Tsamba Kuna Akristu a ku Efeso 3:1-21

  • Cibisobiso cakucena mbacidaphataniza anthu akuti nee ndi Ayuda (1-​13)

    • Anthu akuti nee ndi Ayuda mbadatambira unthaka pabodzi na Kristu (6)

    • Cifuniro cakukhonda mala ca Mulungu (11)

  • Phembero toera abale a ku Efeso akhale na udziwisi (14-​21)

3  Na thangwi ineyi, ine Paulu, ndiri nkaidi+ thangwi ya Kristu Yezu, pontho thangwi yakufuna kuphedza imwe anthu a madzindza anango . . .*  Mwandimomwene, imwe mwabva kuti ine ndapaswa basa yakutsalakana+ kukoma ntima kukulu kwa Mulungu toera kukuphedzani,  pontho kuti iye andipangiza cibisobiso cace cakucena ninga mudakulemberani ine kale mwacigwagwa.  Natenepa, mungaleri pyenepi, imwe munakwanisa kudzindikira kuti ine ndisabvesesa mwadidi cibisobiso cakucena+ cinalonga pya Kristu.  Cibisobiso ceneci nee cikhadapangizwa kuna anthu a mʼmidzidzi yakale ninga munapangizwa ico cincino kuna apostolo ace akucena na aprofeta ace kubulukira mu nzimu wakucena,+  kuti mwakuphatana na Kristu Yezu, pontho kubulukira mu mphangwa zadidi, anthu a madzindza anango anakhalambo anyakutambira unthaka, mbakhala makhundu a manungo mabodzi ene,+ mbadikhirambo pikiro idacitirwa ife.  Ine ndadzakhala ntumiki wa cibisobiso ceneci thangwi ya kukoma ntima kukulu kwa Mulungu. Iye andipasa muoni* unoyu kubulukira mu mphambvu yace.+  Ine munthu wangʼono kakamwe kupiringana munthu wangʼono pakati pa anthu onsene akucena,+ ndapangizwa kukoma ntima kukulu+ toera ndimwaze mphangwa zadidi kuna anthu a madzindza anango zinalonga pya mpfuma zakukhonda kulengeseka za Kristu,  pontho ndiphedze anthu onsene toera aone kuti Mulungu, ule adacita pinthu pyonsene asaphatisira tani cibisobiso cakucena+ cikhakoya iye mu pyaka pizinji. 10  Cifuniro ca pyenepi ndi toera kubulukira mu mpingo,+ cincino maumambo na mautongi mu mbuto zakudzulu adziwiswe pya makhundu akusiyana-siyana a udziwisi ukulu wa Mulungu.+ 11  Pyenepi pisabverana na cifuniro cakukhonda mala cidakhazikisa iye thangwi ya Kristu+ Yezu Mbuyathu, 12  kubulukira mwa iye, ife tiri na ufulu wakulonga, mbatikwanisa kufendedzera Mulungu mwakusudzuka,+ pontho na cinyindiro consene thangwi yakukhulupira kwathu Kristu. 13  Natenepa, ine ndisakuphembani toera mukhonde kubwerera nduli* pakuona nyatwa zinapirira ine thangwi ya imwe, thangwi izo zisabweresa mbiri kuna imwe.+ 14  Na thangwi ineyi, ine ndisagodama pamaso pa Baba, 15  wakuti ndiye adapasa dzina mabanja onsene kudzulu na pa dziko yapantsi. 16  Ine ndisaphembera kuna Mulungu toera kubulukira mu mbiri yace ikulu,+ iye aphatisire mphambvu ya nzimu wace wakucena toera kuwangisa mitima yanu na manyerezero anu, 17  toera kubulukira mu cikhulupiro canu, Kristu akhale mʼmitima yanu pabodzi na ufuni.+ Khalani na mitcitci,+ pontho khalani akuwanga pa mbuto idamangwa cikhulupiro canu,+ 18  toera imwe pabodzi na anthu onsene akucena mukwanise kubvesesa mwadidi ugugumi, ulaphi, cengo na kuzika, 19  mbamudziwa ufuni wa Kristu,+ wakuti ndi ukulu kupiringana cidziwiso, toera imwe mudzale na makhaliro onsene anapereka Mulungu. 20  Ule, wakuti mwakubverana na mphambvu yace inaphata basa muna ife,+ anakwanisa kucita pizinji kakamwe kupiringana pinthu pyonsene pinaphemba ife peno pinanyerezera ife,+ 21  mbapaswe mbiri kubulukira mu mpingo, pontho kubulukira mwa Yezu Kristu mu ubalwi onsene,* kwenda na kwenda. Ameni.

Pidzindikiro Pyapantsi

Pisaoneka kuti mafala a vesi ineyi asapitiriza pa vesi 14.
Peno: “muoni wakukhonda lipa.”
Peno: “lekani kufewa manungo.”
Peno: “mʼmidzidzi yonsene.”