Kronika Waciwiri 32:1-33

  • Senakeribhe athusa Yerusalemu (1-8)

  • Senakeribhe apwaza Yahova (9-19)

  • Anju apha anyankhondo a Asirya (20-23)

  • Ezekiya aphatwa na utenda, pontho iye adzikuza (24-26)

  • Pinthu pidacita Ezekiya na kufa kwace (27-33)

32  Ezekiya pidamala iye kucita pinthu pyenepi mwakukhulupirika,+ mambo Senakeribhe wa ku Asirya abwera mbapita mu dziko ya Yuda. Iye azungulira mizinda yakutsidzikizwa na mipanda, thangwi iye akhafuna kupita mwenemu toera aikwate.+  Ezekiya pidaona iye kuti Senakeribhe abwera toera kumenyana na anthu a mu Yerusalemu,  pidamala iye kubvundzisa atsogoleri ace na anyankhondo ace, iye atonga kufunga micera ya madzi ikhali kunja kwa nzinda,+ natenepa iwo am’phedzera.  Anthu azinji agumanyikana, mbafunga micera yonsene na nkulo ukhawewa na pakati pa dziko ineyi, thangwi iwo alonga: “Nee tisafuna kuti amambo a ku Asirya angabwera agumane madzi mazinji.”  Kusiyapo pyenepi, iye apitiriza kuphata basa na mphambvu zonsene, mbamanga mpanda ukhadagomolwa. Padzulu pa mpanda unoyu amangapo mbuto zinakhala anyakuonera; pontho amanga mpanda unango kunja. Iye asasanyirambo Nkuku wa Mataka*+ mu Nzinda wa Dhavidhi, pontho asasanya pida pizinji pya nkhondo* na maxango.  Penepo iye akhazikisa akulu a anyankhondo pakati pa mbumba, aagumanya pa mbuto yapakweca kutsogolo kwa nsuwo ukulu wa nzinda, iye aawangisa, mbalonga:  “Khalani acipapo na amphambvu. Lekani kugopa peno kutetemera thangwi ya mambo wa ku Asirya+ na mwinji ukulu uli na iye, thangwi ali na ife ndi azinji kakamwe kupiringana ali na iye.+  Iye ali na mphambvu za anthu,* mbwenye ife tiri na Yahova Mulungu wathu toera kutiphedza na kutimenyera nkhondo+ zathu.” Penepo mbumba yawangiswa na mafala adalonga Ezekiya Mambo wa ku Yuda.+  Buluka penepo, Senakeribhe mambo wa ku Asirya pikhali iye cifupi na Lakisi+ pabodzi na anyankhondo ace onsene amphambvu, atuma atumiki ace ku Yerusalemu, kuna Mambo Ezekiya wa ku Yuda na kuna anthu onsene a ku Yuda akhali mu Yerusalemu,+ toera aapange kuti: 10  “Ipi ndi pidalonga Senakeribhe mambo wa ku Asirya: ‘Ninji cinanyindira imwe toera mupitirize kukhala mu Yerusalemu, mu ndzidzi wakuti amala kuzungulirwa?+ 11  Nee musaona kuti Ezekiya asakunyengezani toera mufe na njala, pontho na nyota, pinakupangani iye kuti: “Yahova Mulungu wathu anatipulumusa m’manja mwa mambo wa ku Asirya”?+ 12  Kodi Ezekiya nee ndiye adafudza mbuto zinalambira+ anthu na maguwa+ a Mulungu wanu, mbapanga anthu a ku Yuda na a ku Yerusalemu kuti: “Musafunika kugodama patsogolo pa guwa ibodzi basi, mbamupisa penepo ntsembe zanu”?+ 13  Kodi imwe nee musadziwa pidacita ine na ambuyanga kuna anthu onsene a madziko anango?+ Kodi alungu a anthu a madziko anewa akwanisa kupulumusa madziko awo m’manja mwanga?+ 14  Kodi alungu onsene a madzindza anewa adafudzwa na ambuyanga, mbani mwa iwo adakwanisa kupulumusa mbumba yace m’manja mwanga, toera Mulungu wanu akwanise kukupulumusani m’manja mwanga?+ 15  Cincino, lekani kutawirisa kuti Ezekiya akunyengezeni peno akupeuseni munjira ineyi!+ Lekani kun’khulupira, thangwi nkhabe mulungu wa mbumba inango peno umambo unango adakwanisa kupulumusa mbumba yace m’manja mwanga na m’manja mwa ambuyanga. Mphapo ndiye tani Mulungu wanu, anakwanisa kukupulumusani m’manja mwanga!’”+ 16  Atumiki ace alongambo pinthu pizinji toera kupwaza Yahova Mulungu wandimomwene, pontho toera kupwaza Ezekiya ntumiki wace. 17  Iye alembambo matsamba+ toera kutikana Yahova Mulungu wa Izraeli,+ pontho toera kumpwaza, mbalonga: “Ninga alungu a madzindza anango adacimwana kupulumusa mbumba zawo m’manja mwanga,+ Mulungu wa Ezekiya nee anakwanisambo kupulumusa mbumba yace m’manja mwanga.” 