Tsamba Kuna Akristu a ku Efeso 4:1-32

  • Kuphatana kwa manungo a Kristu (1-​16)

    • Amuna ninga miyoni (8)

  • Uunthu wakale na uunthu upswa (17-​32)

4  Natenepa, ine Paulu wakuti ndiri nkaidi+ thangwi ya Mbuya, ndisakudembeterani toera mufambe mwakuthema+ mwakubverana na pidacemererwa imwe,  mwakucepeseka konsene*+ na mwakukhurudzika,*+ mbamupirirana unango na ndzace mwaufuni,+  mbamuwangisira na ntima onsene toera kukoya kuphatana kwanu kubulukira mu nzimu wakucena, mbamukhala akuphatana muntendere.+  Alipo manungo mabodzi basi+ na nzimu wakucena ubodzi basi,+ munjira ibodzi ene, ciripo cidikhiro cibodzi basi+ cidacemererwa imwe;  alipo Mbuya mʼbodzi basi,+ cikhulupiro cibodzi basi, ubatizo ubodzi basi;  na Mulungu mʼbodzi basi wakuti ndi Baba wa anthu onsene. Iye ali padzulu pa anthu onsene, pontho kubulukira mwa anthu onsene, iye asacita pinthu mwa onsene.  Mʼbodzi na mʼbodzi wa ife atambira kukoma ntima kukulu kwa Mulungu, ninga mudapimirwa iye muoni* unoyu na Kristu.+  Thangwi Malemba asalonga kuti: “Pidakwira iye kudzulu, akwata mabitcu, mbapereka amuna ninga miyoni.”+  Kodi mafala akuti “iye akwira” asabvekanji? Asabveka kuti iyembo akhadatcita pa mbuto zapantsi kakamwe, zakuti ndi dziko yapantsi. 10  Ule adatcita pa dziko yapantsi, ndi mʼbodzi ene adakwira+ kudzulu kakamwe,+ toera pinthu pyonsene pikwanisike. 11  Pontho iye apereka anango toera akhale apostolo,+ anango akhale aprofeta,+ anango akhale amwazi mphangwa,*+ anango akhale akumbizi na apfundzisi,+ 12  toera kuphedza* anthu akucena kuti afambe munjira yadidi, toera kuphata basa yakutumikira, toera kuwangisa manungo a Kristu,*+ 13  mpaka tonsene tikhale akuphatana* mu cikhulupiro na mu cidziwiso candimomwene ca Mwana wa Mulungu, akukola* ninga munthu wathunga,+ munjira ineyi ife tinakhala akukola ninga Kristu. 14  Natenepa, nee tisafunikabve kukhala ninga anangʼono, mbatikwatwa ninga na mabimbi, mbatiponywa uku na uku na mitundu yonsene ya mphepo za pipfundziso,+ na kucenjera kwa anthu, kubulukira mu uthambi unaphatisirwa toera kunyengeza mwakubisika. 15  Mbwenye ife tisafunika kulonga undimomwene, mbatipangiza ufuni, munjira ineyi tinakwanisa kukula mu pinthu pyonsene, mwakubverana na Kristu, wakuti ndi nsolo.+ 16  Kubulukira mwa iye, manungo onsene+ asakhala akuphatana mwadidi, khundu ibodzi na ibodzi mbiphedzana na indzace toera kupereka pinafuna manungo. Khundu ibodzi na ibodzi ingaphata basa mwadidi, pisaphedza toera manungo akule, mbakhala akuwanga okhene mwaufuni.+ 17  Natenepa, ine ndiri kulonga ipi mbandikucenjezani mwa Mbuya: Lekani kufamba pontho ninga munafambira anthu a dziko,+ anatowezera manyerezero awo akusowa basa.*+ 18  Manyerezero awo ali ncidima, pontho ali kutali na umaso unapereka Mulungu, thangwi iwo nkhabe funa kudziwa Mulungu, pontho thangwi yakuuma kwa mitima yawo. 19  Nakuti cincino iwo nkhabebve kwanisa kusiyanisa cadidi na cakuipa, iwo asaperekeka okhene mʼmacitiro akupasa manyadzo,*+ toera kucita na cifuno cikulu ntundu onsene wa macitiro akunyanyasa. 20  Mbwenye imwe nee mwapfundza kuti Kristu asafunika kukhala tenepo, 21  mwandimomwene imwe mwabva kulonga pya iye, pontho mwapfundziswa kubulukira mwa iye, mwakubverana na undimomwene wakuti uli muna Yezu. 22  Imwe mwapfundziswa kuti musafunika kusiya uunthu wanu wakale,*+ wakuti usabverana na pikhacita imwe kale, pontho wakuti usaipiswa na pifuno pyace pyakunyengeza.+ 23  Pitirizani kusasanyira mphambvu inatsogolera manyerezero anu,*+ 24  pontho musafunika kubvala uunthu upswa,+ udacitwa mwakubverana na cifuno ca Mulungu, mu ulungami wandimomwene na kukhulupirika. 25  Natenepa, nakuti cincino imwe mwasiya uthambi, mʼbodzi na mʼbodzi mbalonge undimomwene kuna unango na ndzace,+ thangwi ndife makhundu a manungo mabodzi ene.+ 26  Mungaipirwa, lekani kudawa;+ lekani kupitiriza kukhala akuipirwa mpaka kudoka kwa dzuwa;+ 27  lekani kupasa mbuto Dyabo.*+ 28  Ule anaba, mbaleke kuba pontho, mbwenye mbaphate basa mwakuwanga, aphate basa yadidi na manja ace,+ toera akwanise kuona cinthu cakupasambo munthu adasowa.+ 29  Nee fala ibodzi yakuipa* isafunika kubuluka pamulomo panu,+ mbwenye longani basi ene mafala adidi toera kuwangisa ale anakubveserani, mwakubverana na pinafuna iwo.+ 30  Pontho, lekani kutsukwalisa nzimu wakucena wa Mulungu,+ wakuti iye akuikhani nawo cidzindikiro+ mpaka pa ntsiku yakusudzulwa kwanu kubulukira mu ciomboli.+ 31  Bulusani muna imwe ntundu onsene wakukoya kuipirwa muntima,*+ kuipirwa, ukali, kupwekerana,+ mafala akudzidzida pabodzi na ntundu onsene wa uipi.+ 32  Mbwenye khalani akukoma ntima kuna unango na ndzace, akubvera ntsisi kakamwe,+ mbamulekererana na ntima onsene unango na ndzace, ninga mudakulekererani Mulungu na ntima onsene kubulukira mwa Kristu.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “manyerezero akucepeseka.”
Peno: “mwakupfulika.”
Peno: “muoni wakukhonda lipa.”
Peno: “amwazi mphangwa zadidi.”
Peno: “kupfundzisa.”
Peno: “mpingo.”
Peno: “tikhale mʼbodzi.”
Peno: “akukula.”
Peno: “apezi.”
Mucigerego ndi aselgeia. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “makhaliro anu akale.”
Fala na Fala: “nzimu wa manyerezero anu.”
Peno: “lekani kusiyira mbuto Dyabo.”
Peno: “yakubvunda.”
Peno: “kukoya pinthu muntima; kupinda.”