Kronika Waciwiri 33:1-25

  • Manase mambo wa ku Yuda (1-9)

  • Manase atcunyuka, mbasiya macitiro ace akuipa (10-17)

  • Kufa kwa Manase (18-20)

  • Amoni mambo wa ku Yuda (21-25)

33  Manase+ akhali na pyaka 12 pyakubalwa pidatoma iye kutonga ninga mambo, pontho iye atonga pyaka 55 mu Yerusalemu.+  Iye acita pinthu pyakuipa pamaso pa Yahova, mbatowezera macitiro akunyanyasa a anthu a madzindza adathamangiswa na Yahova pakati pa mbumba ya Izraeli.+  Iye amanga pontho mbuto zaulambiri zidafudza+ babace, wakuti ndi Ezekiya, iye amangira Abhaale maguwa a ntsembe, mbacita miti yakulambirwa,* pontho iye agodamira pinthu pyonsene pyakudzulu* mbapitumikira.+  Iye amangambo maguwa a alungu authambi n’nyumba ya Yahova,+ ire idalonga Yahova kuti: “Dzina yanga inadzakhala mu Yerusalemu kwenda na kwenda.”+  Iye amangira maguwa pinthu pyonsene pyakudzulu* m’mathando* mawiri ene a panyumba ya Yahova.+  Pontho iye apisa anace pa moto+ n’Gowa ya Mwana wa Inoni;+ iye akakhulupira mizimu,+ pyakulotera, pyaung’anga, pontho akhazikisa mang’anga na anyakulotera.+ Iye acita pinthu pizinji pyakuipa pamaso pa Yahova toera kuntsukwalisa.  Iye acita dzimunthu yakusemwa mbaiikha n’nyumba ya Mulungu wandimomwene,+ yakuti Mulungu akhadapanga Dhavidhi na mwanace anacemerwa Salomoni kuti: “N’nyumba iyi na mu Yerusalemu, nzinda udasankhula ine pakati pa madzindza onsene a Izraeli, ndinadzaikhamo dzina yanga+ kwenda na kwenda.  Ine cipo ndinadzabulusa Aizraeli mu dziko idapikira ine kuna ambuyawo, angatoweza mwadidi pinthu pyonsene pidaapanga ine, pyakuti ndi Mwambo onsene, mitemo na matongero adapaswa iwo na Mose.”  Manase apitiriza kupeusa anthu a ku Yuda na a ku Yerusalemu, mbaatsogolera toera acite pinthu pyakuipa kakamwe kupiringana pidacita madzindza adafudzwa na Yahova pamaso pa Aizraeli.+ 10  Yahova akhapitiriza kulonga na Manase pabodzi na mbumba yace, mbwenye iwo nee akhabvera.+ 11  Natenepa, Yahova aabweresera atsogoleri a mambo wa ku Asirya, iwo aphata Manase wakuti akhadabisala n’djenje,* am’manga na maunyolo mawiri a nkuwa mbaenda naye ku Bhabhilonya. 12  Mu ndzidzi ukhathabuka iye, adembetera Yahova Mulungu wace toera ambvere ntsisi, pontho iye acepeseka na ntima onsene pamaso pa Mulungu wa ambuyace. 13  Manase apitiriza kuphembera kuna Mulungu; natenepa, Mulungu akhuyiwa ntima na maphembero ace akudembetera, pabodzi na phembero yace toera kubverwa ntsisi. Iye abweza Manase ku Yerusalemu toera akhale pontho mambo.+ Penepo Manase adzindikira kuti Yahova ndi Mulungu wandimomwene.+ 14  Buluka penepo, iye amanga mpanda wakunja kwa Nzinda wa Dhavidhi+ kumabulukiro a dzuwa a Jioni,+ wakuti uli ku gowa. Iye amanga mpanda unoyu mpaka Pansuwo Ukulu wa Ntsomba,+ kutomera penepo apitiriza kuumanga mbazungulira nzinda mpaka ku Ofeli,+ mpanda unoyu ukhali wakulapha kakamwe. Kusiyapo pyenepi, iye akhazikisa atsogoleri a anyankhondo m’mizinda yonsene yakutsidzikizwa na mipanda mu Yuda. 15  Pidamala iye, abulusa n’nyumba ya Yahova+ alungu a madzindza anango na dzimunthu yakusemwa, kuphatanizambo maguwa onsene adamanga iye paphiri ya nyumba ya Yahova+ na ku Yerusalemu, pontho iye apanga anthu toera apitaye kunja kwa nzinda. 16  Iye asasanyirambo guwa ya Yahova,+ mbatoma kuperekapo ntsembe toera kupereka takhuta+ na ntsembe toera kusimba Mulungu,+ pontho iye apanga anthu a ku Yuda toera atumikire Yahova, Mulungu wa Izraeli. 17  Mbwenye mbumba ikhapitiriza kupereka ntsembe mu mbuto zaulambiri, maseze akhazipereka basi ene kuna Yahova Mulungu wawo. 18  Mphangwa zinango zinalonga pya umaso wa Manase, phembero idacita iye kuna Mulungu wace na mafala adapangwa iye na aprofeta mu dzina ya Yahova Mulungu wa Izraeli, pyalembwa m’bukhu inalonga pinthu pidacitikira amambo a Izraeli. 19  Phembero+ yace na kutawirwa kwa kudembetera kwace, madawo ace onsene na kukhonda kukhulupirika+ kwace, makhundu adamanga iye mbuto zaulambiri, mizati yakulambirwa+ na madzimunthu adacita iye mbadzati kucepeseka, pyonsene pyalembwa m’mabukhu a aprofeta ace. 20  Pakumalisa, Manase afa ninga pidacita ambuyace, iwo amuikha munthumbi panyumba pace; mwanace akhacemerwa Amoni adzakhala mambo pa mbuto yace.+ 21  Amoni+ akhali na pyaka 22 pyakubalwa pidatoma iye kutonga ninga mambo, pontho iye atonga pyaka piwiri mu Yerusalemu.+ 22  Iye apitiriza kucita pinthu pyakuipa pamaso pa Yahova ninga pidacita+ babace akhacemerwa Manase. Amoni akhapereka ntsembe kuna madzimunthu onsene akusemwa adacitwa+ na babace akhacemerwa Manase, mbapitiriza kuatumikira. 23  Iye nee acepeseka pamaso pa Yahova+ ninga pidacita babace akhacemerwa Manase wakuti akhadacepeseka;+ mbwenye Amoni athimizira kakamwe mulando wace. 24  Pakumalisa, atumiki ace ansandukira,+ mbamupha panyumba pace. 25  Mbwenye anthu a dziko ineyi apha onsene adasandukira Mambo Amoni,+ pontho iwo akhazikisa mwanace akhacemerwa Yosiya+ ninga mambo pa mbuto yace.

Pidzindikiro Pyapantsi

Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Fala na Fala: “anyankhondo onsene akudzulu.”
Peno: “m’makintalo.”
Fala na Fala: “anyankhondo onsene akudzulu.”
Fala na Fala: “iwo aphata Manase na ngoloweko.”