Tsamba Kuna Ahebheri 12:1-29

  • Yezu ndi Ntsogoleri wa cikhulupiro cathu (1-3)

    • Nsoka ukulu wa amboni (1)

  • Leka kupwaza kulanga kwa Yahova (4-11)

  • Lungamisani njira zinafamba imwe na manyalo anu (12-17)

  • Kufendedzera Yerusalemu wakudzulu (18-29)

12  Natenepa, nakuti tazungulirwa na nsoka ukulu wa* amboni, tisafunikambo kusiya pinthu pyonsene pyakulemera na madawo akuti asatimanga mwakukhonda nentsa,+ pontho tendeni tithamange mwakupirira pa mapika adaikhwa patsogolo pathu;+  ticite pyenepi munayangʼanisisa ife Yezu Ntsogoleri wa cikhulupiro cathu, wakuti asatiphedza toera tikhale na cikhulupiro cakukwana.+ Thangwi ya kutsandzaya kudaikhwa patsogolo pace, iye apirira pamuti wakusikimizira,* apwaza manyadzo, pontho cincino iye akhala pantsi kukhundu yamadyo ya mpando waumambo wa Mulungu.+  Mwandimomwene, nyerezerani mwadidi ule adapirira mafala mazinji akuipa adalongwa na anyakudawa,+ akuti munjira ineyi, akhacita pinthu pyakuti nee mbapidaaphedza. Citani pyenepi toera mukhonde kuneta, nee kubwerera nduli.*+  Mu nkhondo inamenya imwe toera kukunda madawo anewa, imwe mudzati kupirira mpaka kubuluka ciropa canu.  Pontho mwaduwaliratu cenjezo inaperekwa kuna imwe ninga ana: “Mwananga, leka kupwaza kulanga kwa Yahova,* pontho leka kufewa manungo* iye angakusandika;  thangwi Yahova* asalanga ale anafuna iye; mwandimomwene, iye asakwapula* munthu anatambira iye ninga mwanace.”+  Imwe musafunika kupirira, thangwi ineyi ndi njira ibodzi yakulangwa* kwanu. Mulungu asakutsalakanani ninga anace.+ Kodi ndi mwana upi wakuti nkhabe kulangwa na babace?+  Mbwenye khala monsene nee musalangwa munjira ineyi, simwe anace andimomwene tayu, mbwenye ndimwe ana akunjira.*  Kusiyapo pyenepi, ababathu aunyama akhatilanga; ngakhale tenepo, ife tikhaalemedza. Mphapo nee tisafunikambo kubvera na ntima onsene Babathu wakudzulu* toera tikhale na umaso?+ 10  Thangwi iwo atilanga mu ndzidzi wakucepa mwakubverana na pikhaona iwo kuti mphyadidi, mbwenye iye asacita pyenepi toera atiphedze kuti tikhale akucena ninga iye.+ 11  Mwandimomwene, ife nee tisakomerwa mu ndzidzi unalangwa ife, mbwenye tisabva kupha;* ngakhale tenepo, kuna ale anatawira kupfundziswa nako, mukupita kwa ndzidzi kulangwa kweneku kusabala nsapo wantendere mwakubverana na ulungami. 12  Natenepa, wangisani manja akusowaHS-.15mphambvu na mabondo adagoboka,*+ 13  pontho pitirizani kulungamisa njira zinafamba imwe na manyalo anu,+ toera nyakulamala akhonde kutekera, mbwenye toera awange. 14  Sakani kukhala muntendere na anthu onsene,+ mbamukhala na umaso wakucena+ wakuti munthu angakhonda kukhala nawo, nkhabe kudzaona Mbuya. 15  Citani mphole-mphole toera akhonde kuoneka munthu wakuti analuza kukoma ntima kukulu kwa Mulungu, toera pakati panu pakhonde kuphukira ntcitci wakuipa wakuti unabweresa nyatwa mbupswipisa anthu azinji;+ 16  pontho citani mphole-mphole toera pakati panu pakhonde kuoneka munthu anacita ulukwali,* nee munthu anakhonda kulemedza pinthu pya Mulungu,* ninga pidacita Izau, wakuti agulisa ufulu* wace ninga mwana wautombo* toera apaswe mbale ibodzi basi ya cakudya.