Kronika Waciwiri 34:1-33

  • Yosiya mambo wa ku Yuda (1, 2)

  • Pinthu pidacinjwa na Yosiya (3-13)

  • Agumana bukhu ya Mwambo (14-21)

  • Profesiya ya Uldha inalonga pya nyatwa (22-28)

  • Yosiya aleri bukhu pamaso pa mbumba (29-33)

34  Yosiya+ akhali na pyaka pisere pyakubalwa pidatoma iye kutonga ninga mambo, pontho iye atonga mu pyaka 31 ku Yerusalemu.+  Iye acita pinthu pyadidi pamaso pa Yahova mbafamba munjira za mbuyace akhacemerwa Dhavidhi, pontho iye nee apeuka kukhundu yamadyo peno yabzwere.*  Mu caka cacisere ca utongi wace, mbaciri m’phale, Yosiya atoma kutumikira Mulungu wa Dhavidhi mbuyace.+ Mu caka 12 ca utongi wace, iye atoma kucenesa Yuda na Yerusalemu+ mbafudza mbuto zaulambiri,+ mizati yakulambirwa madzimunthu akusemwa+ na madzimunthu a utale.  Kusiyapo pyenepi, iwo agomola maguwa a Abhaale pamaso pace, agwisa maguwa a insenso akuti akhali padzulu pawo. Iwo anyedzambo mizati yakulambirwa, madzimunthu akusemwa na madzimunthu a utale. Apinyedza mpaka kudza pfumbi, mbawaza pfumbi ineyi pa nthumbi za anthu akhapereka ntsembe pa maguwa anewa.+  Iye apisa magogodo a anyantsembe pa maguwa+ awo. Natenepa iye acenesa Yuda na Yerusalemu.  Pontho m’mizinda ya Manase, ya Efraimu,+ ya Simeoni mpaka ku Nafitali na pisa pidafudzwa pyakuti pikhali n’khundu mwa mizinda ineyi,  iye agomola maguwa, anyedza mizati yakulambirwa na madzimunthu akusemwa,+ mpaka kudza pfumbi. Iye agwisambo maguwa onsene a insenso mu dziko yonsene ya Izraeli,+ pidamala iye abwerera ku Yerusalemu.  Mu caka 18 ca utongi wace, pidamala iye kucenesa dziko na templo, Yosiya atuma Safani+ mwana wa Azaliya, Maseya nkulu wa nzinda na mulembi Yowa mwana wa Yowazi toera asasanyire nyumba ya Yahova Mulungu wace.+  Iwo aenda kuna Hilkiya nyantsembe wankulu mbampasa kobiri idabweresa anthu panyumba ya Mulungu, yakuti Alevi akhatumikira ninga anyakuonera misuwo akhadaigumanya ku dzindza ya Manase, ya Efraimu pabodzi na Aizraeli+ onsene, kuphatanizambo Yuda, Bhenjamini na anthu a ku Yerusalemu. 10  Iwo apereka kobiri ineyi kuna ale adasankhulwa toera kuyang’anira basa panyumba ya Yahova. Ale akhaphata basa panyumba ya Yahova aiphatisira toera kusasanyira nyumba. 11  Iwo apereka kobiri ineyi kuna amesiri na kuna anyakumanga nyumba toera agule miyala yakusemwa na matabwa toera kucita pinthu pyakutsidzikiza napyo nyumba na pyakuphataniza napyo toera kumanga nyumba zakuti amambo a ku Yuda azisiya mpaka kufudzika.+ 12  Amuna anewa aphata basa yawo mwakukhulupirika.+ Adasankhulwa toera kuatsogolera akhali Yaati na Obhadhiya akuti akhali Alevi a dzindza ya Merari,+ Zakariya na Mesulamu a dzindza ya Kowati.+ Alevi onsene akuti akhali anyakuimba aluso,+ 13  akhatsogolera anyakuthukula mitolo,* pontho akhayang’anira onsene akhaphata mabasa akusiyana-siyana. Alevi anango akhali alembi, atsogoleri na anyakuonera misuwo.+ 14  Mu ndzidzi ukhabulusa iwo kobiri ikhadaperekwa panyumba ya Yahova,+ nyantsembe Hilkiya agumana bukhu ya Mwambo wa Yahova+ udaperekwa na Mose.+ 15  Penepo Hilkiya apanga mulembi Safani: “Ine ndagumana bukhu ya Mwambo n’nyumba ya Yahova.” Natenepa, Hilkiya apereka bukhu ineyi kuna Safani. 16  Buluka penepo, Safani akwata bukhu ineyi, aenda nayo kuna mambo mbampanga: “Atumiki anu akucita pinthu pyonsene pidapangwa iwo. 17  Iwo agumanya kobiri ikhali n’nyumba ya Yahova mbaipereka kuna atsogoleri pabodzi na ale anaphata basa ineyi.” 18  Kusiyapo pyenepi, Mulembi Safani apanga mambo kuti: “Nyantsembe Hilkiya andipasa+ bukhu.” Penepo Safani atoma kuileri pamaso pa mambo.