Tsamba Yaciwiri Kuna Timoti 2:1-26

  • Pereka mphangwa zenezi kuna anthu akuthema (1-7)

  • Kupirira nyatwa thangwi ya mphangwa zadidi (8-13)

  • Kuphatisira mwadidi mafala a Mulungu (14-19)

  • Thawa pifuno pya mu ndzidzi wa uphale (20-22)

  • Tinathimbana tani na apingizi (23-26)

2  Natenepa, iwe mwananga,+ pitiriza kugumana mphambvu kubulukira mu kukoma ntima kukulu kunagumanika mwa Kristu Yezu;  pontho, pinthu pidabva iwe kuna ine, mbapitawirirwa na amboni azinji,+ pinthu pyenepi pipfundzise anthu akukhulupirika, akuti iwombo anadzakhala akuthema toera kupfundzisa anango.  Ninga nyankhondo wadidi+ wa Kristu Yezu, tawira kuona nyatwa.+  Munthu anaphata basa ninga nyankhondo nkhabe kucita malonda* ninga pinacita anthu mu umaso wa ntsiku na ntsiku, thangwi iye asafuna kukomeresa ule adansankhula toera akhale nyankhondo.  Pyenepi ndi sawasawa na mʼmapika, ale anacita mapika nkhabe kupaswa muoni* angakhonda kutoweza pitsogolero pya mapika.+  Nyakulima anaphata basa mwaphinga ndiye adathema kukhala wakutoma kudya misapo ya pinthu pidabzwala iye.  Ndzidzi onsene nyerezera mwadidi pinakupanga ine. Mbuya anakuphedza toera ubvesese* pinthu pyonsene.  Kumbuka kuti Yezu Kristu alamuswa muli akufa,+ pontho iye akhali wa dzindza* ya Dhavidhi,+ mwakubverana na mphangwa zadidi zinamwaza ine,+  thangwi ya mphangwa zenezi, ine ndiri kuona nyatwa, pontho ndiri wakumangwa na maunyolo ninga ndine phanga.+ Ngakhale tenepo, mafala a Mulungu nee amangwa.+ 10  Na thangwi ineyi, ine ndisapitiriza kupirira pinthu pyonsene thangwi ya anthu adasankhulwa,+ toera iwombo apulumuswe kubulukira mwa Kristu Yezu, mbatambira mbiri yakukhonda mala. 11  Mafala awa athema kunyindirwa: Mwandimomwene, khala tafa pabodzi na iye, tinadzakhalambo na umaso pabodzi na iye;+ 12  tingapitiriza kupirira, ifembo tinadzatonga pabodzi na iye ninga amambo;+ tinganʼkhonda, iye anadzatikhondambo;+ 13  tingakhonda kukhala akukhulupirika, iye anapitiriza kukhala wakukhulupirika, thangwi iye anacimwana kukhondeka ekhene. 14  Pitiriza kuakumbusa pinthu pyenepi, mbuapfundzisa* pamaso pa Mulungu toera akhonde kuketesana thangwi ya mafala, pinthu pyakuti nkhabe phedza nee pangʼono pene, thangwi pisapeusa* ale anapibvesera. 15  Cita pyonsene pinakwanisa iwe toera ukhale wakutawirika kuna Mulungu, ninga nyabasa wakusowa cinthu cakupasika naco manyadzo, wakuti asaphatisira mwadidi mafala a undimomwene.+ 16  Mbwenye khonda makani akusowa basa akuti asapswipisa pinthu pyakucena,+ thangwi anadzatsogolera munthu toera apitirize kucita pinthu pyakuipa kakamwe, 17  pontho mafala awo anadzamwazika ninga kunyeka kwa cironda ca diro. Imineu na Fileto ali pakati pa anthu anewa.+ 18  Anthu anewa asiya undimomwene, mbalonga kuti kulamuswa kwa anyakufa kwamala kucitika kale,+ pontho asafudza cikhulupiro ca anango. 19  Mwakukhonda tsalakana pyenepi, Mulungu aikha miyala yakuwanga panafuna kumangwa nyumba, yakuti isapitiriza kukhala yakuwanga, iyo iri na cidzindikiro ici: “Yahova* asadziwa anthu ace,”+ pontho “Onsene analonga dzina ya Yahova*+ asafunika kusiya pinthu pyonsene pyakuipa.”* 20  Nʼnyumba ikulu nkhabe kugumanika pyombo pya ouro na pya parata basi, mbwenye musagumanikambo pyombo pya matabwa na pya dongo. Pinango pisaphatisirwa toera kucita pinthu pyakupasa cilemedzo, mbwenye pinango toera kucita pinthu pyakukhonda kupasa cilemedzo. 21  Natenepa, munthu angakhala kutali na pyombo pinaphatisirwa toera kucita pinthu pyakukhonda kupasa cilemedzo, anadzakhala combo cinaphatisirwa toera kucita pinthu pyakupasa cilemedzo, cidaceneswa, cakufunika kuna mwanaciro, cidasasanywa toera kuphatisirwa mʼmabasa adidi onsene. 22  Natenepa, thawa pifuno pya mu ndzidzi wa uphale,* mbwenye pitiriza kusaka ulungami, cikhulupiro, ufuni na ntendere. Cita pyenepi pabodzi pene na ale anacemera Mbuya na ntima wakucena. 23  Kusiyapo pyenepi, calira makani aupswiru na akusowa basa,+ thangwi iwe usadziwa kuti pyenepi pisasosa kuketesana. 24  Ntumiki wa Mbuya nee asafunika kuketesana na anthu, mbwenye asafunika kukhala wakukoma ntima* kuna anthu onsene,+ wakuthema kupfundzisa, asafunika kukhala wakukhurudzika angacitirwa cinthu cakuipa,+ 25  apfundzise mwakukhurudzika ale anakhonda kutawira pinapfundzisa iye.+ Panango Mulungu anaatawirisa kuti atcunyuke* toera akwanise kudziwa mwadidi undimomwene,+ 26  munjira ineyi, iwo anakwanisa kudzindikira, mbasudzuka pa nsampha wa Dyabo, thangwi iwo aphatwa* na Dyabo toera acite pinafuna iye.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Munjira inango: “nkhabe kuphata mabasa a ntsiku na ntsiku.”
Peno: “nthimba.”
Peno: “udzindikire.”
Fala na Fala: “mbeu.”
Peno: “pisafudza cikhulupiro ca.”
Fala na Fala: “mbupereka umboni wakukwana kuna iwo.”
Peno: “pyakukhonda kulungama.”
Peno: “pinasirira aphale na atsikana.”
Peno: “kulonga mwacilemedzo.”
Peno: “acinje manyerezero awo.”
Peno: “aphatwa mbaciri mʼmaso.”