18  Iwo apitiriza kulonga mwakugaluza kakamwe mu cilongero ca Ayuda kuna anthu a ku Yerusalemu akhali padzulu pa mpanda, toera iwo agope, pontho atetemere, natenepa iwo mbadakwanisa kukunda nzinda+ unoyu. 19  Iwo apwaza Mulungu wa ku Yerusalemu ninga mukhapwaza iwo alungu a mbumba za pa dziko yapantsi, akuti acitwa na manja a anthu. 20  Mbwenye Mambo Ezekiya na mprofeta Izaiya+ mwana wa Amoji akhacita phembero thangwi ya pyenepi, mbakhuwa kuna Mulungu kudzulu toera aphedzwe.+ 21  Penepo Yahova atuma anju m’bodzi mbapha anyankhondo onsene amphambvu,+ atsogoleri na akulu mu nsasa wa mambo wa ku Asirya. Na thangwi ineyi, iye abwerera na manyadzo ku dziko yace. Mukupita kwa ndzidzi, iye apita n’nyumba* ya mulungu wace, mwenemu, anace anango amupha na supada.+ 22  Natenepa, Yahova apulumusa Ezekiya na anthu a ku Yerusalemu m’manja mwa Senakeribhe mambo wa ku Asirya na m’manja mwa anthu anango onsene, mbaapasa ntendere pakati pa anyamalwa awo onsene n’khundu mwawo. 23  Anthu azinji akhabweresa miyoni kuna Yahova ku Yerusalemu na pinthu pyadidi kakamwe kuna Ezekiya Mambo wa ku Yuda.+ Buluka penepo, iye atoma kulemedzwa kakamwe na anthu a madzindza onsene. 24  Mu ntsiku zenezi, Ezekiya aphatwa na utenda mbasala pang’ono toera kufa. Natenepa, iye acita phembero kuna Yahova,+ iye atawira phembero yace, mbampasa cidzindikiro.+ 25  Mbwenye Ezekiya nee alemedza pinthu pyadidi pidacitirwa iye, thangwi iye adzikuza muntima mwace, natenepa Mulungu aipirwa na iye pabodzi na anthu a ku Yuda na a ku Yerusalemu. 26  Mbwenye Ezekiya acepeseka, mbasiya kudzikuza muntima mwace,+ iye pabodzi na anthu a ku Yerusalemu, natenepa Yahova nee apangiza kuipirwa kwace kuna iwo mu ntsiku za Ezekiya.+ 27  Ezekiya adzakhala na mpfuma izinji na mbiri ikulu.+ Iye amanga nyumba zace zakukoyera+ parata, ouro, miyala ya ntengo ukulu, mafuta a bhalsamu, maxango na pinthu pinango pyadidi kakamwe. 28  Iye amangambo nyumba zakukoyera pinthu pikhabvunwa, vinyu ipswa na mafuta a azeti. Pontho amanga mathanga a pifuyo pyakusiyana-siyana na a mabira. 29  Iye amangambo mizinda, pontho adzakhala na pifuyo pizinji, mabira na ng’ombe, thangwi Mulungu ampasa pinthu pizinji kakamwe. 30  Ndi Ezekiya adafunga mphuno ya madzi+ a ku Jioni+ ikhali kunkwiriro, mbaapitisa na pantsi kukhundu yakumadokero a dzuwa, mpaka mu Nzinda wa Dhavidhi.+ Pinthu pyonsene pidacita Ezekiya pyafamba mwadidi kakamwe. 31  Mbwenye atsogoleri a ku Bhabhilonya pidatuma iwo anthu toera aende kambvundzisa thangwi ya cidzindikiro+ cidaoneka mu dziko+ ineyi, Mulungu wandimomwene ansiya toera asankhule ekhene pikhafuna iye kucita thangwi akhafuna kumuyesera,+ pontho toera adziwe pyonsene pikhali muntima mwace.+ 32  Mphangwa zinango zinalonga pya umaso wa Ezekiya na pinthu pidacita iye pinapangiza ufuni wace ukulu,+ pyalembwa m’bukhu ya masomphenya a mprofeta Izaiya+ mwana wa Amoji, na M’bukhu ya Amambo a ku Yuda na a ku Izraeli.+ 33  Pakumalisa, Ezekiya afa ninga pidacita ambuyace, iwo amuikha munthumbi pa nthunda yakuenda kunthumbi za ana a Dhavidhi.+ Pidafa iye, anthu onsene a ku Yuda na a ku Yerusalemu amuikha munthumbi mwacilemedzo. Mwanace akhacemerwa Manase adzakhala mambo pa mbuto yace.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “Milo.” Ineyi ndi fala Yacihebheri yakuti isabveka “Kudzadza.”
Peno: “madipa.”
Fala na Fala: “nkono waunyama.”
Peno: “mu templo.”