Abhakuki 1:1-17

 • Mprofeta akhuwa toera kuphemba ciphedzo (1-4)

  • “Yahova, mpaka lini?” (2)

  • “Thangwi yanji imwe musasiya anthu anaponderera andzawo?” (3)

 • Mulungu aphatisira Akaldheya toera kutonga (5-11)

 • Mprofeta adembetera Yahova (12-17)

  • ‘Mulungu wanga, imwe nkhabe kufaʼ (12)

  • ‘Ndimwe wakucena kakamwe toera kuona pinthu pyakuipaʼ (13)

1  Mphangwa zidapangwa mprofeta Abhakuki* mʼmasomphenya:   Yahova, mpaka lini ndinakhuwa toera kuphemba ciphedzo, imwe mbamukhonda kundibva?+ Mpaka lini ndinaphemba toera mundipulumuse ku uphanga, imwe mbamukhonda kucita pinthu?*+   Thangwi yanji imwe musandicitisa kuona pinthu pyakuipa? Thangwi yanji imwe musasiya anthu anaponderera andzawo? Thangwi yanji kufudza na uphanga pisacitika pamaso panga? Pontho thangwi yanji kulongezana na kumenyana kwathimizirika?   Natenepa, mwambo nkhabebve mphambvu,Pontho anthu nee ali kucitabve pinthu pyakulungama. Thangwi anyakucita pyakuipa asaponderera anthu akulungama;Na thangwi ineyi, anthu nkhabe kucita pyakulungama.+   “Yangʼanani pakati pa madzindza, pontho onesesani mwadidi! Yangʼanisani mwadidi, mbamudzumatirwa kakamwe;Thangwi piripo pinafuna kudzacitika mu ntsiku zanu,Pyakuti nee munadzapikhulupira, maseze munthu akupangeni.+   Ine ndinadzabweresa Akaldheya,+Dzindza yausumankha na ya ukali. Iwo asakunda mbuto zikulu za pa dziko yapantsi,Toera akwate nyumba zakuti nee ndi zawo.+   Iwo ndi akugopswa, pontho asathusa anthu. Iwo asakhazikisa ulungami wawo na utongi wawo.+   Makavalo awo asathamanga kakamwe kupiringana anyalugwe,Pontho namasiku, iwo asagopswa kakamwe kupiringana mibindzi.+ Makavalo awo a nkhondo asathamanga kakamwe;Iwo asabuluka kutali kakamwe. Iwo asamburuka ninga capungu angafuna kuphata cinthu toera kudya.+   Onsene asabwera akukhunganyika toera kucita uphanga.+ Iwo angakhala pabodzi, nkhope zawo zisaoneka ninga mphepo yakumabulukiro a dzuwa,+Pontho anthu adaphata iwo ninga mabitcu ndi azinji kakamwe ninga tcetca. 10  Iwo asasingirira amambo,Pontho asaseka atsogoleri.+ Iwo asaseka mbuto zonsene za citsidzikizo cakuwanga;+Iwo asatutira mataka, mbakunda mizinda. 11  Buluka penepo, iwo asafamba mwakucimbiza ninga mphepo, mbaenda kutsogolo,Mbwenye iwo anadzakhala na mulando,+Thangwi iwo asanyerezera kuti adaapasa mphambvu ndi mulungu wawo.”*+ 12  Imwe Yahova, kodi nee ndimwe wakwenda na kwenda?+ Mulungu wanga Wakucena, imwe nkhabe kufa.+ Yahova, imwe mwaasankhula toera atonge;Mwala wanga,+ imwe mwaasankhula toera kutitcunyusa.+ 13  Maso anu ndi akucena kakamwe toera kuona pinthu pyakuipa,Pontho nee musatawirisa uipi.+ Mphapo thangwi yanji musasiya ale anacita pinthu mwaumpfakafaka,+Pontho thangwi yanji musapitiriza kumatama mu ndzidzi wakuti anthu akuipa asafudza anthu akulungama kupiringana iwo?+ 14  Thangwi yanji musatawirisa kuti munthu atsalakanwe ninga ntsomba za mʼbara,Pontho ninga nyama zinafamba na pfufu ya mimba zakuti nkhabe ntongi? 15  Iye* asamedza onsene na cimedzo. Iye asaaphata na kokota yace,Pontho iye asaaphata na malitcera ace. Na thangwi ineyi, iye asakomerwa kakamwe.+ 16  Natenepa, iye asapereka ntsembe kuna kokota yace,Pontho asapereka ntsembe* kuna malitcera ace;Iye akhakwanisa kugumana cakudya cakupasa ungumi wadidi thangwi ya pinthu pyenepi,Pontho cakudya cace ndi cadidi kakamwe. 17  Kodi iye anadzapitiriza kuphata ntsomba na kokota yace?* Kodi iye anapitiriza kupha madzindza a anthu, mbakhonda kuabvera ntsisi?+

Pidzindikiro Pyapantsi

Panango dzina ineyi isabveka “Kukhumbatira.”
Peno: “kundipulumusa?”
Munjira inango: “mphambvu zawo ziri muna mulungu wawo.”
“Iye” analongwa pa vesi iyi ndi Akaldheya akuti ndi anyamalwa.
Peno: “ntsembe zakupiswa.”
Munjira inango: “kusolola supada yace?”