Tsamba Kuna Ahebheri 11:1-40

  • Cikhulupiro ninji (1, 2)

  • Anthu adapangiza cikhulupiro (3-40)

    • Mwakusowa cikhulupiro nkhabe kwanisika kukomeresa Mulungu (6)

11  Cikhulupiro ndi cidikhiro cakunyindirika ca pinthu pinadikhirwa,+ cipangizo* cakuti pinthu pinakhonda kuoneka na maso mwandimomwene piripo.  Thangwi ya cikhulupiro, anthu a midzidzi yakale atambira umboni wakuti Mulungu akhakomerwa na iwo.  Thangwi ya cikhulupiro, ife tisabvesesa kuti pinthu piri kudzulu na pa dziko yapantsi pyakhazikiswa kubulukira mu fala ya Mulungu; natenepa, pinthu pyakuoneka pyacitwa kubulukira mu pinthu pyakukhonda kuoneka.  Thangwi ya cikhulupiro, Abheli apereka kuna Mulungu ntsembe ya ntengo ukulu kakamwe kupiringana ntsembe ya Kaini.+ Thangwi ya cikhulupiro ceneci, iye atambira umboni wakuti akhali wakulungama, thangwi Mulungu akomerwa na* miyoni yace.+ Thangwi ya cikhulupiro cace, iye asapitiriza kulonga,+ maseze iye afa.  Thangwi ya cikhulupiro, Enoki+ athukuswa na Mulungu toera akhonde kufa mwakuthabuka, pontho nkhabe kudaoneka iye, thangwi Mulungu akhadanʼthukusa;+ thangwi mbadzati kuthukuswa, iye atambira umboni wakuti akhadakomeresa Mulungu.  Kusiyapo pyenepi, munthu angasowa cikhulupiro nee anakwanisa kukomeresa Mulungu, thangwi munthu anafendedzera Mulungu asafunika kukhulupira kuti iye alipo, pontho asapasa nkhombo ale anansaka na ntima onsene.+  Thangwi ya cikhulupiro, Nowa+ pidamala iye kutambira cenjezo ya Mulungu thangwi ya pinthu pyakuti nee pikhaoneka,+ iye apangiza kugopa Mulungu mbamanga arka+ toera kupulumusa anthu a panyumba pace; pontho thangwi ya cikhulupiro cace, iye akonesa* dziko+ mbakhala nyakutambira unthaka waulungami unabulukira mu cikhulupiro.  Thangwi ya cikhulupiro, Abhrahamu+ pidacemerwa iye na Mulungu, abvera, mbaenda ku mbuto ikhafuna iye kutambira ninga unthaka; iye abuluka mbaenda, maseze nee akhadziwako kukhaenda iye.+  Thangwi ya cikhulupiro iye akhala ninga mulendo mu dziko yakupikirwa,+ mbakhala mʼmisasa+ na Izaki pabodzi na Yakobe, ale akuti mbadatambirambo unthaka wa pikiro ibodzi ene pabodzi na iye.+ 10  Thangwi iye akhadikhira nzinda wakukumbirwa mwadidi, wakuti nyakuutanda na nyakuumanga ndi Mulungu.+ 11  Pontho thangwi ya cikhulupiro, Sara apaswa mphambvu toera kubala mwana* maseze iye akhadapiringana ndzidzi wakubala,+ thangwi akhaona kuti ule adacita pikiro ineyi ndi wakukhulupirika.* 12  Na thangwi ineyi, kubulukira mwa mamuna mʼbodzi wakuti manungo ace akhali ninga akufa,+ abalwa ana+ azinji ninga nyenyezi zakudzulu, akukhonda kulengeseka ninga matcetca a nʼkhundu-nʼkhundu mwa bara.+ 13  Anthu anewa onsene afa mwakukhulupirika, maseze nee atambira pinthu pidapikirwa iwo;+ mbwenye apiona nakutali,+ apitawira mwakutsandzaya, mbalonga pakweca kuti iwo akhali alendo akuti mbadakhala mu ndzidzi wakucepa mu dziko ineyi. 14  Ale analonga munjira ineyi, asapangiza kuti ali kusaka mwaphinga mbuto yawo ene toera akhale. 15  Mbidakhala kuti iwo apitiriza kunyerezera mbuto idasiya iwo,+ mbadakwanisa kubwerera. 16  Mbwenye undimomwene ndi wakuti anthu anewa akhawangisira toera kugumana mbuto yadidi kakamwe, yakuti ndi yakudzulu. Na thangwi ineyi, Mulungu nkhabe kukhala na manyadzo angacemerwa Mulungu wawo,+ thangwi iye aakhunganyira nzinda.+ 17  Thangwi ya cikhulupiro, Abhrahamu pidayeserwa iye+ na Mulungu, pikhali ninga apereka kale Izaki ninga ntsembe. Natenepa, mamuna wakuti akhadatambira mapikiro, mwakutsandzaya akhali dzololo toera kupereka mwanace mʼbodzi ekha,+ 18  maseze iye akhadapangwa kuti: “Anafuna kucemerwa dzindza* yako anabulukira kuna Izaki.”+ 19  Mbwenye iye anyerezera kuti Mulungu mbadakwanisa kulamusa mwanace muli akufa; natenepa, iye antambira ninga wakulamuswa muli akufa; pyenepi pyapangiza pinthu pikhafuna kudzacitika kutsogolo.