Tsamba Kuna Akristu a ku Efeso 1:1-23

  • Mwanyikiro (1, 2)

  • Nkhombo zauzimu (3-​7)

  • Kugumanya pinthu pyonsene mwa Kristu (8-​14)

    • “Njira yakutsalakanira pinthu” pa ndzidzi udakhazikiswa (10)

    • Kuikhwa cidzindikiro na nzimu “wakuti ndi cipangizo ca unthaka” (13, 14)

  • Paulu asapereka takhuta kuna Mulungu thangwi ya cikhulupiro ca abale a ku Efeso, mbacita maphembero thangwi ya iwo (15-​23)

1  Ine Paulu, mpostolo wa Kristu Yezu thangwi yakufuna kwa Mulungu, ndiri kulembera anthu akucena a ku Efeso,+ akuti ndi atumiki akukhulupirika a Kristu Yezu:  Mulungu Babathu pabodzi na Mbuya Yezu Kristu mbapangize kukoma ntima kukulu kuna imwe, pontho akupaseni ntendere.  Mbasimbwe Mulungu, Baba wa Mbuyathu Yezu Kristu, adatipasa nkhombo zonsene zauzimu mu mbuto zakudzulu, thangwi yakuphatana kwathu na Kristu,+  thangwi iye atisankhula toera tikhale akuphatana na Kristu, mbidzati kucitwa dziko, toera ife tikhale anthu akucena na akusowa midonthi+ pamaso pace thangwi ya ufuni unapangiza ife kuna iye.  Thangwi iye atisankhula mwanyapantsi+ toera tikhale anace+ kubulukira mwa Yezu Kristu, mwakubverana na pinakomerwa na iye na pinafuna iye,+  toera kusimba kukoma ntima kwace kukulu,+ kudapangiza iye kuna ife mwakukoma ntima kubulukira mwa Mwanace wakufunika.+  Mwa iye, ife tisasudzulwa kubulukira mu ciomboli ca ciropa cace,+ inde, ife tisalekererwa madawo athu+ thangwi yakunjipa kwa kukoma ntima kukulu kwa Mulungu.  Iye apangiza mwakudzala manja kukoma ntima kukulu kweneku kuna ife pabodzi na udziwisi onsene na kubvesesa konsene,*  mbatidziwisa cibisobiso cakucena+ ca cifuno cace. Cibisobiso ceneci cisabverana na cifuniro cace cidakhazikisa iye 10  toera akhazikise njira yakutsalakanira pinthu, pyenepi pisafunika kucitika kunkhomo kwa ndzidzi udakhazikisa iye, toera agumanye pinthu pyonsene mwa Kristu, pinthu pyakudzulu na pinthu pya pa dziko yapantsi.+ Inde, kugumanya pinthu pyonsene mwa iye, 11  wakuti tiri akuphatana na iye, pontho takhazikiswa toera kukhala anyakutambira unthaka,+ mbatisankhulwa mwanyapantsi mwakubverana na cifuniro ca ule anacita pinthu pyonsene mwakubverana na cifuniro cace cidakhazikisa iye, 12  toera iye asimbwe, pontho apaswe mbiri kubulukira mwa ife, akuti ndife adatoma kukhala na cidikhiro muna Kristu. 13  Mbwenye imwe mwatomambo kukhala na cidikhiro muna iye pidamala imwe kubva mafala a undimomwene, mphangwa zadidi zinalonga pya cipulumuso canu. Pontho, pidakhulupira imwe Kristu, Mulungu akuikhani cidzindikiro+ kubulukira mwa nzimu wakucena udapikira iye, 14  wakuti ndi cipangizo* ca unthaka wathu+ unafuna ife kutambira, toera anthu a Mulungu asudzulwe+ kubulukira mu ciomboli,+ toera kusimba mbiri yace. 15  Na thangwi ineyi, inembo kubulukira pa ntsiku idabva ine pya cikhulupiro ciri na imwe mwa Mbuya Yezu, na ufuni unapangiza imwe kuna anthu onsene akucena, 16  cipo ndasiya kupereka takhuta thangwi ya imwe. Pontho ndisapitiriza kulonga pya imwe mʼmaphembero anga, 17  toera Mulungu wa Mbuyathu Yezu Kristu, Baba wambiri, akupaseni nzimu waudziwisi na wakubvesesa pinthu pinapangiza iye, toera mukhale na cidziwiso cace candimomwene.+ 18  Iye amwanikira maso a mitima yanu, toera mukwanise kudziwa cidikhiro cidakupasani iye, na pinthu pyadidi kakamwe pinakoyera iye anthu akucena ninga unthaka wawo,+ 19  na mphambvu yace ikulu kakamwe idapangiza iye kuna ife anyakukhulupira.+ Kukula kweneku kusaoneka mu pinthu pinacitwa kubulukira mu mphambvu yace ikulu, 20  idaphatisira iye toera kulamusa Kristu muli akufa, mbanʼkhazika kunkono wace wamadyo+ mu mbuto zakudzulu, 21  padzulu kakamwe pa maumambo onsene, mautongi onsene, mphambvu zonsene, ambuya onsene, na dzina yonsene yakuti inakwanisa kupaswa munthu,+ tayu basi mu ndzidzi uno,* mbwenye na unafuna kudza ene. 22  Iye aikhambo pinthu pyonsene pantsi pa manyalo ace,+ mbamuikha ninga nsolo* wa pinthu pyonsene mu mpingo,+ 23  wakuti ndi manungo ace,+ adadzala na pinthu pyonsene thangwi ya iye, wakuti asafungisa* pinthu pyonsene.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “manyerezero adidi; akulinganira.”
Peno: “kutomera; cinyindiro; cipangizo ca pinthu pinafuna kudza.”
Peno: “makhaliro a dziko ino.”
Peno: “ntsogoleri.”
Peno: “asamalisira, asakwanirisa.”