wankulu wa mabira,+ 21  akupaseni pinthu pyadidi pyonsene pinafuna imwe toera mucite pinafuna iye, toera kubulukira mwa Yezu Kristu, iye acite mwa ife pire pyakuti ndi pyadidi pamaso pace; pontho iye mbapaswe mbiri kwenda na kwenda. Ameni. 22  Abale, cincino ine ndisakudembeterani toera mubvesere mwakupirira mafala awa aciwangiso, thangwi ine ndakulemberani tsamba yakuti iri na mafala akucepa. 23  Ndisafuna mudziwe kuti mʼbale wathu Timoti abuluswa nkaidi. Angafika cincino, ndinabwera pabodzi na iye kudzakuonani. 24  Perekani mwanyikiro wanga kuna onsene anatsogolera pakati panu, pabodzi na anthu onsene akucena. Abale a ku Italya+ akupereka mwanyikiro kuna imwe. 25  Mulungu mbapangize kukoma ntima kwace kukulu kuna imwe monsene.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “kupangiza kukoma ntima kuna anthu akuti nee musaadziwa.”
Fala na Fala: “ale adamangwa na maunyolo; ale ali mʼmaunyolo.”
Munjira inango: “ninga kuti muli kuthabuka pabodzi na iwo.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango, “Ulukwali.”
Peno: “yakusowa midonthi.”
Peno: “mukwane.”
Peno: “kukupasira nkhodolo.”
Pisabveka, mitemo ya pyakudya.
Peno: “templo.”
Peno: “asaonera umaso wanu.”
Peno: “cakucena.”
Peno: “kucita pinthu pyonsene mwakukhulupirika.”