+ 19  Mambo pidabva iye mafala a m’bukhu ya Mwambo, penepo pene iye apandula nguwo zace.+ 20  Buluka penepo, mambo apereka ntemo uyu kuna Hilkiya, Aikamu+ mwana wa Safani, Abhidhoni mwana wa Mika, mulembi Safani na Azaiya ntumiki wa mambo: 21  “Ndokoni mukabvundzise Yahova thangwi ya ine na ale adasalikira mu Izraeli na mu Yuda kuti mafala a m’bukhu iyi idagumanwa asabvekanji kuna ife. Ukali wa Yahova unafuna kutigwera ndi ukulu kakamwe, thangwi ambuyathu nee abvera mafala a Yahova, pontho nee acita pyonsene pidalembwa m’bukhu+ iyi.” 22  Natenepa, Hilkiya pabodzi na ale adatumwa na mambo aenda kuna mprofeta wankazi+ akhacemerwa Uldha. Iye akhali nkazi wa Salumu mwana wa Tikiva mwana wa Arasi, Salumu akhali nyakutsalakana nguwo,* pontho Uldha akakhala Kukhundu Ipswa ya Nzinda* wa Yerusalemu; pontho iwo alonga naye mwenemu.+ 23  Iye aapanga: “Yahova Mulungu wa Izraeli alonga tenepa: ‘Ndokoni mukapange mamuna adakutumani toera mubwere kuna ine: 24  “Yahova alonga tenepa: ‘Ine ndinadzabweresa nyatwa pa mbuto ino na kuna anthu anakhala+ pa mbuto ino, ndinabweresa madzedze onsene adalembwa m’bukhu+ idaleri iwo pamaso pa mambo wa ku Yuda. 25  Nakuti iwo andisiya,+ pontho asapereka ntsembe zakupiswa kuna alungu anango toera anditsukwalise+ na mabasa onsene a manja awo, kuipirwa kwanga nee kunadzabuluka pa mbuto ino, pontho nkhabe kudzamala.’”+ 26  Mbwenye kuna mambo wa ku Yuda ule adakutumani toera mubvundzise Yahova, ndokoni mukampange tenepa: “Ipi ndi pidalonga Yahova Mulungu wa Izraeli: ‘Thangwi ya mafala adabva iwe:+ 27  Nakuti ntima wako wabvera,* mbucepeseka pamaso pa Mulungu pidabva iwe mafalace thangwi ya pinthu pinafuna kucitikira mbuto ino na anthu anakhala pa mbuto ino, pontho wacepeseka pamaso panga, wapandula nguwo zako, mbulira pamaso panga, inembo ndakubvesera,+ alonga Yahova. 28  Na thangwi ineyi, ine ndinadzakuendesa kuna ambuyako, iwe unadzaikhwa munthumbi yako muntendere, pontho nee unadzaona na maso ako nyatwa zonsene zinafuna kubweresa ine pa mbuto ino na kuna anthu anakhala+ pa mbuto ino.’”’” Buluka penepo iwo abweresa mphangwa zenezi kuna mambo. 29  Natenepa mambo acemeresa akulu onsene a ku Yuda na a ku Yerusalemu.+ 30  Buluka penepo, mambo aenda kunyumba ya Yahova pabodzi na amuna onsene a ku Yuda, anthu a ku Yerusalemu, anyantsembe, Alevi na mbumba yonsene, akulu na ana ene. Iye aleri kuna iwo mafala onsene a m’bukhu ya cibverano idagumanwa n’nyumba ya Yahova.+ 31  Mambo alimira pa mbuto yace mbacita cibverano+ pamaso pa Yahova cakuti iye anatoweza Yahova mbakoya matongero ace, macenjezo ace na mitemo yace. Mbalongambo kuti anadzabvera na ntima wace onsene, pontho na umaso wace onsene+ mafala a cibverano adalembwa m’bukhu+ ineyi. 32  Kusiyapo pyenepi, iye acitisa kuti anthu onsene akhali ku Yerusalemu na ku Bhenjamini atawire cibverano ceneci. Pontho anthu a ku Yerusalemu acita pinthu mwakubverana na cibverano ca Mulungu, Mulungu wa ambuyawo.+ 33  Buluka penepo, Yosiya abulusa pinthu pyonsene pyakunyanyasa* mu dziko yonsene ya Izraeli,+ mbacitisa kuti Aizraeli onsene atumikire Yahova Mulungu wawo. Pikhali iye m’maso, iwo nee asiya kutumikira Yahova Mulungu wa ambuyawo.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “iye nee apeuka toera kucita pinthu pyakuipa.”
Peno: “anyabasa.”
Pisaoneka kuti iye akhatsalakana nguwo za anyantsembe peno mambo.
Fala na Fala: “Nzinda Upswa.” Peno: “Cisa Caciwiri.”
Fala na Fala: “Nakuti wafewesa ntima wako.”
Peno: “madzimunthu onsene.”