Kronika Waciwiri 35:1-27

  • Yosiya akhunganya phwando ikulu ya Paskwa (1-19)

  • Yosiya aphiwa na Farao Neko (20-27)

35  Yosiya acitira Yahova phwando ya Paskwa+ mu Yerusalemu, pontho pinyama pya ntsembe ya Paskwa+ pyaphiwa pa ntsiku 14 ya mwezi wakutoma.+  Iye apasa mabasa anyantsembe, mbaawangisa toera aphate mabasa awo panyumba ya Yahova.+  Buluka penepo iye apanga Alevi, apfundzisi a Aizraeli+ onsene akuti akhali akucena kuna Yahova: “Ikhani Bokosi yakucena n’nyumba idamanga Salomoni mwana wa Dhavidhi mambo wa Izraeli;+ nee musafunikabve kuithukula paphewa.+ Cincino tumikirani Yahova Mulungu wanu na mbumba yace ya Izraeli.  Khunganyikani toera muphate basa mwakubverana na mbumba zanu na misoka yanu, ninga mudalemberwa ipyo na Dhavidhi+ mambo wa Izraeli na mwanace Salomoni.+  Ndokoni mu mbuto yakucena, mbamulimira m’misoka yanu toera mutumikire mbumba, yakuti ndi abale anu. Nsoka ubodzi na ubodzi wa mbumba usafunika ukhale na nsoka ubodzi wa dzindza ya Alevi.  Phani pinyama pya ntsembe ya Paskwa,+ cenesekani, mbamuikhunganyira abale anu toera mucite pinthu mwakubverana na mafala a Yahova adapereka Mose.”  Yosiya apereka kuna mbumba pifuyo pyakukwana 30.000, pifuyo pyenepi pikhali anamabira acimuna na anambuzi acimuna, pabodzi na ng’ombe zakukwana 3.000 toera piperekwe ninga ntsembe ya Paskwa kuna mbumba yonsene ikhali penepo. Pinthu pyenepi pyonsene pikhali pya mambo.+  Atsogoleri ace aperekambo miyoni mwakufuna kwawo kuna mbumba, kuna anyantsembe na kuna Alevi. Hilkiya,+ Zakariya na Jeiyeli atsogoleri a panyumba ya Mulungu wandimomwene apasa anyantsembe mabira na mbuzi 2.600, pabodzi na ng’ombe 300 toera piperekwe ninga ntsembe pa phwando ya Paskwa.  Konaniya na abale ace akhacemerwa Semaya na Netaneli, pabodzi na Asabhiya, Jeiyeli na Yozabhadhi akuti ndi atsogoleri a Alevi apereka kuna Alevi pinyama pyakukwana 5.000 toera piperekwe ninga ntsembe ya Paskwa, kuphatanizambo ng’ombe zakukwana 500. 10  Pidamala iwo kukhunganya pyonsene toera kuphata basa, anyantsembe alimira mu mbuto zawo,+ pontho Alevi akhala m’misoka yawo mwakubverana na pidalonga mambo. 11  Iwo apha pinyama pya ntsembe ya Paskwa,+ pontho anyantsembe awaza pa guwa ya ntsembe ciropa cidapaswa iwo na Alevi,+ mu ndzidzi wakuti Alevi anewa akhasuwa nthembe za pinyama.+ 12  Buluka penepo, iwo akhunganya ntsembe zakupiswa toera kuzigawira mbumba, yakuti ikhali m’misoka mwakubverana na madzindza awo, toera ntsembe zenezi ziperekwe kuna Yahova mwakubverana na pidalembwa m’bukhu ya Mose; iwo acita pibodzi pyene na ng’ombe. 13  Ntsembe ya Paskwa aiphika pa moto mwakubverana na pikhacita iwo;+ ntsembe zakucena iwo aziphika mpikalango, mpikalango pikulu pya utale na m’mapoto, pidamala iwo aenda mwakucimbiza na nyama ineyi kuna mbumba. 14  Buluka penepo, Alevi akhunganya ntsembe yawo ya Paskwa na ya anyantsembe, thangwi anyantsembe a dzindza ya Aroni akhapereka ntsembe zakupiswa na mapindi a mafuta mpaka ncidodo. Natenepa, Alevi akhunganya ntsembe yawo ya Paskwa na ya anyantsembe, anyantsembe a dzindza ya Aroni. 