+ 17  Thangwi imwe musadziwa kuti mukupita kwa ndzidzi, pikhafuna iye kutambira nkhombo, iye akhonderwa; maseze ayesera kakamwe mbalira+ toera kucinja cisankhulo cidacita babace, nkhabe cidakwanisa iye. 18  Thangwi imwe nee mwafendedzera phiri yakuti munakwanisa kuikhuya,+ yakugaka moto,+ yakuti iri na khole yakupswipa, cidima cikulu na condzi,+ 19  pontho nee mwafendedzera phiri yakuti pabveka kulira kwa tuluka,+ fala+ idabuluka kudzulu mbilonga kuna mbumba, yakuti mbumba pidaibva iwo, yadembetera Mose toera fala ikhonde kulonga pontho cinthu cinango kuna iwo.+ 20  Thangwi iwo akhacimwana kupirira ntemo wakuti: “Na cinyama cene cingakhuya* phiri, cisafunika kuponyerwa miyala mpaka kufa.”+ 21  Pontho, pinthu pidaona iwo penepo pikhali pyakugopesa kakamwe, mbapicitisa Mose kulonga kuti: “Ine ndiri kutetemera thangwi yakugopa.”+ 22  Mbwenye imwe mwafendedzera Phiri ya Sioni+ na nzinda wa Mulungu wa mʼmaso, wakuti ndi Yerusalemu wakudzulu,+ kweneko kuli na pikwi na pikwi pya aanju 23  pa nsonkhano wawo ukulu.+ Pontho kuli na mpingo wa ana autombo* akuti madzina awo alembwa kudzulu, kuli na Mulungu wakuti ndi ntongi wa onsene,+ pontho kulimbo na umaso wauzimu+ wa anyakulungama adamala kulungamiswa kale,+ 24  pontho kuli na Yezu wakuti ndi muimiriri+ wa cibverano cipswa,+ na ciropa cidatiwazira iye, cakuti cisalonga mwadidi kakamwe kupiringana ciropa ca Abheli.+ 25  Citani mphole-mphole toera mukhonde kukhala anthu akukhonda kubvesera* ule analonga. Thangwi khala ale adakhonda kubvesera ule akhapereka cenjezo ya Mulungu pa dziko yapantsi nee apulumuka, ifembo nee tinapulumuka tingasiya kubvesera fala ya ule analonga bulukira kudzulu.+ 26  Pa ndzidzi unoyu fala yace yatekenyesa dziko yapantsi,+ mbwenye cincino iye asapikira: “Pontho ine ndinadzatekenyesa dziko yapantsi na kudzulu kwene.”+ 27  Fala yakuti “pontho” isapangiza kubuluswa kwa pinthu pinafuna kudzatekenyeswa, pyakuti nee pyacitwa na Mulungu, toera pipitirize pinthu pyakuti nkhabe kudzatekenyeswa. 28  Nakuti tinadzatambira Umambo wakuti nkhabe kudzatekenyeswa, tendeni tipitirize kutambira kukoma ntima kukulu, kwakuti kunatiphedza toera kutumikira Mulungu munjira yakutawirika, ticite pyenepi mwakugopa Mulungu na mwacilemedzo cikulu. 29  Thangwi Mulungu wathu ndi ninga malirimi a moto wakufudza.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “khole ikulu ya.”
Peno: “nee kufewa manungo.”
Peno: “kubwerera nduli.”
Peno: “asatcunyusa.”
Peno: “yakupfundziswa.”
Peno: “ana akudza.”
Peno: “Baba wa umaso wathu wauzimu.”
Peno: “tisatsukwala.”
Peno: “adaneta.”
Peno: “wakutoma.”
Peno: “ukulu.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango, “Ulukwali.”
Fala na Fala: “pinthu pyakucena.”
Peno: “cingagwentsa.”
Peno: “akutoma.”
Peno: “akupwaza.”