+ 20  Pontho thangwi ya cikhulupiro, Izaki apasa nkhombo Yakobe+ na Izau,+ mbaapanga pikhafuna kucitika kutsogolo. 21  Thangwi ya cikhulupiro, Yakobe pikhali iye cifupi toera kufa,+ apasa nkhombo mʼbodzi na mʼbodzi wa ana amuna a Zuze,+ pontho atsamira pa ntsonga ya ndodo yace mbalambira Mulungu.+ 22  Thangwi ya cikhulupiro, Zuze pikhali iye kunkhomo kwa umaso wace, alonga kuti Aizraeli mbadabuluka mu Ejitu, pontho iye aapasa pitsogolero* thangwi ya pikhafunika iwo kucita na magogodo ace.+ 23  Thangwi ya cikhulupiro, Mose abiswa na anyakubalace mʼmiyezi mitatu pidamala iye kubalwa,+ thangwi iwo aona kuti mwana unoyu akhali wakubalika,+ pontho iwo nee agopa ntemo wa mambo.+ 24  Thangwi ya cikhulupiro, pidakula Mose,+ akhonda kucemerwa mwana wa mwana wankazi wa Farau,+ 25  mbwenye asankhula kuthabuswa pabodzi na mbumba ya Mulungu, mbakhonda kutsandzaya na pinthu pya madawo, pyakuti ndi pya ndzidzi wakucepa, 26  thangwi iye akhaona kuti kupwazwa kwace ninga Nyakudzodzwa* ndi mpfuma ikulu kakamwe kupiringana mpfuma ya mu Ejitu, thangwi iye akhayangʼanisisa muoni ukhafuna kudzatambira iye. 27  Thangwi ya cikhulupiro, iye abuluka mu Ejitu,+ tayu thangwi yakugopa ukali wa mambo,+ thangwi iye akhapitiriza kukhala na cinyindiro cakuwanga ninga ali kuona ule wakuti nkhabe kuoneka.+ 28  Thangwi ya cikhulupiro, iye acita Paskwa mbakhwaza ciropa mʼmaaro a misuwo, toera anju wa Mulungu akhonde kupha anawo autombo.+ 29  Thangwi ya cikhulupiro, mbumba yawambuka Bara Yakufuira ninga ali kufamba pa mataka akuuma,+ mbwenye Aejitu pidayeserambo iwo kucita pyenepi, afudzwa na madzi.+ 30  Thangwi ya cikhulupiro, mipanda ya Yeriko yagwa pidamala iyo kuzungulirwa na Aizraeli mu ntsiku zinomwe.+ 31  Thangwi ya cikhulupiro, Raabhe, nkazi wauputa* nee afudzwa pabodzi na ale adakhonda kubvera, thangwi iye atambira mwadidi amuna adatumwa toera aende kaone dziko mwacibisobiso.+ 32  Ndinalonganji pontho? Ndzidzi unandicepera toera kulonga pya Jidhiyoni,+ Bharaki,+ Samisoni,+ Yefite,+ Dhavidhi,+ Samweli+ pabodzi na aprofeta anango. 33  Thangwi ya cikhulupiro, iwo akunda maumambo,+ akhazikisa ulungami, atambira mapikiro,+ afunga milomo ya nkhalamu,+ 34  athimisa mphambvu ya moto,+ apulumuka pikhafuna iwo kuphiwa na supada,+ maseze iwo akhali akufewa apaswa mphambvu,+ akhala amphambvu kunkhondo,+ mbathamangisa anyankhondo adabwera kudzamenyana na dziko yawo.+ 35  Akazi atambira anyakufunika awo adalamuswa muli akufa,+ mbwenye anthu anango athabuswa thangwi akhonda kusiya cikhulupiro cawo, basi ene toera asudzulwe, iwo acita pyenepi toera agumane ntundu wadidi kakamwe wa kulamuswa muli akufa. 36  Inde, anango aona nyatwa thangwi ya kusekwa, kukwapulwa, kusiyapo pyenepi, amangwa na maunyolo+ mbafungirwa nkaidi.+ 37  Iwo aponyerwa miyala,+ ayeserwa, apandulwa pakati-nakati, aphiwa na supada,+ akhabvala nthembe za mabira na za mbuzi,+ akhasowa pinthu, aona nyatwa,+ pontho iwo akhathabuswa;+ 38  dziko nee ikhali mbuto yakuthema kuna iwo toera akhale. Iwo akhaenda mbandzendza-ndzendza mʼmathando, mʼmapiri, mʼmphako za miyala+ na mʼmadzimba. 39  Maseze anthu anewa onsene atambira umboni wadidi thangwi ya cikhulupiro cawo, iwo nee atambira cinthu cidapikirwa iwo, 40  thangwi Mulungu akhadaona mwanyapantsi cinthu cadidi kakamwe cikhafuna iye kutipasa,+ toera iwo akhonde kulungamiswa* ife mbatidzati.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “cipangizo cakunyindirika.”
Peno: “apereka umboni pidatawira iye.”
Peno: “apangiza kuti dziko ikhadathema kutcunyuswa.”
Peno: “wakunyindirika.”
Fala na Fala: “mbeu.”
Fala na Fala: “mbeu.”
Peno: “ntemo.”
Mucigerego ndi “Kristu.”
Fala ineyi isabveka nkazi anapita mʼmabonde toera apaswe kobiri.
Peno: “kukhala aungwiro.”