15  Anyakuimba akuti ndi ana a Azafe+ akhali mu mbuto zawo mwakubverana na pidalonga Dhavidhi,+ Azafe,+ Emani na Yedhutuni+ mprofeta wa mambo; kuphatanizambo anyakuonera misuwo akuti akhali m’misuwo+ yakusiyana-siyana. Iwo nee akhafunika kusiya basa yawo, thangwi abale awo a dzindza ya Alevi aakhunganyira nyama yawo. 16  Natenepa, pa ntsiku ineyi iwo akhunganya pyonsene pidaapanga Yahova toera kucita phwando ya Paskwa,+ pontho toera kupereka ntsembe zakupiswa pa guwa ya Yahova mwakubverana na pidalonga Mambo Yosiya.+ 17  Aizraeli adasonkhana penepo acita phwando ya Paskwa pa ndzidzi unoyu, pontho mu ntsiku zinomwe+ iwo acita Phwando ya Mikate Yakusowa Pyakutupisa. 18  Kutomera mu ntsiku za mprofeta Samweli, mu Izraeli cipo mukhadacitwa kale phwando ya Paskwa ninga ineyi; pontho nee mambo m’bodzi mu Izraeli acita phwando ya Paskwa ninga idacita Yosiya+ na anyantsembe, Alevi, anthu onsene a ku Yuda na a ku Izraeli adagumanyikana penepo pabodzi na anthu a ku Yerusalemu. 19  Paskwa ineyi yacitwa mu caka 18 ca utongi wa Yosiya. 20  Pidamala iwo kucita pinthu pyenepi, Yosiya pidamala iye kusasanyira templo, mambo Neko+ wa ku Ejitu aenda kamenya nkhondo ku Karkemi cifupi na Eufrate. Penepo Yosiya abuluka toera kuenda kamenyana naye.+ 21  Mbwenye iye atumiza mphangwa toera kumpanga: “Iwe uli napyonji Mambo wa ku Yuda? Lero ine nee ndiri kubwera toera kumenyana na iwe, mbwenye ndisafuna kumenyana na umambo unango, pontho Mulungu andipanga kuti ndicite pyenepi mwakucimbiza. Toera ukhonde kuona nyatwa, siya kupingiza Mulungu, wakuti ali na ine, gopa iye anakufudza.” 22  Mbwenye Yosiya nee abwerera nduli, iye acinja+ nguwo zace kuti akhonde kudzindikirwa, toera aende kamenyane naye; iye nee abvera mafala a Neko, akuti akhabuluka pamulomo wa Mulungu. Natenepa, iye aenda kamenya nkhondo ku Gowa ya Mejidho.+ 23  Anyamauta alasa Mambo Yosiya, penepo mambo apanga atumiki ace: “Ndibuluseni pano, thangwi ndaphekeswa kakamwe.” 24  Penepo atumiki ace am’bulusa mu ngolo ya nkhondo, amuikha mu ngolo yace yaciwiri, mbabwerera naye ku Yerusalemu. Natenepa iye afa, mbaikhwa munthumbi ya ambuyace.+ Anthu onsene a ku Yuda na a ku Yerusalemu alira Yosiya. 25  Yeremiya+ aimba nyimbo yaciliro thangwi ya Yosiya, pontho anyakuimba+ onsene, amuna na akazi asaimba nyimbo zawo zaciliro thangwi ya Yosiya mpaka lero; kuimba nyimbo zenezi kwadzakhala ntemo* mu Izraeli. Nyimbo zenezi zalembwa m’bukhu ya nyimbo zaciliro. 26  Mphangwa zinango zinalonga pya umaso wa Yosiya na pinthu pidacita iye pinapangiza ufuni wace ukulu pakubvera pinthu pidalembwa mu Mwambo wa Yahova, 27  na pidacita iye kubulukira pakutoma mpaka kunkhomo, pyalembwa M’bukhu ya Amambo a ku Izraeli na a ku Yuda.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “nsambo.”